logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych

Oferta ważna do:01.06.2023 godz. 10:00
Odsłon: 136

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569438
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 79
1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 81 64
1.5.8.) Numer faksu: 33 475 81 05
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.wba.pobbi@prokuratura.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-bielsko-biala
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca8e6fd7-f947-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229834
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003975/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca8e6fd7-f947-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają: Regulamin Platformy e-Zamówienia (dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl) oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym regulaminem Platformy e-Zamówienia, który jest aktualny z chwilą składania oferty.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Systemu https://ezamowienia.gov.pl drogą elektroniczną.
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”, służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), dalej „Ustawa Pzp”, Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej informuje, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych jest: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko–Biała, tel. +48 33 475 81 00, fax +48 33 475 81 05, e-mail: sekretariat.pobbi@prokuratura.gov.pl, NIP: 547-15-17-745,
b) w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych na adres elektroniczny iod.pobbi@prokuratura.gov.pl Aktualny kontakt do inspektora ochrony danych osobowych będzie publikowany na stronie: https://www.gov.pl/web/po-bielsko-biala,
c) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowy.
2. Podstawa prawna przetwarzania:
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy, przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na:
- realizacji umowy w przypadku, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,
- ustalaniu, obronie i dochodzeniu roszczeń,
- tworzeniu statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
c) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej, wynikającym z ustawy o rachunkowości.
3. Źródło pochodzenia danych osobowych:
a) dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
b) dane osobowe osób trzecich przekazane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z postępowaniem i umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia Wykonawcy: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, kwalifikacji zawodowych, zakres upoważnienia określonego przez Wykonawcę, informacje zawarte w KRS i/lub CEIDG takie jak: nr PESEL, adres zamieszkania; dane pracowników Wykonawcy zawarte w umowach o pracę; dane dot. informacji o karalności oraz dane kontaktowe takie jak: numery telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również: numer PESEL albo numer dowodu tożsamości.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 6 Ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
a) w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
c) po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Ciąg dalszy klauzuli informacyjnej zawarty jest w Rozdziale XXXII SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3012-7.261.3.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, faksów, urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Materiały eksploatacyjne zostały wymienione w Formularzu cenowym poprzez wskazanie symbolu oryginalnego produktu oraz typu / modelu urządzenia, do którego są przeznaczone.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” należy rozumieć materiały eksploatacyjne, które w całym swoim procesie produkcyjnym (za wyjątkiem kartonowego opakowania) są wytwarzane z elementów nierefabrykowanych i nieregenerowanych (za wyjątkiem materiałów pochodzących od producenta urządzenia, dla którego materiał jest przeznaczony), nieuszkodzonych, bez śladów wcześniejszego używania, wytworzonych od podstaw, bez użycia w jakikolwiek sposób komponentów uzyskanych z innych produktów wcześniej użytkowanych, wyprodukowane bez naruszenia praw patentowych i własności intelektualnych ich właścicieli lub za ich zgodą. Ich stosowanie nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń, do których są dedykowane. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem. Materiały powinny pochodzić z bieżącej produkcji;
2) odebranie od Zamawiającego wszystkich zużytych materiałów eksploatacyjnych;
3) gwarancję jakości udzieloną na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia odbioru, która będzie realizowana zgodnie z treścią § 7 umowy, stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ, na wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne, na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z tymi produktami;
4) dojazd i transport do siedziby Zamawiającego i poszczególnych jednostek podległych (wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę). Siedziby prokuratur okręgu bielskiego zlokalizowane są odpowiednio:
a) Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała,
b) Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 31, 43-300 Bielsko-Biała,
c) Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała,
d) Prokuratura Rejonowa w Żywcu, ul. Powstańców Śląskich 9, 34-300 Żywiec,
e) Prokuratura Rejonowa w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn.
4. Dostawy do poszczególnych jednostek prokuratury będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w dniach i godzinach pracy jednostki, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostarczane materiały eksploatacyjne muszą być opakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację (ilość, rodzaj, parametry techniczne), bez konieczności naruszania opakowania, muszą posiadać wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producentów (np. hologramy), a także muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Rozdziale IV SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1) W zakresie posiadania doświadczenia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizował (jest w trakcie realizacji) co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Za dostawy odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna minimum dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych (tuszy i / lub tonerów) do urządzeń takich jak drukarki i / lub kserokopiarki i / lub urządzenia wielofunkcyjne, z których każda spełnia łącznie następujące warunki:
a) wartość dostawy wyniosła / wynosi nie mniej niż 100.000,00 złotych brutto,
b) dostawa była wykonywana nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
