logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: MATERIAŁY: Dostawy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz papieru termicznego w okresie 2 lat.

Oferta ważna do:08.07.2020 godz. 11:00
Odsłon: 216

Ogłoszenie nr 556194-N-2020 z dnia 2020-06-30 r.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego: Dostawy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz papieru termicznego w okresie 2 lat.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, krajowy numer identyfikacyjny 29115054400000, ul. ul. Św. Leonarda 10 , 25-311 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3612344 w. 29, e-mail scrmits@post.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.scrmits.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.scrmits.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
25-040 Kielce, ul. Pakosz 72

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz papieru termicznego w okresie 2 lat.
Numer referencyjny: TP/131/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Opis przedmiotu zamówienia „Dostawy materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz papieru termicznego w okresie 2 lat.” 1. Przedmiotem zamówienia są: „Dostawy materiałów biurowych” - zadanie nr 1 L.p. Asortyment Ilość Jednostka miary 1. A3 80g/500 ark - Papier ksero 3 ryza 2. A4 80g/500 ark - Papier ksero 1400 ryza 3. 210mm x 30m Rolka faksowa Drescher (5 szt) 2 opakowanie (5szt) 4. 110mm x 20m - rolki termiczne (5 szt) 210 opakowanie (5szt) 5. 28mm x 25m (10 szt) rolki termiczne 20 opakowanie (10szt) 6. Dziennik korespondencyjny A4 96 k. twarda oprawa Grand 8 sztuka 7. Koperta płacowa utajniona 210x12x6 (1000sztuk w opak) 18 opakowanie (1200szt) 8. C4 HK Koperta biała / 229 x 324 / karton 250 szt. 10 opakowanie (250szt) 9. C5 HK Koperta biała /162 x 229/ karton 500 szt. 20 Opakowanie (500szt) 10. C5 HK Koperta biała /162 x 229/ okno prawe lub środek karton 500 szt. 20 Opakowanie (500szt) 11. C6 SK Koperta biała /114 x 162/ karton 1000 szt. 5 Opakowanie (1000szt) 12. Koperta przestrzenna RBD C4 HK brąz 230x324x40 50 sztuka 13. Koperta bąbelkowa na płyty CD/DVD 50 sztuka 14. Koperta na płyty CD 100 sztuka 15. A5 80 kartek „kołozeszyt” spirala bok TOP-2000 25 sztuka 16. A5 Skorowidz twarda oprawa 3 sztuka 17. A5 32 kartki-zeszyt w kratkę w oprawie broszurowej 25 sztuka 18. A5 60 kartek-zeszyt w kratkę w oprawie broszurowej 35 sztuka 19. A5 96 kartek zeszyt w kratkę w oprawie broszurowej 40 sztuka 20. Okładka na zeszyt A5 20 sztuka 21. A4 96 kartek-zeszyt w kratkę w oprawie sztywnej 25 sztuka 22. A5 96 kartek zeszyt ( brulion ) w kratkę w oprawie sztywnej 10 sztuka 23. Dziurkacz 837 (25 kartek) Eagle 2 sztuka 24. Dziurkacz 103 30k. D.RECT 10 sztuka 25. Rozszywacz 1029 Eagle 7 sztuka 26. Zszywki 24/6 /1000szt/ 500 Opakowanie (1000szt) 27. Zszywacz Fashion 30 kartek Rapid 25 sztuka 28. Zszywki 24/6 Strong 1M Rapid 5 opakowanie (100szt) 29. Zszywacz 315A 30k. D.RECT 15 sztuka 30. Taśma samoprzylepna 18mm x 20m (kpl 10 szt) 60 kpl. 31. Taśma pakowa 48 mm x 50 m brązowa 70 sztuka 32. Karteczki samoprzylepne kostka mini 50x50mm 75 sztuka 33. Bloczek samoprzylepny 38x51mm (kpl. 3szt) 30 sztuka 34. Bloczek samoprzylepny 51x76mm 10 sztuka 35. Bloczek samoprzylepny 76x76mm 25 sztuka 36. Bloczek samoprzylepny 76x76 neonowy 400 kartek 3 sztuka 37. Karteczki samoprzylepne 75 x 125 mm 100 kart. 10 sztuka 38. Kostka kubikowa kolor nieklejona 