logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: MATERIAŁY: Dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego

Oferta ważna do:12.03.2021 godz. 10:00
Odsłon: 129

Dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bankowa 12
1.5.2.) Miejscowość: Katowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.5.7.) Numer telefonu: 0323591334
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wyższa Uczelnia Publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-268c59fb-74ef-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011232
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/us
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Komunikacja w niniejszym postępowaniu , w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem próbek, o których mowa w III ust. 1 pkt 1).2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us 3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy;4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.5) Rekomendacje.a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 2247);b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:- .zip - .7Zd) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.6) Forma oferty.a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, w więc za pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us. b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia.c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ. Zamawiający wymaga złożenia próbek w formie pisemnej, zgodnie z wymogami, o których mowa w III ust. 1 pkt 1).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający odstępuje od środków komunikacji elektronicznej i wymaga dostarczenia próbek w formie pisemnej, gdyż jedynie tylko wtedy Zamawiający będzie w stanie ocenić jakość druku oraz zgodność papieru z dokumentami zamówienia. Zamawiający nie dysponuje wysoko wyspecjalizowanymi narzędziami, aby móc ocenić np. jakość i czytelność drukowanego mikrodruku. Ocena użytych przez Wykonawcę zabezpieczeń papieru może nastąpić jedynie po fizycznym otrzymaniu próbnego papieru. Zamawiający wymaga dostarczenia próbki do siedziby Zamawiającego do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 17, parter budynku w kopercie zaklejonej i opisanej w następujący sposób: „Nazwa i adres WykonawcyNumer postępowania: DZP.381.006.2021.DWK„Dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego”PRÓBKANie otwierać przed dniem ……….r. godz.: ………”W przypadku złożenia próbki drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.006.2021.DWK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomów doktoranckich, wg bieżących potrzeb Zamawiającego, zwanych dalej „papierem” lub „przedmiotem zamówienia” lub „przedmiotem umowy”. 2) Zakres zamówienia obejmuje:a) zakup papieru zabezpieczonego (awers) w maksymalnej ilości 36.000 szt. wraz z jego dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego – według wzoru określonego w załączniku nr 2B, 2D, 2E do SWZ,b) zakup papieru zabezpieczonego (awers i rewers) w maksymalnej ilości 500 szt. wraz z ich dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego – według wzoru określonego w załączniku nr 2B, 2C, 2D, 2E do SWZ.c) Zamawiający informuje, że w ramach umowy zawartej z Wykonawcą wykorzysta cały zakres przedmiotu umowy przewidziany w SWZ.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A-2E do SWZ.4) Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wyprodukowany zgodnie z normą:- PN – EN ISO 9001: 2015 lub normą równoważną,- PN – EN ISO 14 001:2015 lub normą równoważną,5) Okres realizacji zamówienia: przez 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, bądź do momentu wyczerpania ilości papieru w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej, wg bieżących potrzeb Zamawiającego, partiami na podstawie zamówień określających w szczególności ilość. Zamawiający w okresie realizacji umowy przekaże Wykonawcy łącznie 10 zamówień.6) Termin realizacji dostawy (pojedynczej partii): do 20 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony w dni robocze w godzinach 8:00-14:00. Zamawiający nie dopuszcza dostaw cząstkowych w ramach jednego zamówienia (jednej partii).7) Adres dostawy: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice, Magazyn Artykułów Rożnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 22458000-5 - Pozostałe druki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:- cena brutto - 60 pkt- termin realizacji dostawy pojedynczej partii (T) - 30 pkt. - spełnienie norm - 10 pkt. Sposób oceny ofert zawiera SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy pojedynczej partii (T)
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Spełnienie norm
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
I. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą próbnych wzorów papieru zabezpieczonego do wydruku dyplomów celem weryfikacji ich zgodności z SWZ1. Zamawiający wskazuje następującą formę dostarczenia próbek:1) wydruk powinien być wykonany na podłożu oraz z wykorzystaniem farb/atramentów/tonerów, które zapewnią jak najbardziej wierne odwzorowanie grafiki i kolorystyki docelowego dokumentu,2) jeden egzemplarz wydruku powinien przedstawiać dyplom odwzorowujący jego wygląd w świetle widzialnym,3) drugi egzemplarz wydruku powinien przedstawiać dyplom odwzorowujący jego wygląd w promieniowaniu ultrafioletowym (w zakresie wszystkich elementów graficznych, w tym typografii, reagujących na promieniowanie ultrafioletowe),4) w przypadku zastosowania na dokumencie elementu wykonanego farbą wykazującą zmienność optyczną, element ten powinien być zaimitowany na egzemplarzu dokumentu przedstawiającego jego wygląd w świetle widzialnym. Opcjonalnie możliwe jest przygotowanie kolejnego wydruku przedstawiającego odwzorowanie dyplomu zawierającego jedynie element graficzny taką farbą,5) do wydruków należy dołączyć dwie próbki docelowego papieru, na którym będzie drukowany blankiet dyplomu.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania załączonych próbek docelowego papieru, na którym będzie drukowany blankiet dyplomu w zakresie wydruku.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie udostępnionej grafiki - załącznik nr 1E do SWZ w innych celach niż złożenie próbki w niniejszym postępowaniu. 4. Celem oceny próbek będzie ocena ich zgodności z SWZ, w wyniku oceny nie będą przyznawane punkty. Zamawiający oceniając dostarczoną próbkę zweryfikuje jej zgodność z wymaganiami określonymi w SWZ pod względem następujących cech: format i gramatura papieru, kolor papieru, zgodność zastosowanych zabezpieczeń w papierze określonych w SWZ, zabezpieczenia w druku w tym weryfikacja jakości i czytelności użytego mikrodruku w optycznym powiększeniu (znaków w postaci liter o wysokości od 0,20 do 0,50 mm.) tj. czy tekst drukowany w małej skali jest czytelny, sprawdzenie możliwości odczytania wszystkich liter mikrodruku, zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.Wymagana forma i moment złożenia: Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp , Zamawiający odstępuje od środków komunikacji elektronicznej i wymaga dostarczenia próbki do siedziby Zamawiającego do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 17, parter budynku w kopercie zaklejonej i opisanej w następujący sposób: „Nazwa i adres WykonawcyNumer postępowania: DZP.381.006.2021.DWK„Dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego”PRÓBKANie otwierać przed dniem ……….r. godz.: ………”II. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia zostanie wyprodukowany zgodnie z normą:1) PN – EN ISO 9001: 2015 lub normą równoważną,2) PN – EN ISO 14 001:2015 lub normą równoważną,W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokument potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normą wydaną przed wejściem w życie nowej normy (o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualny dokument wystawiony w oparciu o wcześniej obowiązującą normę, która została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku wejścia w życie norm zastępujących, Zamawiający uzna również te normy. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.Dokument składany wraz z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
I. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą próbnych wzorów papieru zabezpieczonego do wydruku dyplomów celem weryfikacji ich zgodności z SWZ1. Zamawiający wskazuje następującą formę dostarczenia próbek:1) wydruk powinien być wykonany na podłożu oraz z wykorzystaniem farb/atramentów/tonerów, które zapewnią jak najbardziej wierne odwzorowanie grafiki i kolorystyki docelowego dokumentu,2) jeden egzemplarz wydruku powinien przedstawiać dyplom odwzorowujący jego wygląd w świetle widzialnym,3) drugi egzemplarz wydruku powinien przedstawiać dyplom odwzorowujący jego wygląd w promieniowaniu ultrafioletowym (w zakresie wszystkich elementów graficznych, w tym typografii, reagujących na promieniowanie ultrafioletowe),4) w przypadku zastosowania na dokumencie elementu wykonanego farbą wykazującą zmienność optyczną, element ten powinien być zaimitowany na egzemplarzu dokumentu przedstawiającego jego wygląd w świetle widzialnym. Opcjonalnie możliwe jest przygotowanie kolejnego wydruku przedstawiającego odwzorowanie dyplomu zawierającego jedynie element graficzny taką farbą,5) do wydruków należy dołączyć dwie próbki docelowego papieru, na którym będzie drukowany blankiet dyplomu.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przetestowania załączonych próbek docelowego papieru, na którym będzie drukowany blankiet dyplomu w zakresie wydruku.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie udostępnionej grafiki - załącznik nr 1e do SWZ w innych celach niż złożenie próbki w niniejszym postępowaniu. 4. Celem oceny próbek będzie ocena ich zgodności z SWZ, w wyniku oceny nie będą przyznawane punkty. Zamawiający oceniając dostarczoną próbkę zweryfikuje jej zgodność z wymaganiami określonymi w SWZ pod względem następujących cech: format i gramatura papieru, kolor papieru, zgodność zastosowanych zabezpieczeń w papierze określonych w SWZ, zabezpieczenia w druku w tym weryfikacja jakości i czytelności użytego mikrodruku w optycznym powiększeniu (znaków w postaci liter o wysokości od 0,20 do 0,50 mm.) tj. czy tekst drukowany w małej skali jest czytelny, sprawdzenie możliwości odczytania wszystkich liter mikrodruku, zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.Wymagana forma i moment złożenia: Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp , Zamawiający odstępuje od środków komunikacji elektronicznej i wymaga dostarczenia próbki do siedziby Zamawiającego do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu tj. do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 17, parter budynku w kopercie zaklejonej i opisanej w następujący sposób: „Nazwa i adres WykonawcyNumer postępowania: DZP.381.006.2021.DWK„Dostawa papieru zabezpieczonego przeznaczonego do drukowania dyplomów wg bieżących potrzeb Zamawiającego”PRÓBKANie otwierać przed dniem ……….r. godz.: ………”II. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia zostanie wyprodukowany zgodnie z normą:1) PN – EN ISO 9001: 2015 lub normą równoważną,2) PN – EN ISO 14 001:2015 lub normą równoważną,W przypadku, gdy Wykonawca posiada dokument potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normą wydaną przed wejściem w życie nowej normy (o której mowa powyżej), Zamawiający uzna także za aktualny dokument wystawiony w oparciu o wcześniej obowiązującą normę, która została zastąpiona normą, wskazaną przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku wejścia w życie norm zastępujących, Zamawiający uzna również te normy. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.Dokument składany wraz z ofertą.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy:Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym.Dokument składany wraz z ofertą. 2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia: Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą..3) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zw. z art. 266 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 1B do SWZ. Wymagana forma i moment złożenia: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wysokość wadium. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset zł, 00/100),2. Forma wniesienia wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego:ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice,nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub2) w formie niepieniężnej, poprzez przekazanie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej w ramach:a) gwarancji bankowych lub b) gwarancji ubezpieczeniowych lubc) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Moment wniesienia wadium w pieniądzu.Za datę wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem) uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie niepieniężnej:1) z treści gwarancji (poręczenia) powinno w sposób nie budzący wątpliwości wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty beneficjentowi gwarancji lub poręczenia (Zamawiającemu) należności, w przypadku ziszczenia się któregokolwiek z warunków:a) wykonawca (zleceniodawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;b) wykonawca (zleceniodawca), którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (zleceniodawcy), którego oferta została wybrana.2) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego);3) gwarancja (poręczenie) powinny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.5. Wadium a termin związania ofertą.Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale XII SWZ. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.6. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium.Okoliczności i zasady zwrotu wadium z urzędu oraz na wniosek, zostały opisane w art. 98 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy Pzp. Podstawy oraz tryb zatrzymania wadium określa przepis art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik 1A).3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy (jeżeli dotyczy), spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów. Zamawiający nie będzie weryfikował czy zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania dotyczące podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 w zw. z art. 266 ustawy Pzp
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:a) braku możliwości przyjęcia dostawy Przedmiotu umowy z uwagi na przeszkody techniczne lub logistyczne, zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania zamówienia, zmiany umowy o dofinansowanie itp., w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych;2) w sytuacji przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich modyfikacja jest wynikiem udzielenia zamówień dodatkowych, 3) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §10, 4) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,5) konieczności zmiany adresu dostawy, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (np. siła wyższa);6) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany lub rezygnacji z podwykonawców;7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym m.in. Rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki, uchwał Senatu Uniwersytetu Śląskiego,8) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron.3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,2) zmiany danych rejestrowych,3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji. 5. Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, szczegóły w załączniku nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-papieru-zabezpieczonego-przeznaczonego-do-drukowania-dyplomow-wg-biezacych-potrzeb-zamawiajacego%2C-katowice,83172,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/us
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764