logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych

Oferta ważna do:03.03.2022 godz. 10:00
Odsłon: 207

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569438
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 79
1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.7.) Numer telefonu: 33 4758164
1.5.8.) Numer faksu: 33 4756105
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@wba.pobb.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/po-bielsko-biala
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b4218ef-93d9-11ec-9bc1-c2db95d08897
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00066278
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00065598/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system prowadzący obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług), dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3012-7.261.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Materiały eksploatacyjne zostały wymienione w Formularzu cenowym poprzez wskazanie symbolu oryginalnego produktu oraz typu / modelu urządzenia, do którego są przeznaczone.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:
a) pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych (wydajność tonerów winna zostać potwierdzona dołączonymi do oferty certyfikatami lub testami (formularz raportu potwierdzający ilość kopii), wykonanymi zgodnie z normami: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 lub równoważnymi; ze złożonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy,
b) oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważnymi normami, ale mający takie same, lepsze lub nie gorsze parametry techniczne, użytkowe, jakościowe, funkcjonalne niż podane przez Zamawiającego i spełniające wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia; materiały eksploatacyjne nie mogą powodować uszkodzeń sprzętu oraz nie mogą szybciej zużywać się od oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Oferent musi złożyć odpowiedni dokument (certyfikat lub oświadczenie producenta materiałów eksploatacyjnych), potwierdzający produkcje w wymienionych systemach zarządzania jakością.
Udowodnienie równoważności materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca, oferując materiał równoważny w formularzu cenowym, zobowiązany jest wpisać w tabeli formularza cenowego nazwę, oznaczenie, wydajność i producenta danego materiału równoważnego oraz dołączyć do oferty dokument potwierdzający równoważność.
Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych:
a) pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych (wydajność tonerów winna zostać potwierdzona dołączonymi do oferty certyfikatami lub testami (formularz raportu potwierdzający ilość kopii), wykonanymi zgodnie z normami: ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 lub równoważnymi; ze złożonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy,
b) oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważnymi normami, ale mający takie same, lepsze lub nie gorsze parametry techniczne, użytkowe, jakościowe, funkcjonalne niż podane przez Zamawiającego i spełniające wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia; materiały eksploatacyjne nie mogą powodować uszkodzeń sprzętu oraz nie mogą szybciej zużywać się od oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Oferent musi złożyć odpowiedni dokument (certyfikat lub oświadczenie producenta materiałów eksploatacyjnych), potwierdzający produkcje w wymienionych systemach zarządzania jakością.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lider konsorcjum). Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał przedłożenia mu kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: System dostępny pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-03 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-01


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-kserokopiarek%2C-faksow%2C-urzadzen-drukujacych-i-wielofunkcyjnych-dla-potrzeb-prokuratury-okregowej-w-bielsku-bialej-i-jednostek-jej-podleglych%2C-bielsko-biala,86095,ogloszenie.html

https://ezamowienia.ms.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764