logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: MATERIAŁY: DOSTAWA TUSZY, TONERÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, FAKSÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

10.05.2024
Oferta ważna do:20.05.2024 godz. 08:00
Odsłon: 145

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA TUSZY, TONERÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, FAKSÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dowództwo 1 Brygady Logistycznej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 093171090
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Powstańców Warszawy 2
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-915
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.7.) Numer telefonu: 261 411 601
1.5.8.) Numer faksu: 261 411 234
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 1blog.zampub@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.1blog.wp.mil.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA TUSZY, TONERÓW DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, FAKSÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42b53e43-0d00-11ef-9b7e-467806a93518
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00315758
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043751/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Sukcesywna dostawa tonerów i wkładów barwiących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/d1blog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej
za pośrednictwem Systemu https://portal.smartpzp.pl pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/d1blog
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez System.
3.Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej
jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub
podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
3. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności:
przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
5. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
5.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
6.Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
7.Formaty plików
1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2247)
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI,
2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg .(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf,
3) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
4) Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
8. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez
System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 1blog.zampub@ron.mil.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dowództwo 1 Brygady Logistycznej (D1.BLog), 85-915 Bydgoszcz, ul.
Powstańców Warszawy 2,
tel. 261 411 600;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w D1.BLog jest Pani Agnieszka Piórkowska, kontakt: tel. 261 411 292, email:
1blog.ido@ron.mil.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego sprawa nr 02/Łącz/D/24 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy;
5) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 02/Łącz/D/24
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Dostawa tuszy, tonerów do drukarek atramentowych, laserowych, faksów
i urządzeń wielofunkcyjnych.
1) Zakup głowic, tonerów do maszyn drukujących
Kod CPV: 30192112-9.
Nazwa wg wspólnego słownika zamówień: Głowice barwiące do maszyn drukujących.
Kod CPV : 30125110-5.
Nazwa wg wspólnego słownika zamówień: Toner do drukarek laserowych/faksów.
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00276165 z dnia 2024-04-09
2024-04-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30192112-9 - Głowice barwiące do maszyn drukujących

