logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Białystok: MATERIAŁY: Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz nośników danych z podziałem na 2 części

Oferta ważna do:08.04.2022 godz. 09:00
Odsłon: 74

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz nośników danych z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288604
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-089
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umb.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz nośników danych z podziałem na 2 części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dca2542-aff9-11ec-baa2-b6d934483bfb
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00102943
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Prawo zamówień publicznych),
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp” , osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, właściciel platformy do publikowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 Pani/Pana dane osobowe w związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane do państw trzecich,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZP.25.1.17.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1: Nośniki danych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3 do SWZ (formularze cenowe).
4.2.6.) Główny kod CPV: 30234400-2 - Uniwersalne dyski wideo (DVD)
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30234300-1 - Płyty kompaktowe (CD)

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

30234600-4 - Pamięć flash
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: .Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Kryteria oceny ofert
1.1. Cena ofertowa – 60%,
1.2. Termin dostawy – 40%.
Ad. 1.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
kryterium CENA OFERTOWA (C):
C min.
C = ---------- x 60
C of.
gdzie:
C min. - cena najniższa spośród badanych ofert,
C of. - cena oferty badanej,
Ad. 1.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
kryterium TERMIN DOSTAWY (TD):
TD min.
TD = ---------- x 40
TD of.
gdzie:
TD min. - najkrótszy możliwy termin dostawy,
TD of. –termin dostawy oferty badanej,

UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony.
1.3 Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SWZ i uzyska największą sumę punktów, zgodnie z ustalonymi kryteriami.
2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2 : Tonery i tusze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 3 do SWZ (formularze cenowe).
4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: .Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Kryteria oceny ofert
1.1. Cena ofertowa – 60%,
1.2. Termin dostawy – 40%.
Ad. 1.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
kryterium CENA OFERTOWA (C):
C min.
C = ---------- x 60
C of.
gdzie:
C min. - cena najniższa spośród badanych ofert,
C of. - cena oferty badanej,
Ad. 1.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego poniżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
kryterium TERMIN DOSTAWY (TD):
TD min.
TD = ---------- x 40
TD of.
gdzie:
TD min. - najkrótszy możliwy termin dostawy,
TD of. –termin dostawy oferty badanej,

UWAGA: W kryterium termin dostawy (TD,) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny dopuszczony.
1.3 Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SWZ i uzyska największą sumę punktów, zgodnie z ustalonymi kryteriami.
2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN DOSTAWY
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, zamiast podmiotowych środków dowodowych:
1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia złożonym wraz z ofertą – wg Załącznika nr 6 do SWZ,
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (nie dotyczy punktów skreślonych):
1.1. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ;
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
oraz
1.4. o ile nie wynika to ze złożonych dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy;

1.6. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik 2 do SWZ , składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
1.8. wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców - wg Załącznika nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy);
1.9. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części V pkt 5 SWZ (jeśli dotyczy);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do
oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: reprezentowanie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie
zobowiązań w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona
notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym jako pełnomocnik pozostałych, przy czym płatności będą przekazywane wprost
na konto danego podmiotu (wyłącznie wskazanego w umowie) lub na utworzone wspólne konto
rozliczeniowe, na które wpłacane będą należności za świadczenia wykonane przez
poszczególne podmioty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) w sytuacji, gdy:
a) zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron,
b) istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego,
c) nastapiła zmiana numeru katalogowego, bądź wycofanie produktu ze sprzedaży; wykonawca zobowiązany jest wówczas do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o tej zmianie i zaproponowania produktu równoważnego, który musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-08 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-08 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-07
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Przedmiot zamówienia może być finansowany z aktualnie realizowanych w UMB projektów unijnych, jak i z projektów, których realizacja rozpocznie się w trakcie realizacji umowy na przedmiotowe zamówienie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywne-dostawy-fabrycznie-nowych-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-i-kserokopiarek%2C-bedacych-w-posiadaniu-uniwersytetu-medycznego-w-bialymstoku-oraz-nosnikow-danych-z-podzialem-na-2-czesci%2C-bialystok,86433,ogloszenie.html

https://umedbialystok.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764