logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Słupsk: MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Oferta ważna do:01.06.2022 godz. 09:00
Odsłon: 82

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Słupsku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570677
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zamenhofa 7
1.5.2.) Miejscowość: Słupsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@slupsk.so.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.so.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b07a552-db32-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173768
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00084563/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.ms.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania, w tym w ofercie składanej przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Okręgowym w Słupsku, a także w dokumentach podwykonawców oraz podmiotów trzecich oraz w dokumentach związanych z realizacją udzielonego zamówienia jest Sąd Okręgowy w Słupsku Ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk.
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane przez Sąd w celu udzielenia i realizacji zamówienia publicznego nr IR/ZP-351-3/22 na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie i Sądu Rejonowego w Miastku (dane identyfikujące postępowanie) na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2021 poz. 1129).
Udostępnienie danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Słupsku zaangażowanych w proces udzielenia i realizacji zamówienia publicznego oraz mogą być udostępnione podmiotom i organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych a w przypadku dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego – 4 lata.
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych w procesie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp i jest niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Sąd danych osobowych, przysługują prawa:
 prawo do dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD)
Realizacja praw jest możliwa za pośrednictwem adresu e-mail: iod@slupsk.so.gov.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: IR/ZP-351-3/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie i Sądu Rejonowego w Miastku.
Każda dostawa realizowana będzie na podstawie indywidualnych zapotrzebowań Zamawiającego składanych w okresie obowiązywania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ.
Wszystkie dostarczone materiały będą objęte minimum 12 miesięczną gwarancją jakości licząc od daty wydania towaru, jednak nie krótszą niż gwarancja producenta. Sposób i zakres korzystania przez Zamawiającego z gwarancji zawarto w § 4 umowy - załącznik nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert na podstawie 3 kryteriów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: rodzaj materiału eksploatacyjnego (oryginalny/równoważny) w poz. od nr 1 do nr 26 formularza cenowego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy krótszy niż 5 dni roboczych
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze) do urządzeń drukujących o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (dotyczy każdej dostawy). Jedna dostawa oznacza dostawę zrealizowaną na podstawie jednej umowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 8 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (załącznik nr 7 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku dostaw nadal wykonywanych dowody te powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe: Specyfikacje techniczne produktu, foldery, katalogi, ulotki lub inne dokumenty, z których wynika, że produkt jest kompatybilny z urządzeniem, do którego ma być zastosowany, a w przypadku braku możliwości załączenia lub wskazania takich dokumentów, oświadczenie producenta produktu o spełnianiu wymagań producenta urządzenia lub o kompatybilności produktu z urządzeniem, do którego dany materiał eksploatacyjny ma być zastosowany.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 15 opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:
1) w zakresie terminu wykonania umowy:
a) dopuszcza się wydłużenie terminu obowiązywania umowy maksymalnie o 2 miesiące w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty umowy, o której mowa w § 2 ust. 1,
b) w wyniku wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej, należytej staranności, które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony dołożą starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. W takim wypadku termin wykonania umowy ulega zmianie o czas trwania siły wyższej
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy - w razie zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,
3) w zakresie asortymentu - w przypadku wycofania przez producenta z produkcji produktów określonych w ofercie Wykonawcy lub wstrzymania produkcji. Zmiana produktu na inny nie może zmienić tożsamości jego parametrów, właściwości i zastosowania oraz może mieć miejsce tylko w przypadku niedostępności spowodowanej zaprzestaniem lub wstrzymaniem produkcji przy zachowaniu ceny jednostkowej po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-01 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.ms.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-01 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-30


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek%2C-kserokopiarek-i-urzadzen-wielofunkcyjnych%2C-slupsk,86873,ogloszenie.html

http://ezamowienia.ms.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Słupsk - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764