85x85x40 5 sztuka 39. Kostka kubikowa biała klejona 85x85x40 30 sztuka 40. Kostka kubikowa kolor klejona 85x85x40 10 sztuka 41. Zakładki samoprzylepne 20x50mm (kpl. 4 szt) 10 kpl 42. Klej w sztyfcie 21g Profice 30 sztuka 43. Nożyczki SG-210 21cm gumowy uchwyt 10 sztuka 44. Teczka na akta osobowe twarda oprawa introligatorska 40 sztuka 45. Wkładka do akt osobowych 200 sztuka 46. Płyta CD 150 sztuka 47. Płyta DVD 20 sztuka 48. Korektor Bin Bin w taśmie 5mmx8m 60 sztuka 49. Korektor w piórze (w pisaku) 30 sztuka 50. Naboje krótkie 301 Pelikan 10 sztuka 51. Tusz do pieczątek wodny 30ml czarny (butelka z dozownikem) 20 sztuka 52. Tusz do pieczątek wodny 30ml czerwony (butelka z dozownikem) 15 sztuka 53. Tusz do pieczątek wodny 30ml zielony (butelka z dozownikem) 5 sztuka 54. Zakreślacz fluorescencyjny 1-5mm, różne kolory 50 sztuka 55. Marker permanentny okrągła końcówka D.RECT czarny 150 sztuka 56. Marker permanentny ścięta końcówka D.RECT czarny 25 sztuka 57. Marker permanentny dwustronny CD&DVD czarny 25 sztuka 58. Wkład do długopisu uniwersalny krótki 200 sztuka 59. Długopis, wkład niebieski, na wkłady wymienne, elegancki wygląd 100 sztuka 60. Długopis plastikowy na wkłady wymienne (typ BIC) 250 61. Długopis żelowy, linia pisania 0,32mm, końcówka zestali nierdzewnej, dostępny w czterech kolorach 500 sztuka 62. Wkład do długopisu żelowego, linia pisania 0,32, cztery kolory 300 sztuka 63. Wkład plastikowy typ Zenit 70 sztuka 64. Wkład metalowy gruby typu Zenith 4 50 sztuka 65. Ołówek drewniany z gumką (kpl. 12 sztuk) 8 sztuka 66. Temperówka metal pojedyncza 10 sztuka 67. Rysiki do ołówka automatycznego 0,5mm 5 sztuka 68. Ołówek automatyczny na rysik 0,5mm 3 sztuka 69. Linijka 20cm aluminiowa 5 sztuka 70. Linijka 30 cm przezroczysta 10 sztuka 71. Gumka do ścierania ołówkowa 25 sztuka 72. Teczka na akta osobowe A4/2R/2cm 25 sztuka 73. Segregator A5 10 sztuka 74. Segregator A4/50mm 50 sztuka 75. Segregator A4/75mm, różne kolory 250 sztuka 76. Segregator A4/50 FCK okuty 062 VauPe 5 sztuka 77. Skoroszyt wpinany kartonowy 150 sztuka 78 Skoroszyt oczkowy z otworami do segregatora A4 (plastik) 600 sztuka 79. Deska z klipem i okładką A5 5 sztuka 80. Deska z klipem i okładką A4 (clipboard) PP 1,2mm 25 sztuka 81. Teczka kartonowa laminowana z rączką 3 sztuka 82. Teczka wiązana biała A4 400 sztuka 83. Teczka z gumką kolor A4 50 sztuka 84. Teczka skrzydłowa z gumką A4 20 mm 50 sztuka 85. Przekładka kartonowa do segregatora 1/3 A4 Q-CONNECT 5 kpl. 100 szt 86. Koszulka zamykana na suwak z perforacją 50 sztuka 87. GROSZKOWE Koszulki A4 - folia (opak. 100 szt.) 100 opakowanie (100szt) 88. KRYSTALICZNE Koszulki A4 - folia /100szt./ 3 opakowanie (100szt) 89. Koszulka groszkowa A5/100szt. 8 opakowanie (100szt) 90. Koszulki groszkowe z boczną klapką A4 /10szt/ 3 opakowanie (10szt) 91. Clip biurowy 19mm 5 opakowanie (12szt) 92. Clip biurowy 51mm 5 opakowanie (12szt) 93. Clip biurowy 25mm 5 opakowanie (12szt) 94. Clip biurowy 32mm 5 opakowanie (12szt) 95. Spinacz 28mm 60 opakowanie (100szt) 96. Spinacz 50mm 25 opakowanie (100szt) 97. Woreczki strunowe 7x10 3 opakowanie (100szt) 98. Woreczki strunowe 10x12 3 opakowanie (100szt) 99. Woreczki strunowe 10x15 3 opakowanie (100szt) 100. Woreczki strunowe 10x20 3 opakowanie (100szt) 101. Woreczki strunowe 12x18 3 opakowanie (100szt) 102. Woreczki strunowe 15x22 3 opakowanie (100szt) 103. Woreczki strunowe 15x25 3 opakowanie (100szt) 104. Woreczki strunowe 23x32 5 opakowanie (100szt) 105. Kalka ołówkowa A4/50 arkuszy niebieska 5 opakowanie (50szt) 106. Zawieszki do kluczy brelok plastik 5 opakowanie (50szt) 107. Tacka biurowa na dokumenty 20 sztuka 108. Przybornik na biurko 5 sztuka 109. Grzbiet do bindowania, różne rozmiary 10 opakowanie (25szt) 110. Okładki do bindowania przezroczyste A4 (strona przednia) 2 opakowanie (100szt) 111. Okładki do bindowania przezroczyste A4 (strona tylna) 2 opakowanie (100szt) 112. A4 216*303mm 2x80mic 100szt. folia do laminowania 2 opakowanie (100szt) 113. Kalkulator biurowy 3 sztuka 114. Blok biurowy (kratka A4) 10 sztuka 115. Pinezki 5 opakowanie (100szt) 116. Mazak cienkopiszący 10 sztuka „Dostawy tonerów i tuszy do drukarek.” – zadanie nr 2 L.p. Asortyment Ilość Jednostka miary 1. Toner HP CF 363x Magenta (orginał) 1 sztuka 2. Toner HP CF 362x Yellow (orginał) 1 sztuka 3. Toner HP CF 361x Cyan (orginał) 1 sztuka 4. Toner HP CF 360x Black (orginał) 1 sztuka 5. Toner do HP LJ Pro M404DM (orginał) 15 sztuka 6. Bęben do HP LJ Pro M404DM (orginał) 3 sztuka 7. Taśma barwiąca KBPO320 OKI do ML-182/320/3320/3390 BP zamiennik 10 sztuka 8. Printe Toner Canon Typ T do L380, L400 5 sztuka 9. Toner do HP LJ 1320/1160 (Q5949A) PRINTE pro TH49ANC 40 sztuka 10. PRINTE TH53ANCToner do HP LJ 2015 (Q7553A) pro, chip 5 sztuka 11. Printe TH36ANC HP CB436A czarny (orginał) 6 sztuka 12. Printe TH36ANC Zamiennik dla tonera HP CB436A czarny 12 sztuka 13. Toner AR 208T 2 sztuka 14. Printe TH05ANC toner do HP P2035 (CE505A) PRO, chip 90 sztuka 15. Toner do drukarki Brother DCP-L2520 - HL-2300 10 sztuka 16. Toner Brother 2421 3k(orginał) 6 sztuka 17. Bęben Brother DR2300(orginał) 4 sztuka 18. CG898AE Zestaw HP Value Pack Nr 940xl (combo pack - cmyk) 4 sztuka 19. C4906A Nr 940XL black tusz do drukarki HP 4 sztuka 20. 343 Tusz do HP Office Jet 100 Mobile Printer color orginał 150 sztuka 21. 337 Tusz do HP Office Jet 100 Mobile Printer black orginał 300 sztuka 22. TRÓJPAK Toner KX-FAT92E Panasonic (KX-MB 773 ) 8 sztuka 23. Bęben KX-FAD 93E Panasonic (KX-MB 773 ) 6 sztuka 24. KX-FAT411E-T Toner Panasonic do KX-MB 2000/2010/2025/2030/2061 3-pack 10 sztuka 25. ZPD-KXFAD412NP PRISM bęben zamiennik do Panasonic KX-FAD412A 100% 6K 5 sztuka 26. Black Point BPPA52 Film do Panasonic FP 207/218 1 rolka (KX-FA 52) 3 sztuka 27. KX-FA 57 Film 70m Panasonic do FP 343/363, 1 rolka Black Point 3 sztuka Tusze i tonery oferowane przez Wykonawcę muszą być materiałami nowymi, czyli wykonanymi z elementów nowych, wcześniej nieużywanych, nie mogą być regenerowane ani prefabrykowane (dotyczy oryginałów). Tusz 343 i 337 ma być oryginalny wyprodukowany przez producenta drukarek. „Dostawy papieru termicznego do drukarek Brother - zadanie nr 3 L.p. Asortyment Ilość Jednostka miary 1 Papier do drukarek termicznych Brother PJ 762 4000 opakowanie (100 kartek) Papier do drukarek termicznych Brother PJ 762, lub zamiennik o tych samych parametrach technicznych, gwarancja wydruku 25 lat, arkusz A4. Zamawiający wymaga dostaw w/w asortymentu w ilościach i jednostkach miary takich jak w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach cenowych(zał. Nr 2a, 2b, 2c). 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na dowolną ilość zadań (max. 3)

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30197630-1
