logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Olsztyn: MATERIAŁY: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów

12.08.2022
Oferta ważna do:22.08.2022 godz. 12:00
Odsłon: 109

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510064784
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6/8
1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 10-521
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ol.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6974aedf-17b4-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299845
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011307/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem, objęte ustawowym
wymogiem publikacji na stronie prowadzonego postępowania, będą udostępniane za pośrednictwem Platformy zakupowej EB2B
(zwanej dalej: Platformą) pod adresem: www.olsztyn-policja.eb2b.com.pl
2. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia będą udostępniane za pośrednictwem Platformy zakupowej EB2B, pod adresem: www.olsztyn
policja.eb2b.com.pl
3. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ol.policja.gov.pl,
z wyłączeniem składania ofert.
4. Strona internetowa Zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie zakupowej eb2b. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym: https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms lub https://xx.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta na (Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
3. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z
polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie,
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może
dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych),
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu
e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę,
4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu
pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki
organizatora”,
5) zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4
GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy
nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania),
3) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej, sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
5. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający
zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB.
6. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
(elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, tel.
47 731-52-00, 57-60, fax 47 731-52-05, e-mail: zamowienia@ol.policja.gov.pl.
2. Zgodnie z art. 37 RODO Komendant Wojewódzkie Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora danych,
kontakt: ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, tel. 47 731-56-10, faks: 47 731-56-15, email: iod.kwp@ol.policja.gov.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywający na Zamawiającym.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
11. Jednocześnie Administrator danych osobowych przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z realizowaną umową i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w
art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Z-t-P/20/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oryginalnych lub kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i telefaksów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia, nazwa, parametry oraz ilości podane są w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Dostarczony asortyment musi być pełnowartościowy, nieuszkodzony, a także kompatybilny z docelowym urządzeniem.
4. Dostawa towaru nastąpi w terminie 5 dni roboczych po dniu złożenia pisemnego (faksem) lub e-mailem zamówienia.
5. Dostarczony towar musi być objęty gwarancją min. 12 miesięcy od daty dostawy.
6. Towar ujęty w Formularzu cenowym musi być dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta, zawierających informację o modelu drukarki do którego jest przeznaczony oraz symbol (zgodnie z Formularzem cenowym).
7. Oferowane towary muszą odpowiadać wszystkim parametrom określonym przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30192113-6 - Wkłady drukujące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

30124100-5 - Fusery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 (dwóch) jednorazowych lub sukcesywnych w ramach jednego kontraktu (jednej umowy) dostaw materiałów eksploatacyjnych, o wartości nie mniejszej niż 250.000zł brutto każda dostawa wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Wykazu dostaw materiałów eksploatacyjnych o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto - wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór Wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SWZ, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zawierający oświadczenie,
że w przypadku wyboru jego oferty Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminach określonych w SWZ,
b) Formularz cenowy, sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2do SWZ,
c) Oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SWZ oraz podpisane przez osoby uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
d) Oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 3.1 oraz podpisane przez osoby uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
e) jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 9 do SWZ,
f) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 9.1 do SWZ oraz podpisane przez osoby uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
g) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 9.2 do SWZ oraz podpisane przez osoby uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
h) (jeżeli dotyczy) Formularz upoważnienia, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 5 do SWZ,
i) (jeżeli dotyczy) Wykaz podwykonawców sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 6 do SWZ,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy wniesienia w postępowaniu wadium w wysokości 3 500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 zł).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego (wydruk dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty):
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Narodowy Bank Polski O/O Olsztyn 45 1010 1397 0051 0613 9120 0000
z dopiskiem: „wadium nr sprawy Z-t-P/20/2022 – dostawy materiałów ekploatacyjnych”
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. wadium musi być złożone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą lub wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Czynność wniesienia zabezpieczenia wadialnego poddana jest rygorom elektronicznej komunikacji. Sposób wnoszenia wadium przy użyciu środków komunikacji elektronicznej musi być zgodny z przepisami: ustawy Prawo bankowe (tj. Dz.U. 2020 poz. 1896 ze zm.), ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. 2021 poz. 1130), ustawy o SKOK-ach, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 (z wyłączeniem formy pieniężnej), muszą być w oryginale, podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Zamawiający wymaga, aby w treści gwarancji wadialnej zawarte było postanowienie pozwalające Zamawiającemu na skuteczne wnioskowanie o wypłatę środków z gwarancji w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu jej obowiązywania. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych:
a) w przypadku zaniechania produkcji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych
od Wykonawcy skutkujących tym, że wykonanie przedmiotu umowy stało się niemożliwe. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktu równoważnego o parametrach użytkowych równych bądź wyższych niż ten zaoferowany w ofercie,
b) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usunięcie przeszkody w jego realizacji,
c) nastąpiła zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę,
d) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
e) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia,
f) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
g) w razie zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.
2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem § 2 ust. 7 umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://olsztyn-policja.eb2b.com.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywne-dostawy-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-i-telefaksow%2C-olsztyn,87557,ogloszenie.html

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764