logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: MATERIAŁY: Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz niszczarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Oferta ważna do:02.11.2022 godz. 09:00
Odsłon: 65

Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz niszczarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Wielkopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.3.) Oddział zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639769964
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szyperska 14
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-754
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: 618463833
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wup.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wuppoznan.praca.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących oraz niszczarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80c764a5-4ddf-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00401533
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017489/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Urządzenia biurowe

1.2.4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80c764a5-4ddf-11ed-8832-4e4740e186ac
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80c764a5-4ddf-11ed-8832-4e4740e186ac
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Zamawiającego i Wykonawcy za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na oraz z adresu e-mail: zamowienia.publiczne@wup.poznan.pl (maksymalny rozmiar załączników wynosi 20 MB) - nie dotyczy składania ofert.
4. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej i wymaganiach technicznych opisane są w rozdziale XI SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i korzystający w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogować się na Platformie e-Zamówienia.
2. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
3. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulaminserwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .
5. „Formularze do komunikacji” umożliwiają, również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu do Platformy e-Zamówienia w podglądzie postępowania w zakładce "Komunikacja”.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy:
WUPXXV/2/3321/10/2022.
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu
(32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
https://ezamowienia.gov.pl/soz/latestfaq.
10. Informacje na temat sposobu przygotowania i złożenia oferty, formatu przesyłania danych, rodzajów podpisów opisane zostały w
rozdziałach XII i XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający spełnia obowiązek informacyjny przekazując klauzule informacyjne RODO w dokumentach postępowania - rozdział XXII ust. 12 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WUPXXV/2/3321/10/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 96426,80 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ, a rodzaj i liczbę asortymentu określa załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 83203,80 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający zsumuje punkty uzyskane przez Wykonawcę w części 1 w poszczególnych kryteriach oceny ofert i jako najkorzystniejszą w części 1 wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowa dostawa 4 szt. niszczarek wraz z olejem do konserwacji ostrzy (6 l – 1,5 l na każde urządzenie) dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu do oddziałów: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ, a rodzaj i liczbę asortymentu określa załącznik nr 3 do SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 13223,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający zsumuje punkty uzyskane przez Wykonawcę w części 2 w poszczególnych kryteriach oceny ofert i jako najkorzystniejszą w części 2 wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy 12 miesięczny okres gwarancji na każdą niszczarkę
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Część 1: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonuje lub wykonał co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o wartości nie mniejszej niż 2 000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że ww. zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane należycie.

Część 2: brak
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym w celu wykazania podstaw wykluczenia - Załączniki nr 9 i 9a do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wyłącznie dla Części 1 - Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawca na platformie e-Zamówienia wypełnia „Formularz ofertowy” i określa, czy składa ofertę pojedynczo, czy wspólnie z innymi Wykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących Wykonawców.
2. Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał w postaci elektronicznej albo cyfrowa kopia) winien być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Wykonawca wypełniając Formularz ofertowy na Platformie e-Zamówienia wskazuje, który z Wykonawców jest pełnomocnikiem (liderem Konsorcjum).
3. Umocowanie do złożenia oferty przez wspólnika w spółce cywilnej może również wynikać z załączonego do oferty: oryginału umowy lub oryginału uchwały wspólników sporządzonej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub cyfrowej kopii tych dokumentów poświadczonej przez wszystkich wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena warunków określonych w rozdziale VIA ust.1 będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym dostawa powinna mieć wartość co najmniej 2 000,00 zł.
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.1 SWZ i dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt 1.2 SWZ, mogą być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, przez Pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, albo odrębnie przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 SWZ, składane są odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-02 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80c764a5-4ddf-11ed-8832-4e4740e186ac
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-02 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-01


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-jednorazowa-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych-oraz-niszczarek-dla-wojewodzkiego-urzedu-pracy-w-poznaniu%2C-poznan,88214,ogloszenie.html

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-80c764a5-4ddf-11ed-8832-4e4740e186ac
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764