30190000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (według wzoru, załącznik nr 4 do SIWZ), oraz przedłoży na potwierdzenie art. 24 ust 5 pkt 1 a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast oświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczy dokument, wskazany nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt b) stosuje się odpowiednio. 9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (Wg wzoru załącznik nr 5 do SIWZ) 9.4.7 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: - w przypadku oferowania produktów równoważnych – opisy produktów/karty katalogowe lub karty charakterystyki, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby opisy poszczególnych produktów potwierdzały wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia. 9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe, o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu. 9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie może wezwać tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu. 9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji dostaw) 10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w pkt. 9.4.4 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji niezmienności cen netto 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony przewidują możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - w następujących sytuacjach: 1. Zmiany o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, z uwagi na niezależne od stron okoliczności – siła wyższa. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 2. Zmiany cen jednostkowych netto Towarów przez producenta, po upływie okresu niezmienności ceny proporcjonalnie do zmienionej ceny. 3. Zmiany danych lub przekształcenia Dostawcy 4. Zmiany wyłącznie nazwy Towarów 5. Niedostępności na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającej w szczególności z zaprzestania produkcji lub wycofania asortymentu z rynku albo wprowadzenia nowej wersji asortymentu, czy też zmiany numerów katalogowych itp. 6. Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy mogą ulec zmianie po okresie niezmienności ceny w przypadku zmiany o (+, -) 10% średniego kursu euro w odniesieniu do średniego kursu euro z dnia zawarcia umowy lub z dnia ostatniej zmiany ceny przedmiotu umowy w związku ze zmianą średniego kursu euro. „Średni kurs euro” oznacza: oficjalny średni kurs wymiany EURO i Polskiego Złotego, który odpowiada kursowi średniemu pomiędzy oficjalnym kursem kupna i sprzedaży EURO i Polskiego Złotego ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski – o czym Dostawca zostanie powiadomiony na piśmie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Zamawiającego. 7. Konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) zmiany stawki podatku VAT lub innych podatków, 2) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany wskazane w pkt 1,2,3,4 będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy. 8. W razie zaistnienia opisanych wyżej przypadków, każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany umowy, zawierającym uzasadnienie oraz niezbędne dokumenty i wyliczenia. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej, za zgodą obu stron, przy czym żadna ze stron nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu bez ważnej i uzasadnionej przyczyny. Aneks powinien zostać zawarty w terminie do 30 dni od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednakże powinien obowiązywać nie później niż od dnia wejścia w życie odpowiednich zmian prawa, jeżeli te stanowiły podstawę wnioskowanych zmian. 