logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Białystok: MATERIAŁY: DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO, MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU OFFSETOWEGO

Oferta ważna do:04.06.2021 godz. 09:30
Odsłon: 138

DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO, MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU OFFSETOWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050252820
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 65
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-003
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaska.policja.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO, MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU OFFSETOWEGO
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15a4dfd2-be06-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00065531
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008434/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa papieru kserograficznego oraz materiałów biurowych.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określają:
„REGULAMIN platformazakupowa.pl” oraz „Instrukcja dla Wykonawców
platformazakupowa.pl”.Regulamin znajduje się stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja
dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”.
Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ,składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Maksymalny rozmiar
jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego
wynosi 26MB. Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych
danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: a)Specyfikacja połączenia:
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: -stały dostęp do sieci
Interneto gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, -komputer klasy PC lub MAC
o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
-zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja100., -włączona obsługa JavaScript, -zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub
inny obsługujący format plików .pdf, b)Format przesyłanych danych:-Zamawiający określa
dopuszczalne formaty przesyłanych danych zgodnie z Załącznikiem nr 2 „Formaty danych oraz
standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, w szczególności: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt;
.docx; .xlsx;.pptx; .csv, .zip, .tar, .gz,(.gzip), .7Z. - Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:
.pdf .doc.docx ze szczególnym wskazaniem na .pdf - W celu ewentualnej kompresji danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z . Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016roku”.c)Szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. Z uwagi
na ograniczoną liczbę znaków pozostałe informacje w zakresie wymagań technicznych i
organizacyjnych dot.korespondencji elektronicznej określone zostały w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok;2)
inspektor ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – dane
zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych
osobowych:iod.kwp@bk.policja.gov.pl; 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1lit. c, b, f RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w celu prowadzenia analiz związanych z prowadzonym
postępowaniem, w celu realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy, w celu archiwizacji;
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:1) ustawa Prawo zamówień publicznych,
wydane na jej podstawie akty wykonawcze, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych
oraz ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit c oraz e RODO1),2) zamiar
zawarcia i realizacji umowy z Wykonawcą będącym osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO),3)
prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz związanych z
realizowanymi zamówieniami publicznymi oraz innych analiz na potrzeby wewnętrzne; współpracy z
innymi instytucjami lub rozpatrywaniu wniosków osób lub instytucji, oraz na realizacji i rozliczaniu
zawartych umów z Wykonawcami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków
pozostałe informacje w zakresie rodzaju danych osobowych i sposobu ich przetwarzania oraz
udostępniania informuję, że podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz rodzaj
przetwarzanych danych szczegółowo określone zostały w SWZ. Dane osobowe zawarte w ofertach i
załącznikach do ofert będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz dostępu do informacji publicznej.
Wszystkie dane osobowe opisane powyżej będę udostępnianie podmiotom przetwarzającym, które
świadczą na rzecz administratora usługi z zakresu IT. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;− na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18ust. 2 RODO ** Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
– Dz. U. z2019 r. poz. 2019 ze zm.);− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 7/C/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 337480 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa papieru kserograficznego
4.2.5.) Wartość części: 224400,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch
miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta,
wynosi 100. Szczegółowy sposób oceny ofert w każdym z kryteriów określa SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa materiałów biurowych
4.2.5.) Wartość części: 81310,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30192000-1 - Wyroby biurowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch
miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta,
wynosi 100. Szczegółowy sposób oceny ofert w każdym z kryteriów określa SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa papieru offsetowego
4.2.5.) Wartość części: 31770,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197600-2 - Papier i tektura gotowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą punktowo. Punkty zaokrąglane będą do dwóch
miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta,
wynosi 100. Szczegółowy sposób oceny ofert w każdym z kryteriów określa SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia(konsorcja, spółki cywilne). W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik SWZ.
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy przewidziane w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz dopuszcza wprowadzanie do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian w zakresie i w przypadkach:
a) w zakresie zmiany przedmiotu umowy – jeśli przedmiot umowy został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada cechy, parametry i funkcjonalność nie gorsze lub lepsze niż produkt będący przedmiotem umowy. Wprowadzenie do umowy zmiany warunkowane jest złożeniem przez Wykonawcę wniosku zawierającego opis propozycji zmiany wraz z jej uzasadnieniem. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.
b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.
3. Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa w ust. 2, wymaga zgody obydwu Stron wyrażonej w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-04 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-04 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-03


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-papieru-kserograficznego%2C-materialow-biurowych-oraz-papieru-offsetowego%2C-bialystok,83873,ogloszenie.html

http://www.platformazakupowa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764