logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: MATERIAŁY: SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO

Oferta ważna do:30.12.2022 godz. 10:00
Odsłon: 114

SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PROKURATURA OKRĘGOWA W KIELCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000313
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: MICKIEWICZA 7
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-352
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: piotr.merwart@prokuratur.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-kielce
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK POTRZEB PROKURATUR OKRĘGU KIELECKIEGO
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a9f6a10-8201-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00513066
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e’mail: piotr.merwart@prokuratura.gov.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Kielcach z siedzibą przy ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
2. Inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach jest Anna Litwin – Kubicka, e-mail: anna.litwin-kubicka@prokuratura.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp,
b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 ustawy Pzp;
3) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania – art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3016-7.261.19.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru A 4 do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb prokuratur okręgu kieleckiego
4.2.6.) Główny kod CPV: 30197600-2 - Papier i tektura gotowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum 2 dostawy (rozumiane jako dwie umowy) papieru do urządzeń drukujących i kopiujących o wartości rocznej minimum 150.000,00 złotych brutto każda. Każda z przedstawionych dostaw powinna być realizowana do co najmniej 8 różnych lokalizacji odbiorcy przez minimum 6 miesięcy. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo w ramach jednej umowy dostaw wynosi minimum 150.000,00 złotych brutto
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
3) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – minimum 2 dostaw (rozumiane jako dwie umowy) papieru do urządzeń drukujących i kopiujących o wartości rocznej minimum 150.000,00 złotych brutto każda. Każda z przedstawionych dostaw powinna być realizowana do co najmniej 8 różnych lokalizacji odbiorcy przez minimum 6 miesięcy. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że na dzień składania ofert, łączna wartość wykonanych częściowo w ramach jednej umowy dostaw wynosi minimum 150.000,00 złotych brutto.
2) Do powyższego wykazu Wykonawca dołączy dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat wykonywał na rzecz Zamawiającego dostaw spełniające warunki udziału nie musi załączać do wykazu dowodów potwierdzających
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
3) Dokument potwierdzający, iż zaproponowany przez Wykonawcę papier spełnia wymagania jakościowe stawiane przez Zamawiającego. Dokumentem tym może być karta katalogowa producenta, certyfikat lub inny dokument producenta. Dopuszcza się wskazanie przez Wykonawcę adresu strony internetowej, na której znajdują się ogólnodostępne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
3) Dokument potwierdzający, iż zaproponowany przez Wykonawcę papier spełnia wymagania jakościowe stawiane przez Zamawiającego. Dokumentem tym może być karta katalogowa producenta, certyfikat lub inny dokument producenta. Dopuszcza się wskazanie przez Wykonawcę adresu strony internetowej, na której znajdują się ogólnodostępne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Pzp, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy zgodnej z obowiązującymi przepisami i treścią niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Strony zastrzegają prawo do zmian treści umowy w zakresie:
1) nastąpi zmiana ceny brutto papieru w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT od dnia jej wejścia w życie,
2) nastąpi zmiana cen jednostkowych netto zakupu papieru przez Wykonawcę,
3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
4) zmieniony zostanie sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma na to wpływ,
5) zmieniona zostanie strona umowy, wynikająca ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego np. poprzez podział Jednostki lub połączenie Jednostek,
6) zostanie zmieniona nazwa, adres lub status firmy,
7) zostanie wprowadzona zmiana, wynikająca z omyłki pisarskiej zawartej w umowie.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę lub nie - bez podawania uzasadnienia odmowy.
4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2 jest złożenie pisemnego wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie celowości tych zmian. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu lub ich akceptacji przez drugą stronę.
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia czy zmiana jest zasadna.
6. Wszelkie zmiany w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności sporządzenia aneksu
w formie papierowej.
7. Zapisy zawarte w ust. 3, 4, 5, 6 nie maja zastosowania w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie wskazanych w ust. 2 pkt 1.
8. W przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w ust. 2 pkt 2 Wykonawca winien udowodnić, iż zmiana cen jednostkowych zakupu papieru przez Wykonawcę wzrósł lub zmalał, w stosunku do cen zakupu przypadający na dzień składania oferty, o minimum 15%. W przypadku wzrostu cen zakupu, Wykonawca winien wykazać wpływ tego wzrostu na koszt realizacji zamówienia.
9. Zmiana wynagrodzenia wskazana w ust. 2 pkt 2 może być dokonana po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy i nie częściej niż raz w roku.
10. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10% ceny jednostkowej netto za 1 ryzę papieru.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-30 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-30 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostawa-papieru-do-drukarek-i-kserokopiarek-potrzeb-prokuratur-okregu-kieleckiego%2C-kielce,88820,ogloszenie.html

https://ezamowienia.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764