logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wysokie Mazowieckie: MATERIAŁY: Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

30.12.2023
Oferta ważna do:08.01.2024 godz. 08:30
Odsłon: 169

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200715460
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Ludowa 15A
1.5.2.) Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-200
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 862752417
1.5.8.) Numer faksu: 862753153
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja.cojp@wysokomazowiecki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.cojp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9cef3ad-a62f-11ee-a681-52fe4aa7189e
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00579717
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00415520/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.3 DOSTAWA TUSZY I TONERÓW NA POTRZEBY CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK POWIATOWYCH W WYSOKIEM MAZOWICKIEM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9cef3ad-a62f-11ee-a681-52fe4aa7189e
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a9cef3ad-a62f-11ee-a681-52fe4aa7189e
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy
do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako „RODO”), informuję, że:
1.1. administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A,18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 02 00 wew. 67 e- mail: administracja.cojp@wysokomazowiecki.pl
1.2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A,18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86 477 02 00 wew. 67 (w godzinach pracy Zamawiającego), e-mail: administracja.cojp@wysokomazowiecki.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1ustawy Pzp;
1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AD.262.1.3.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem”.
Kody CPV:
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8.
1. Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem (dostawą objęte są oryginalne lub równoważne materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek, faksów) – zgodnie z załączonym do Zaproszenia szczegółowym formularzem ofertowym – zał. nr 2.
2. Świadczenie opisanych wyżej dostaw wymagane jest dla następujących lokalizacji Zamawiającego:
1) Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A,
2) Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A, II PIĘTRO,
3) Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 4,
4) Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Władysława Pelca 11,
5) Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mzowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1000 Lecia 15,
6) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec, ul. Szkolna 8,
7) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie, 18-220 Czyżew, ul. Niepodległości 3,
8) Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły,
9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Mickiewicza 1B,
10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul, Mickiewicza 1A.
3. Zamawiający działa w imieniu i na rzecz wyżej wymienionych jednostek.
4. Zamawiający wymaga dostawy materiałów fabrycznie nowych. Nie dopuszcza możliwości zaoferowania materiałów regenerowanych. Fabrycznie nowe oznacza m.in. nową obudowę, nowe dysze, nowy tusz, toner, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania.
Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony
i ponownie napełniony. W szczególności, w przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych oferowany produkt powinien być niezawodny w eksploatacji. Jakość wydruku (kopii), wydajność ( równa ilości w eksploatacji oryginałów), szybkość schnięcia (utrwalania), nie zmywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia, w tym również w zakresie bezawaryjnej pracy tego urządzenia, w którym będzie zastosowany, oraz nie może utracić warunków gwarancji producenta urządzenia. W przypadku, gdy zaoferowany produkt będzie znacząco odbiegał od oryginału podczas eksploatacji Zamawiający będzie miał podstawę do jego wymiany na koszt Wykonawcy zamówienia.
5. Zamawiający wymaga bezwzględnie realizacji zamówienia w maksymalnym czasie 3 dni od chwili złożenia zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy użycie produktu dostarczonego przez Wykonawcę spowoduje uszkodzenie sprzętu, obciąży Wykonawcę kosztami naprawy wykonanej przez serwisanta.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie rozwiązań równoważnych.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbioru zużytych tuszy i tonerów na koszt Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30125120-8 - Toner do fotokopiarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Wybór oferty dokanany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
a) cena – 60%
b) termin płatności faktury – 40%
2. Sposób oceny ofert:
Ofert oceniane będą punktowo. Maksymalną ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Punkty będą przyznawane według nastepujących zasad:
a) Kryterium Nr 1 (K1) Cena – 60% ( mx 60 pkt)
Wartość punktowa = ( Cmin/Cof) x 100 x 60%
gdzie:
Cmin—cena oferty najniższej brutto
Cof- cena badanej oferty brutto
b) Kryterium Nr 2 ( K2) termin płatności faktury -40 % ( max 40 pkt)
Punkty za kryterium terminu płatności faktury zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego terminu płatności określonego w formularzu ofertowym przewidzianym dla przedmiotu zamówienia w przedziale:
Termin płatności -7 dni ( włącznie)- 10 pkt
Termin płatności -14 dni ( włącznie)- 20 pkt
Termin płatności -21 dni ( włącznie)- 30 pkt
Termin płatności -30 dni ( włącznie)- 40 pkt
UWAGA: W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę terminu płatności zamawiający przyjmie termin nie krótszy niż 7 dni i przyzna 0 pkt.
Łączna liczba punktów oferty = liczba punktów K1 + K2
Stosowanie do art. 248 PZP, jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonac wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane wq złożonych ofertach.
3. Wynik
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykoanwcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające w szczególności informacje o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu wskazane w Rozdziale X SWZ oraz nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w Rozdziale XI SWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
2) oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy -w przypadku, gdy Wykonawca wskazał nazwę podwykonawcy,
3) oświadczenie, o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców –
w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 4
do SWZ (jeśli dotyczy),
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy o treści jednoznacznie wskazującej uprawnienia (umocowanie), co najmniej do podpisania i złożenia oferty (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to służy ustaleniu przez Zamawiającego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy zdecydowali się na wspólne złożenie oferty w postępowaniu, w okolicznościach w których przepisy ustawy Pzp wymagają, aby wykonawcy działający wspólnie wykonali osobiście tę część zamówienia, w odniesieniu do której wykazują wymagane przez Zamawiającego zdolności lub uprawnienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy określa załącznik do SWZ - projektowane postanowienia umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-08 08:30
8.2.) Miejsce składania ofert: przy uzyciu platformy e-zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-08 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-28


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawa-tuszy-i-tonerow-na-potrzeby-centrum-obslugi-jednostek-powiatowych-w-wysokiem-mazowieckiem%2C-wysokie-mazowieckie,91835,ogloszenie.html

http://bip.cojp.st.wysmaz.wrotapodlasia.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Wysokie Mazowieckie - więcej ofert

  • Wysokie Mazowieckie: Dam pracę (0)

  • Wysokie Mazowieckie: Szukam pracy (0)

  • Wysokie Mazowieckie: Sprzedam (0)

  • Wysokie Mazowieckie: Kupię (0)

  • Wysokie Mazowieckie: Dam zlecenie (0)

  • Wysokie Mazowieckie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Wysokie Mazowieckie: Różności (0)

  • Wysokie Mazowieckie: Oferty Last minute (0)

  • Wysokie Mazowieckie: Zamówienia publiczne (3)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764