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1) W stosunku do zamówienia, Zamawiający zamierza skorzystać z „prawa opcji”. Oznacza to, że Zamawiający dokona
zakupu ilości wynikających z zestawienia ilościowego przedstawionego w załączniku nr 1 do SWZ (kolumna „Ilość
podstawowa”), natomiast pozostałą ilość (kolumna „Ilość w opcji”) może zakupić w razie zaistnienia takiej potrzeby po
cenach jak w ofercie.
Zapisy dotyczące prawa opcji:
• Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest
jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie
Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego,
• Zamówienie - objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego
zawiadomienia - informacji od Zamawiającego przesłanego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres
email, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Ww. zawiadomienie winno zawierać ilości zamawianego przedmiotu
zamówienia oraz adres siedziby jednostki organizacyjnej, do której należy go dostarczyć
w ramach przedmiotowego uprawnienia Zamawiającego,
• Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji
zamówienia podstawowego.
• Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z cenami zawartymi w umowie,
• Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 5 do
SWZ.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia zadecyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Ustawy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego aktualne na dzień składania ofert, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe składane zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy
W przypadku złożenia oferty równoważnej (produktów nie będących produktami producentów drukarek, faksów, urządzeń
wielofunkcyjnych wymienionych
w załączniku nr 1 do SWZ) Zamawiający wymaga:
1) w poz. 1-8, 15-32, 34-49, 51-75, 77-86, 88-93, 95-120 na podstawie art. 105 ust. 1 i 2 ustawy, Wykonawca obowiązany
jest wykazać, że oferowane przez niego tusze i tonery spełniają wymagane parametry wydajności przedmiotu zamówienia,
które określone zostały odpowiednio w nw. Normach:
- ISO/IEC 19752:2017 w odniesieniu do kaset z tonerem
monochromatycznym;
- ISO/IEC 19798:2017 w odniesieniu do kaset z tonerem kolorowym;
- ISO/IEC 24711:2021 w odniesieniu do tuszy.
W tym celu Wykonawcy oferujący produkty równoważne składają następujące dokumenty:
a) Dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli z badania wg wymaganych w SWZ norm, wydajności wydruku,
(np. certyfikat lub raport) oferowanych tuszy i tonerów, Ww. dokument winien być wydany przez niezależny podmiot
uprawniony do kontroli posiadający certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (np. TUV Rheinland
Polska) lub inne uprawnione międzynarodowe jednostki akredytujące. Oznacza to, że każdy podmiot akredytowany
w jakimkolwiek kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznany zostanie jako właściwie urzędowo niezależny
uprawniony do kontroli jakości;
Z dokumentu ma wynikać wg jakich norm przeprowadzono badania oraz,
że wykazana wydajność wydruku oferowanego produktu jest taka sama lub lepsza od opisanych w SWZ;
b) Zamawiający dopuszcza dokumenty wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli, o którym mowa w ust 3.
pkt.1 litera a) SWZ wystawione w okresie, w którym obowiązywały normy ISO/IES 19752, 19798, 24711 wprowadzone w
poprzednich latach, z datą ważności dokumentu aktualnego na dzień składania ofert w przypadku, gdy normy te są
merytorycznie zgodne z aktualnie obowiązującymi;
c) Zamawiający nie wymaga ww. dokumentów w pozycjach: 9-14; 33; 50; 76; 87; 94;
2) w pozycjach: 9-14; 33; 50; 76; 87; 94; na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że
oferowany produkt spełnia wymogi Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia poprzez przedstawienie
stosownego dokumentu. Z dokumentu ma wynikać, że wykazana wydajność lub pojemność wydruku oferowanego produktu
jest taka sama lub lepsza od opisanych w SWZ.
Dokument powinien wystawić producent, dystrybutor lub uprawniony urzędowo organ.
3) Dokumenty wymienione w pkt 1 oraz 2 stanowić będą potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych opisanych w Rozdziale XI ust. 3 SWZ lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe będą niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2. Na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.), zwanym dalej rozporządzeniem w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
do złożenia oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 obowiązany jest każdy
z Wykonawców występujących wspólnie w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zasady zmiany umowy
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 skutkuje jej nieważnością.
3. Istotne zmiany (w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy) zawartej umowy wymagają przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 455 Ustawy.
4. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 455 w związku z art. 436 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia aneksem
zmian postanowień niniejszej zawartej umowy w zakresie wskazanym poniżej:
1) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto:
a) w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT,
b) gdy zmieni się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d) zmiany w zakresie zaoferowanych produktów itp. w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie z
produkcji produktów itp. a wprowadzenie substytutów nie spowoduje zmiany parametrów świadczenia. Warunkiem
wyrażenia zgody będzie udokumentowanie obiektywnych okoliczności uniemożliwiających dostawę przedmiotu umowy;
2) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych;
3) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności
podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji
podwykonawcy;
4) okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, w
szczególności w przypadku istotnej zmiany przepisów prawa mających wpływ na istniejące zobowiązanie i skutków
wystąpienia zjawisk gospodarczych przekraczających standardowe ryzyka,
5) wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.
5. W związku ze zmianami umowy określonymi w ust. 3 i 4 strona wnioskująca zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek o
jej zmianę, który winien zawierać uzasadnienie prawne, faktyczne oraz dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności na
którą się powołuje. Nie wyklucza się przeprowadzenia negocjacji zaproponowanych zmian.
6. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych, osób upoważnionych do kontaktu, zawiadamiając niezwłocznie o tym pisemnie drugą Stronę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-20 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://portal.smartpzp.pl/d1blog
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-20 08:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-tuszy%2C-tonerow-do-drukarek-atramentowych%2C-laserowych%2C-faksow-i-urzadzen-wielofunkcyjnych%2C-bydgoszcz,92852,ogloszenie.html

http://www.1blog.wp.mil.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764