logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: MATERIAŁY: Dostawa tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych

Oferta ważna do:30.06.2020 godz. 10:00
Odsłon: 100

Ogłoszenie nr 551779-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

Województwo Pomorskie: Dostawa tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Pomorskie, krajowy numer identyfikacyjny 19167483600000, ul. Okopowa 21/27 , 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 261 555, , e-mail zamowienia@pomorskie.eu, , faks (58)3268557.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pomorskie.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Przy czym złożenie oferty w formie elektronicznej jest równoważne z ofertą złożoną w formie pisemnej. Forma elektroniczna jest dopuszczalną formą, jeżeli oferta zostanie przekazana za pomocą (przy użyciu) Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie. Oferty składane w formie pisemnej nalezy składać w kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk, pok. 4a (pon- pt w godz. pracy urzędu)
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych
Numer referencyjny: DAZ.Z.272.27.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w zależności od potrzeb Zamawiającego) sprzedaż i dostawa dla Województwa Pomorskiego tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór zużytych tonerów wykorzystywanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w asortymencie i na zasadach wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wszystkie nazwy oraz symbole tonerów wskazane w zestawieniu zał. nr 1 do SIWZ mają na celu określenie asortymentu, który jest aktualnie używany i niezbędny do funkcjonowania Zamawiającego, ponadto oznacza minimalną jakość materiałów wymaganych przez Zamawiającego. 3. Pod pojęciem „materiały zalecane przez producenta urządzenia” Zamawiający rozumie fabrycznie nowe, nieużywane, legalne w świetle prawa patentowego, oryginalne tonery, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich, wyprodukowane przez producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 4. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nieużywane, nie uszkodzone, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widoczną nazwą producenta urządzenia do którego produkt jest przeznaczony, z symbolem produktu, numerem katalogowym i datą produkcji, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem, które będą spełniały parametry wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ, i które będą mogły być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Tonery muszą być tonerami zalecanymi przez producentów urządzeń, do których są przeznaczone lub równoważnymi. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie tonerów równoważnych innych producentów pod warunkiem, że ich wydajność, trwałość oraz jakość wydruków jest nie gorsza od jakości oryginalnych tonerów zalecanych przez producentów urządzeń drukujących. 6. W przypadku zaproponowania w ofercie tonerów równoważnych lub lepszych od wskazanych w zestawieniu, lub korporacyjnych należy przedstawić dokumenty wskazane w rozdziale X ust. 2 SIWZ. 7. Przez toner równoważny Zamawiający rozumie toner o parametrach i standardach jakościowych nie gorszych, takich samych bądź lepszych (wydajność, trwałość i jakość wydruku) w stosunku do tonera oryginalnego (wzorcowego), w pełni kompatybilny z urządzeniami pochodzącymi od firm wskazanych w zestawieniu zamawianych tonerów oraz: 1) fabrycznie nowy, nieregenerowany, nierefabrykowany, pochodzący z bieżącej produkcji, wytworzony seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001 lub równoważną, tj. dokumentem potwierdzającym odpowiednie stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości, w zakresie co najmniej takim jak wymieniona norma ISO oraz ISO 14001 lub równoważną, tj. dokumentem potwierdzającym odpowiednie stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem (do oferty wymagane jest dołączenie stosownych dokumentów), 2) opakowany hermetycznie, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz używania, 3) którego wydajność, zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do urządzeń monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych urządzeń, jest co najmniej taka jak materiału oryginalnego zalecanego przez producentów sprzętu, 4) który zapewnia jakość wydruku co najmniej taką, jak materiał oryginalny, zalecany przez producenta sprzętu (w szczególności dotyczy krycia i odwzorowania koloru, brak śladów zabrudzeń na drukowanych stronach, nie wysypywanie proszku tonera podczas montażu i eksploatacji), 5) który nie ogranicza pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tonerem, a po jego zainstalowaniu w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą pojawiać się żadne negatywne komunikaty np. o nieoryginalności zastosowanego materiału (w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie tonera, materiał eksploatacyjny równoważny musi posiadać analogiczny element), 6) który w żadnym stopniu nie narusza praw patentowych ani innej własności intelektualnej, 7) w którym wszystkie części/składowe są nowe, 8) w którym zastosowano toner dopasowany do pracy z danym urządzeniem, 9) nie dopuszcza się użycie składników poprzednio uzupełnianych bądź przerabianych, 10) nie narusza praw gwarancyjnych producenta sprzętu, 11) w których chip bądź jakikolwiek inny element eksploatacyjny nie był powtórnie wykorzystany w procesie produkcji materiału. 12) nie powodują dodatkowych czynności (np. usuwanie resztek zużytego tonera z pojemnika i czyszczenie wywoływacza) oraz nie powodują wyłączenia żadnych opcji w urządzeniach (np. trybu ekonomicznego w urządzeniach drukujących), 8. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie tonerów równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego tonery spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy tonera oraz nazwy producenta produktu równoważnego w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 9. Zamawiający dopuszcza również tonery korporacyjne. W przypadku zaoferowania takich tonerów odpowiednie informacje Wykonawca winien wpisać w kolumnie nr 6 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy). Toner korporacyjny musi spełniać warunki określone dla tonerów opisanych rozdziale III ust. 3 SIWZ. 10. Szczegółowe zestawienie asortymentu zostało wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ (SOPZ)

