logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łomża: MATERIAŁY: Dostawa tonerów i tuszów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Oferta ważna do:06.04.2022 godz. 10:00
Odsłon: 47

Dostawa tonerów i tuszów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450665024
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Piłsudskiego 11
1.5.2.) Miejscowość: Łomża
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 47 33 266
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-lomza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lomza.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tonerów i tuszów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c130eddf-af4b-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00102226
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033784/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa tuszy i tonerów
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.szpital-lomza.pl/index.php?k=123
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.uzp.gov.pl
www.epuap.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w części II SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w części II SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/16/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 305013,99 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i tuszów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1. Przedmiot zamówienia obejmuje również sukcesywny odbiór opakowań po zużytych tuszach i tonerach. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 122455,36 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w poszczególnych kryteriach oceny ofert określony jest w cz. XVIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i tuszów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o wymaganiach określonych w Załączniku nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również sukcesywny odbiór opakowań po zużytych tuszach i tonerach. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 182558,63 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w poszczególnych kryteriach oceny ofert określony jest w cz. XVIII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy asortymentu będącego przedmiotem zamówienia w Pakiecie, w którym Wykonawca składa ofertę, tj.:
- w zakresie Pakietu 1 - 2 dostawy o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda,
- w zakresie Pakietu 2 - 2 dostawy o wartości minimum 70.000,00 zł brutto każda,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencję bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, (dotyczy Pakietu 1 i 2) z którego wynikać będzie, że Wykonawca gwarantuje:
1) wysoką jakość dostarczanego asortymentu
2) kompatybilność pracy dostarczanego asortymentu z urządzeniem Zamawiającego
3) właściwe opakowania i oznakowania dostarczanego asortymentu
4) że zamontowanie i użytkowanie dostarczanego asortymentu nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone
2. Certyfikaty/dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego asortymentu - dotyczy Pakietu 1 o ile Wykonawca nie będzie składał oferty na oryginalne materiały eksploatacyjne; tj.:
1) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane materiały odpowiadają normom:
a. ISO/IEC 19752 – dla tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych,
b. ISO/IEC 19798 – dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych,
2) raporty z testów wydajności, oddzielnie dla każdego typu tonera, wystawione i podpisane przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badań produktów pod kątem spełnienia powyższych norm,
3) raport dla materiałów do drukarek monochromatycznych powinien zawierać wszystkie dane jak raport z dodatku D normy ISO/IEC 19752 (m. in.: daty przeprowadzenia badań, nazwę tonera, liczba użytych drukarek i tonerów, numery seryjne drukarek, jakiej strony testowej używano, tryb drukowania, poszczególne wyniki pomiarów wydajności, średnią wydajność z pomiarów, warunki pomiarów) oraz raport dla tonerów do drukarek kolorowych powinien zawierać wszelkie dane jak raport z dodatku C normy ISO/IEC 19798
3. Oświadczenie Wykonawcy następującej treści - dotyczy Pakietu 1 i Pakietu 2:
„Oświadczamy, że oferowany równoważny/zamienny asortyment jest odpowiedni dla danego rodzaju sprzętu i będzie w pełni z nim współpracować. W przypadku awarii urządzenia (w tym również zabrudzenia urządzenia) spowodowanej przez zaoferowany toner/tusz, zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód, jakie awaria ta spowodowała oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas tuszów, tonerów i taśm przeprowadzimy na własny koszt. Ponadto, na czas naprawy zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu do użytkowania, urządzenie o parametrach nie gorszych niż urządzenie, które uległo uszkodzeniu.”
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Dziale XIII pkt 3 ppkt 5) SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) zestawienie asortymentowo-ilościowe – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru);
4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust 3 SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zam. publ. albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publ. Pełnomocnictwo składa się w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 Ustawy PZP oraz w zakresie określonym w załączniku nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-06 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl www.epuap.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-06 10:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-05
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-tonerow-i-tuszow-dla-szpitala-wojewodzkiego-im.-kardynala-stefana-wyszynskiego-w-lomzy.%2C-lomza,86412,ogloszenie.html

https://www.szpital-lomza.pl/index.php?k=123
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Łomża - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764