9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub innych podatków wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. 10. Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota wynagrodzenia ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Sprzedającego w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Sprzedającego będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją niniejszej umowy. 11. Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Sprzedającego w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawy materiałów biurowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy materiałów biurowych - zadanie nr 1 L.p. Asortyment Ilość Jednostka miary 1. A3 80g/500 ark - Papier ksero 3 ryza 2. A4 80g/500 ark - Papier ksero 1400 ryza 3. 210mm x 30m Rolka faksowa Drescher (5 szt) 2 opakowanie (5szt) 4. 110mm x 20m - rolki termiczne (5 szt) 210 opakowanie (5szt) 5. 28mm x 25m (10 szt) rolki termiczne 20 opakowanie (10szt) 6. Dziennik korespondencyjny A4 96 k. twarda oprawa Grand 8 sztuka 7. Koperta płacowa utajniona 210x12x6 (1000sztuk w opak) 18 opakowanie (1200szt) 8. C4 HK Koperta biała / 229 x 324 / karton 250 szt. 10 opakowanie (250szt) 9. C5 HK Koperta biała /162 x 229/ karton 500 szt. 20 Opakowanie (500szt) 10. C5 HK Koperta biała /162 x 229/ okno prawe lub środek karton 500 szt. 20 Opakowanie (500szt) 11. C6 SK Koperta biała /114 x 162/ karton 1000 szt. 5 Opakowanie (1000szt) 12. Koperta przestrzenna RBD C4 HK brąz 230x324x40 50 sztuka 13. Koperta bąbelkowa na płyty CD/DVD 50 sztuka 14. Koperta na płyty CD 100 sztuka 15. A5 80 kartek „kołozeszyt” spirala bok TOP-2000 25 sztuka 16. A5 Skorowidz twarda oprawa 3 sztuka 17. A5 32 kartki-zeszyt w kratkę w oprawie broszurowej 25 sztuka 18. A5 60 kartek-zeszyt w kratkę w oprawie broszurowej 35 sztuka 19. A5 96 kartek zeszyt w kratkę w oprawie broszurowej 40 sztuka 20. Okładka na zeszyt A5 20 sztuka 21. A4 96 kartek-zeszyt w kratkę w oprawie sztywnej 25 sztuka 22. A5 96 kartek zeszyt ( brulion ) w kratkę w oprawie sztywnej 10 sztuka 23. Dziurkacz 837 (25 kartek) Eagle 2 sztuka 24. Dziurkacz 103 30k. D.RECT 10 sztuka 25. Rozszywacz 1029 Eagle 7 sztuka 26. Zszywki 24/6 /1000szt/ 500 Opakowanie (1000szt) 27. Zszywacz Fashion 30 kartek Rapid 25 sztuka 28. Zszywki 24/6 Strong 1M Rapid 5 opakowanie (100szt) 29. Zszywacz 315A 30k. D.RECT 15 sztuka 30. Taśma samoprzylepna 18mm x 20m (kpl 10 szt) 60 kpl. 31. Taśma pakowa 48 mm x 50 m brązowa 70 sztuka 32. Karteczki samoprzylepne kostka mini 50x50mm 75 sztuka 33. Bloczek samoprzylepny 38x51mm (kpl. 3szt) 30 sztuka 34. Bloczek samoprzylepny 51x76mm 10 sztuka 35. Bloczek samoprzylepny 76x76mm 25 sztuka 36. Bloczek samoprzylepny 76x76 neonowy 400 kartek 3 sztuka 37. Karteczki samoprzylepne 75 x 125 mm 100 kart. 10 sztuka 38. Kostka kubikowa kolor nieklejona 85x85x40 5 sztuka 39. Kostka kubikowa biała klejona 85x85x40 30 sztuka 40. Kostka kubikowa kolor klejona 85x85x40 10 sztuka 41. Zakładki samoprzylepne 20x50mm (kpl. 4 szt) 10 kpl 42. Klej w sztyfcie 21g Profice 30 sztuka 43. Nożyczki SG-210 21cm gumowy uchwyt 10 sztuka 44. Teczka na akta osobowe twarda oprawa introligatorska 40 sztuka 45. Wkładka do akt osobowych 200 sztuka 46. Płyta CD 150 sztuka 47. Płyta DVD 20 sztuka 48. Korektor Bin Bin w taśmie 5mmx8m 60 sztuka 49. Korektor w piórze (w pisaku) 30 sztuka 50. Naboje krótkie 301 Pelikan 10 sztuka 51. Tusz do pieczątek wodny 30ml czarny (butelka z dozownikem) 20 sztuka 52. Tusz do pieczątek wodny 30ml czerwony (butelka z dozownikem) 15 sztuka 53. Tusz do pieczątek wodny 30ml zielony (butelka z dozownikem) 5 sztuka 54. Zakreślacz fluorescencyjny 1-5mm, różne kolory 50 sztuka 55. Marker permanentny okrągła końcówka D.RECT czarny 150 sztuka 56. Marker permanentny ścięta końcówka D.RECT czarny 25 sztuka 57. Marker permanentny dwustronny CD&DVD czarny 25 sztuka 58. Wkład do długopisu uniwersalny krótki 200 sztuka 59. Długopis, wkład niebieski, na wkłady wymienne, elegancki wygląd 100 sztuka 60. Długopis plastikowy na wkłady wymienne (typ BIC) 250 61. Długopis żelowy, linia pisania 0,32mm, końcówka zestali nierdzewnej, dostępny w czterech kolorach 500 sztuka 62. Wkład do długopisu żelowego, linia pisania 0,32, cztery kolory 300 sztuka 63. Wkład plastikowy typ Zenit 70 sztuka 64. Wkład metalowy gruby typu Zenith 4 50 sztuka 65. Ołówek drewniany z gumką (kpl. 12 sztuk) 8 sztuka 66. Temperówka metal pojedyncza 10 sztuka 67. Rysiki do ołówka automatycznego 0,5mm 5 sztuka 68. Ołówek automatyczny na rysik 0,5mm 3 sztuka 69. Linijka 20cm aluminiowa 5 sztuka 70. Linijka 30 cm przezroczysta 10 sztuka 71. Gumka do ścierania ołówkowa 25 sztuka 72. Teczka na akta osobowe A4/2R/2cm 25 sztuka 73. Segregator A5 10 sztuka 74. Segregator A4/50mm 50 sztuka 75. Segregator A4/75mm, różne kolory 250 sztuka 76. Segregator A4/50 FCK okuty 062 VauPe 5 sztuka 77. Skoroszyt wpinany kartonowy 150 sztuka 78 Skoroszyt oczkowy z otworami do segregatora A4 (plastik) 600 sztuka 79. Deska z klipem i okładką A5 5 sztuka 80. Deska z klipem i okładką A4 (clipboard) PP 1,2mm 25 sztuka 81. Teczka kartonowa laminowana z rączką 3 sztuka 82. Teczka wiązana biała A4 400 sztuka 83. Teczka z gumką kolor A4 50 sztuka 84. Teczka skrzydłowa z gumką A4 20 mm 50 sztuka 85. Przekładka kartonowa do segregatora 1/3 A4 Q-CONNECT 5 kpl. 100 szt 86. Koszulka zamykana na suwak z perforacją 50 sztuka 87. GROSZKOWE Koszulki A4 - folia (opak. 100 szt.) 100 opakowanie (100szt) 88. KRYSTALICZNE Koszulki A4 - folia /100szt./ 3 opakowanie (100szt) 89. Koszulka groszkowa A5/100szt. 8 opakowanie (100szt) 90. Koszulki groszkowe z boczną klapką A4 /10szt/ 3 opakowanie (10szt) 91. Clip biurowy 19mm 5 opakowanie (12szt) 92. Clip biurowy 51mm 5 opakowanie (12szt) 93. Clip biurowy 25mm 5 opakowanie (12szt) 94. Clip biurowy 32mm 5 opakowanie (12szt) 95. Spinacz 28mm 60 opakowanie (100szt) 96. Spinacz 50mm 25 opakowanie (100szt) 97. Woreczki strunowe 7x10 3 opakowanie (100szt) 98. Woreczki strunowe 10x12 3 opakowanie (100szt) 99. Woreczki strunowe 10x15 3 opakowanie (100szt) 100. Woreczki strunowe 10x20 3 opakowanie (100szt) 101. Woreczki strunowe 12x18 3 opakowanie (100szt) 102. Woreczki strunowe 15x22 3 opakowanie (100szt) 103. Woreczki strunowe 15x25 3 opakowanie (100szt) 104. Woreczki strunowe 23x32 5 opakowanie (100szt) 105. Kalka ołówkowa A4/50 arkuszy niebieska 5 opakowanie (50szt) 106. Zawieszki do kluczy brelok plastik 5 opakowanie (50szt) 107. Tacka biurowa na dokumenty 20 sztuka 108. Przybornik na biurko 5 sztuka 109. Grzbiet do bindowania, różne rozmiary 10 opakowanie (25szt) 110. Okładki do bindowania przezroczyste A4 (strona przednia) 2 opakowanie (100szt) 111. Okładki do bindowania przezroczyste A4 (strona tylna) 2 opakowanie (100szt) 