logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdynia: MATERIAŁY: Sukcesywna dostaw materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz papierów specjalistycznych dla Wydawnictwa AMW

Oferta ważna do:27.03.2023 godz. 09:00
Odsłon: 124

Sukcesywna dostaw materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz papierów specjalistycznych dla Wydawnictwa AMW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-127
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostaw materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz papierów specjalistycznych dla Wydawnictwa AMW
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df7ae668-c498-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140683
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074940/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero oraz papierów specjalistycznych do Wydawnictwa AMW
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AMW-KANC.SZP.2712.22.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do części 1 w excelu dołączony do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
na podstawie art. 441.1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej, z uprawnienia polegającego na zwiększeniu ilości materiałów zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tego uprawnienia (tzw. Opcja). Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać w przypadku zaistnienia po jego stronie potrzeby na zamówienie dodatkowych Materiałów, w ilości nieprzewidzianej w pierwotnej treści zamówienia. Skorzystanie z Opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2. W przypadku skorzystania z Opcji, postanowienia Umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Załącznik do części 2 w excelu dołączony do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 22990000-6 - Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
na podstawie art. 441.1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania, poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej, z uprawnienia polegającego na zwiększeniu ilości materiałów zamawianych w ramach Umowy, do maksymalnie 50% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 obowiązującego w dniu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tego uprawnienia (tzw. Opcja). Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 50% wynagrodzenia Wykonawcy z dnia złożenia oświadczenia. Z uprawnienia tego Zamawiający może skorzystać w przypadku zaistnienia po jego stronie potrzeby na zamówienie dodatkowych Materiałów, w ilości nieprzewidzianej w pierwotnej treści zamówienia. Skorzystanie z Opcji powoduje wyłącznie zmianę w zakresie wskazanym w zd. 1 niniejszego ustępu oraz zwiększenie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2. W przypadku skorzystania z Opcji, postanowienia Umowy stosuje się bezpośrednio do zwiększonego zakresu zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru (załącznik nr 5).
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4).
Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 8).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy- sporządzony według wzoru (załącznik nr 1).
Oświadczenie RODO - sporządzone według wzoru (załącznik nr 7).
Wypełniony załącznik w excelu dotyczący części 1 lub 2.
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 (załącznik nr 6 - jeżeli dotyczy).
Oświadczenie o aktualności informacji (załącznik nr 9);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiana stron Umowy na zasadach Kodeksu cywilnego,
2) zmiana banków lub numerów kont bankowych,
3) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli Stron.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-26


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostaw-materialow-biurowych%2C-papieru-kserograficznego-oraz-papierow-specjalistycznych-dla-wydawnictwa-amw%2C-gdynia,89555,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764