logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Drzonowo: MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa tektury szarej trójwarstwowej fala B w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

10.07.2024
Oferta ważna do:17.07.2024 godz. 12:00
Odsłon: 95

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa tektury szarej trójwarstwowej fala B w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340520294
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 42
1.5.2.) Miejscowość: Drzonowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-230
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zazdrzonowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zazdrzonowo.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Pomoc społeczna bez zakwaterowania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa tektury szarej trójwarstwowej fala B w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8651085-0ceb-4fd8-8168-e9369c05b1c4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403371
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00216343/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Sukcesywna dostawa tektury szarej trójwarstwowej fala B w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8651085-0ceb-4fd8-8168-e9369c05b1c4
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod zamieszczonym na pierwszej stronie SWZ adresem strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@zazdrzonowo.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu, sposób składania ofert opisano w Cz. XI i XII SWZ).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje znajdują się w Cz. VIII SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje znajdują się w Cz. VIII SWZ.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 2) Administratorem danych osobowych jest zamawiający, tj. Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, Drzonowo 42, 86-230 Lisewo. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo - kontakt: annastanula@jumi2012.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy, d)przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki zamawiającego i inne uprawnione podmioty, e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej, f) archiwizacji postępowania. 4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym. 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
C.D. w nast. pkt.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D.
6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: a) prawo dostępu do danych (art. 15), b) prawo sprostowania danych (art. 16), c) prawo do usunięcia danych (art. 17), d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO, c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w Cz. XI pkt 24 ppkt. 6) lub 7) SWZ,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy. 10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZAZ.271.2.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Sukcesywna dostawa:
- Tektury szarej trójwarstwowa fala B w formie kartonu bezkońcowego, z nadrukiem, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 531 mm,
- Całkowita planowana ilość zamówienia: 150 000 mb,
- Planowana ilość dostaw: 6 (6 x 25 000 mb),
- Planowana długość dostaw: 6 miesięcy,
- Szerokość tektury: 531 mm,
- Nadruk z użyciem farb fleksograficznej,
- Zużycie farby fleksograficznej na 1mb tektury: 0,0001kg =1g/1mb,
- Skład tektury: Testliner min. 100g/m2 + Fluting min. 100g/m2 + Testliner min. 100g/m2
- Gramatura tektury: min. 340/360g/m2
- Wytrzymałość tektury: ETC min. 4,10 kN/m,
- Wilgotność tektury zgodnie z metodą Colba: do 9%.
2) Sukcesywna dostawa:
- Tektury szarej trójwarstwowa fala B w formie kartonu bezkońcowego, bez nadruku o szerokości 666 mm,
- Całkowita planowana ilość zamówienia: 60 000 mb,
- Planowana ilość dostaw: 6 (6 x 10 000 mb),
- Planowana długość dostaw: 6 miesięcy,
- Szerokość tektury: 666 mm,
- Skład tektury: Testliner min. 100g/m2 + Fluting min. 100g/m2 + Testliner min. 100g/m2,
- Gramatura tektury: min. 340/360g/m2,
- Wytrzymałość tektury: ETC min. 4,10 kN/m,
- Wilgotność tektury zgodnie z metodą Colba: do 9%.
3) Powyższe tektury należy każdorazowo / sukcesywnie dostarczać do Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie, Drzonowo 42, 86 230 Lisewo.
4) Dodatkowe postanowienia dotyczące wykonania / realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia - patrz SWZ wraz z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22993400-1 - Papier lub tektura faliste
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo opisane w Cz. XIV. SWZ - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wymagane jest wykazanie przez wykonawcę wykonania lub wykonywania w ramach 1 umowy / 1 kontraktu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie sukcesywnych dostaw* tektury co najmniej trójwarstwowej w łącznej ilości co najmniej 100 000 mb.
*poprzez wykonanie lub wykonywanie sukcesywnych dostaw zamawiający rozumie wykonanie w ramach jednej umowy / kontraktu co najmniej 6 dostaw.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:
a) wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Postanowienia odnośnie dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby: 1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem o którym mowa w Cz. VII pkt 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby. b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia. c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Na ofertę składają się również pozostałe, wymagane specyfikacją
dokumenty, oświadczenia jeżeli dotyczą one wykonawcy - składane przez wykonawcę w sytuacjach i na zasadach określonych w specyfikacji.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w Cz. VII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) W przypadku, o którym mowa w Cz. V pkt 4 ppkt 2) lub ppkt 3) SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3) W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna) zobowiązani są oni na wezwanie zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Cz. VII pkt 2 ppkt 1) SWZ, przy czym składają je odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 456 ustawy Pzp oraz na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez roszczeń finansowych ze strony wykonawcy w przypadku gdy wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot umowy nienależycie.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za wykonany przedmiot umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-17 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod zamieszczonym na pierwszej stronie SWZ adresem strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-17 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.). Szczegóły patrz: Cz. VI. pkt 2. SWZ


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostawa-tektury-szarej-trojwarstwowej-fala-b-w-formie-kartonu-bezkoncowego-dla-zakladu-aktywnosci-zawodowej-w-drzonowie%2C-drzonowo,93281,ogloszenie.html

https://bip.zazdrzonowo.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Drzonowo - więcej ofert

  • Drzonowo: Dam pracę (0)

  • Drzonowo: Szukam pracy (0)

  • Drzonowo: Sprzedam (0)

  • Drzonowo: Kupię (0)

  • Drzonowo: Dam zlecenie (0)

  • Drzonowo: Przyjmę zlecenie (0)

  • Drzonowo: Różności (0)

  • Drzonowo: Oferty Last minute (0)

  • Drzonowo: Zamówienia publiczne (4)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764