112. A4 216*303mm 2x80mic 100szt. folia do laminowania 2 opakowanie (100szt) 113. Kalkulator biurowy 3 sztuka 114. Blok biurowy (kratka A4) 10 sztuka 115. Pinezki 5 opakowanie (100szt) 116. Mazak cienkopiszący 10 sztuka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30190000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji niezmienności cen netto 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawy tonerów i tuszy do drukarek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy tonerów i tuszy do drukarek. – zadanie nr 2 L.p. Asortyment Ilość Jednostka miary 1. Toner HP CF 363x Magenta (orginał) 1 sztuka 2. Toner HP CF 362x Yellow (orginał) 1 sztuka 3. Toner HP CF 361x Cyan (orginał) 1 sztuka 4. Toner HP CF 360x Black (orginał) 1 sztuka 5. Toner do HP LJ Pro M404DM (orginał) 15 sztuka 6. Bęben do HP LJ Pro M404DM (orginał) 3 sztuka 7. Taśma barwiąca KBPO320 OKI do ML-182/320/3320/3390 BP zamiennik 10 sztuka 8. Printe Toner Canon Typ T do L380, L400 5 sztuka 9. Toner do HP LJ 1320/1160 (Q5949A) PRINTE pro TH49ANC 40 sztuka 10. PRINTE TH53ANCToner do HP LJ 2015 (Q7553A) pro, chip 5 sztuka 11. Printe TH36ANC HP CB436A czarny (orginał) 6 sztuka 12. Printe TH36ANC Zamiennik dla tonera HP CB436A czarny 12 sztuka 13. Toner AR 208T 2 sztuka 14. Printe TH05ANC toner do HP P2035 (CE505A) PRO, chip 90 sztuka 15. Toner do drukarki Brother DCP-L2520 - HL-2300 10 sztuka 16. Toner Brother 2421 3k(orginał) 6 sztuka 17. Bęben Brother DR2300(orginał) 4 sztuka 18. CG898AE Zestaw HP Value Pack Nr 940xl (combo pack - cmyk) 4 sztuka 19. C4906A Nr 940XL black tusz do drukarki HP 4 sztuka 20. 343 Tusz do HP Office Jet 100 Mobile Printer color orginał 150 sztuka 21. 337 Tusz do HP Office Jet 100 Mobile Printer black orginał 300 sztuka 22. TRÓJPAK Toner KX-FAT92E Panasonic (KX-MB 773 ) 8 sztuka 23. Bęben KX-FAD 93E Panasonic (KX-MB 773 ) 6 sztuka 24. KX-FAT411E-T Toner Panasonic do KX-MB 2000/2010/2025/2030/2061 3-pack 10 sztuka 25. ZPD-KXFAD412NP PRISM bęben zamiennik do Panasonic KX-FAD412A 100% 6K 5 sztuka 26. Black Point BPPA52 Film do Panasonic FP 207/218 1 rolka (KX-FA 52) 3 sztuka 27. KX-FA 57 Film 70m Panasonic do FP 343/363, 1 rolka Black Point 3 sztuka Tusze i tonery oferowane przez Wykonawcę muszą być materiałami nowymi, czyli wykonanymi z elementów nowych, wcześniej nieużywanych, nie mogą być regenerowane ani prefabrykowane (dotyczy oryginałów). Tusz 343 i 337 ma być oryginalny wyprodukowany przez producenta drukarek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji niezmienności cen netto 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Dostawy papieru termicznego do drukarek Brother
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawy papieru termicznego do drukarek Brother - zadanie nr 3 L.p. Asortyment Ilość Jednostka miary 1 Papier do drukarek termicznych Brother PJ 762 4000 opakowanie (100 kartek) Papier do drukarek termicznych Brother PJ 762, lub zamiennik o tych samych parametrach technicznych, gwarancja wydruku 25 lat, arkusz A4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197630-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji niezmienności cen netto 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-dostawy-materialow-biurowych%2C-tonerow-i-tuszy-do-drukarek-oraz-papieru-termicznego-w-okresie-2-lat.%2C-kielce,80704,ogloszenie.html

http://www.scrmits.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764