logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: MATERIAŁY: Sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Oferta ważna do:03.06.2022 godz. 10:30
Odsłon: 103

Sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001531
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Komandorska 118/120
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 53-345
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 71 36 80 493
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@ue.wroc.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3fe3bfa-dbfd-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00175594
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026016/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawa tonerów
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.ue.wroc.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale VI SWZ oraz na
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: informacje znajdują się w rozdziale IX SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale X SWZ oraz na https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale XVIII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale XVIII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KA-DZP.261.1.19.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu szczegółowo opisana w zał. nr 1a do SWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek

30125000-1 - Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszelkie informacje znajdują się w rozdziale XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin przygotowania platformy internetowej
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: rodzaj materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wszelkie informacje zostały zawarte w rozdziale XII SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszelkie informacje zostały zawarte w rozdziale XII SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wszelkie informacje zostały zawarte w rozdziale XII SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wszelkie informacje zostały zawarte w rozdziale XII SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wszelkie informacje zostały zawarte w rozdziale XIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie informacje zostały zawarte w umowie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-03 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ue_wroc
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-03 10:35
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835, z późn. zm.), z zastrzeżeniem
art. 7 ust. 2 tejże ustawy.
2. Zamawiający poucza ponadto, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy,
które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej do 20 000 000 zł nakładanej przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywna-dostawa-tonerow-i-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych-i-kopiujacych-dla-uniwersytetu-ekonomicznego-we-wroclawiu%2C-wroclaw,86875,ogloszenie.html

http://www.ue.wroc.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764