c) jedna dostawa oznacza dostawę wykonaną / wykonywaną na podstawie jednej umowy.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania warunek zostanie uznany za spełniony, gdy na dzień składania ofert dotychczasowa wartość realizacji umowy, dotyczącej danej dostawy, wynosi nie mniej niż 100.000,00 złotych brutto i tą wartość zrealizowanej dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w Wykazie dostaw wykonanych, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku dostaw będących w trakcie wykonywania wymagania w zakresie terminu wykonywania danej dostawy dotyczą części umowy już zrealizowanej, tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania dostawy do upływu terminu składania ofert i ten okres wykonywania dostawy Wykonawca obowiązany jest podać w Wykazie dostaw wykonanych, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w rozumieniu art. 58 Ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia w całości warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania kilku umów w celu osiągnięcia wymaganej minimalnej wartości realizacji umowy.
Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
3) Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4) Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale XI SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021 poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości Umowy, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Ważnego certyfikatu ISO 9001 producenta zaoferowanego asortymentu równoważnego w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych.
2) Ważnego certyfikatu ISO 14001 producenta zaoferowanego asortymentu równoważnego w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych.
3) Aktualnego certyfikatu niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, posiadającego akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania zaoferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normami:
a) ISO/IEC 19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych,
b) ISO/IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych,
c) ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych.
2. Przedmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień złożenia oferty i muszą dotyczyć zaoferowanych w przedmiotowym postępowaniu materiałów równoważnych.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Certyfikat ISO 9001 producenta zaoferowanego asortymentu równoważnego w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych.
2) Certyfikat ISO 14001 producenta zaoferowanego asortymentu równoważnego w zakresie projektowania, wytwarzania i dystrybucji materiałów eksploatacyjnych.
3) Certyfikat niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, posiadającego akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badania zaoferowanych równoważnych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normami:
a) ISO/IEC 19752 dla tonerów do monochromatycznych drukarek laserowych,
b) ISO/IEC 19798 dla tonerów do kolorowych drukarek laserowych,
c) ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.900,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2023 poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, BGK nr: 20 1130 1091 0003 9086 0220 0004 z podaniem w tytule wpłaty „Wadium - 3012-7.261.3.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dowodu wniesienia wadium.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) obejmuje odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie Pzp,
b) z jego (jej) treści jednoznacznie wynika zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
c) jest nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
e) treść poręczenia lub gwarancji musi umożliwiać zaspokojenie roszczeń Zamawiającego po upływie terminu związania ofertą w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek do jego zatrzymania,
f) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania, na które składana jest oferta,
g) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej,
h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązaniem z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w rozumieniu art. 58 Ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia w całości warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania kilku umów w celu osiągnięcia wymaganej minimalnej wartości realizacji umowy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonują poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Ustawy Pzp oraz wskazanym w Załączniku nr 8 do SWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Dopuszczalne zmiany dotyczą:
a) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia;
b) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego Wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 Ustawy Pzp;
c) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 455 Ustawy Pzp;
d) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym Wykonawcą, po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 a-c Ustawy Pzp;
e) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 455 Ustawy Pzp;
f) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust 2 pkt 1 Ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
g) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem, iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań;
h) na podstawie art. 439 Ustawy Pzp zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem, że:
- minimalny poziom ww. zmiany, uprawniający Stronę umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20% w stosunku do cen tych materiałów / kosztów przyjętych dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
- zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS,
- określenie wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Strony wnioskującej o zmianę wynagrodzenia i dokumentów dołączonych do tego wniosku, potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów / kosztów przy realizacji niniejszego zamówienia w okresie jego trwania wraz z kalkulacją przedstawiającą stopień wpływu tych zmian na koszt wykonania zamówienia,
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający to łącznie 10% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto,
- zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż jeden raz w trakcie obowiązywania umowy, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania umowy,
- zmiana wynagrodzenia następuje z zachowaniem formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-01 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-30


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-kserokopiarek%2C-faksow%2C-urzadzen-drukujacych-i-wielofunkcyjnych-dla-potrzeb-prokuratury-okregowej-w-bielsku-bialej-i-jednostek-jej-podleglych%2C-bielsko-biala,90107,ogloszenie.html

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ca8e6fd7-f947-11ed-9355-06954b8c6cb9
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764