II.5) Główny kod CPV: 30125100-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej 1 (jedną) dostawę tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych o wartości brutto co najmniej 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł. 00/100).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp a) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp; b) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp; c) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. c). e) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i/lub oświadczeń: Wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 2) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 3) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert: a) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ (składane jest w oryginale) b) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ (składane jest w oryginale) 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt 1) lit a) niniejszego rozdziału, zał. nr 4 do SIWZ 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1); 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie w formie pisemnej w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem lub w oryginale w formie dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione. 3.Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1) SIWZ lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą, opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zdolnościach lub sytuacji którego Wykonawca polega / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podwykonawcy, na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w formie pisemnej, własnoręcznym podpisem. Przy czym dokumenty i oświadczenia złożone w formie elektronicznej wymagają opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektronicznego poświadczenia za zgodność z oryginałem należy natomiast dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018, poz. 1993). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 12. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 13. Oświadczenia, lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, lub w oryginale w formie dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji bieżącego zlecenia 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. 2. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 3. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) wysokości, warunków i terminów płatności wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, lub 2) któregokolwiek z elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w ofercie, lub 3) cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej Załącznik numer 1 do umowy max. do 20% wartości umowy , lub 4) terminu realizacji dostaw bieżących (zamówienia bieżącego), o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3. mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 1) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) i pkt 3) – w przypadku zmian w trakcie wykonywania Umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących: a) zmiany stawki VAT obowiązującej dla przedmiotu zamówienia albo komponentów niezbędnych do jego wykonania i prawidłowej eksploatacji, 2) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) i pkt 4) – w przypadku: a) wycofania z produkcji przez producenta danego elementu przedmiotu zamówienia objętego ofertą Wykonawcy, a dostępny będzie element przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych, niż wynikające z SIWZ - pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa (tj. będzie równa albo niższa), niż wskazana w ofercie a wycofanie elementu przedmiotu zamówienia z produkcji przez producenta zostanie pisemnie udokumentowane przez Wykonawcę, lub b) niedostępności na rynku danego elementu przedmiotu zamówienia objętego ofertą Wykonawcy, a dostępny będzie element przedmiotu zamówienia o parametrach nie gorszych, niż wynikające z SIWZ - pod warunkiem, że jego cena nie będzie wyższa (tj. będzie równa albo niższa) niż wskazana w ofercie a niedostępność na rynku elementu przedmiotu zamówienia zostanie pisemnie udokumentowana przez Wykonawcę, c) wprowadzenia przez producenta innych, nowych produktów lub elementów tożsamych dla przedmiotu zamówienia objętego ofertą Wykonawcy - pod warunkiem, że ich cena nie będzie wyższa (tj. będzie równa albo niższa), niż wskazana w ofercie Wykonawcy oraz, że nowy produkt lub element spełnia wymagania określone w SIWZ. 3) w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) – 4) w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie, b) zaistnienia niezależnych od Stron zdarzeń o charakterze siły wyższej, w tym spowodowanych rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, które uniemożliwiłyby prawidłowe lub terminowe wykonanie zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Strony zgodnie ustalą zasadność i zakres zmian warunków Umowy, które zostaną wprowadzone w celu umożliwienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia lub dotyczących wydłużenia terminu jego wykonania o czas faktycznego wstrzymania realizacji spowodowanego zaistnieniem zdarzeń o charakterze siły wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na zasadach określonych w art. 89 ustawy Pzp 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców (o ile są znane). 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-tonerow-do-urzadzen-wielofunkcyjnych%2C-gdansk,80548,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764