logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Szczecin: MATERIAŁY: Sukcesywne dostawy papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego

Oferta ważna do:01.12.2022 godz. 11:30
Odsłon: 90

Sukcesywne dostawy papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-453
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31bcc501-6a61-11ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452111
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105008/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 materiały biurowe
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/usz
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem
komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest:a) Platforma, dostępna pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/usz i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na stronie
postępowania).Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.b)
przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający nie
przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na
Platformie, a nie za pośrednictwem email.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy.4. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany
w instrukcji dla Wykonawców.5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu
ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z formatów: .zip
.7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym
może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Ofertę składa się pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Forma dokumentów zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: A-ZP.381.147.2022.WB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego
4.2.6.) Główny kod CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów (dla każdej części odrębnie):
 cena brutto - 60%
 termin jednorazowej dostawy - 40%
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):

Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Cena brutto = [(Cn : Cb) x 60 %] x 100
gdzie:
Cn - cena najniższa (brutto)
Cb - cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

Kryterium 2 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Termin jednorazowej dostawy = [(Tn : Tb) x 40 %] x 100
gdzie:
Tn - najkrótszy termin jednorazowej dostawy
Tb - termin jednorazowej dostawy w ofercie badanej
Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najkrótszym
oferowanym terminem jednorazowej dostawy.
UWAGA:
Minimalny termin realizacji jednorazowej dostawy wynosi 2 dni robocze.
Maksymalny termin realizacji jednorazowej dostawy wynosi 5 dni roboczych.

Uwaga:
W przypadku zaoferowania terminu realizacji jednorazowej dostawy krótszego niż 2 dni robocze, do oceny kryterium będzie brany termin 2 dni roboczych. Maksymalny termin realizacji – 5 dni roboczych. Zaoferowanie dłuższego terminu, lub brak informacji w zakresie terminu realizacji jednorazowej dostawy w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. Termin musi być podany w dniach roboczych, liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym Zamawiający przekazał Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) zamówienie cząstkowe.
Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 -2 będzie wynikiem otrzymanym
przez daną ofertę. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
zasadami zaokrąglania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin jednorazowej dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w Dziale VI SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego w Rozdziale 2 niniejszej SWZ wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert:
a) specyfikacja producenta potwierdzająca, że parametry papieru biurowego wskazanego w pozycji 5, 6 oraz 7 Rozdziału 2 SWZ spełniają wymagania zamawiającego określone w Rozdziale 2 SWZ, rozumiane jako wymagania minimalne;
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Przepisu pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
jw
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
formularz oferty, dokument, z którego wynika upoważnienie do jej złożenia
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zgodnie z SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
zamawiający wykluczy także 13) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
14) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
15) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywne-dostawy-papieru-biurowego-do-uniwersytetu-szczecinskiego%2C-szczecin,88574,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/usz
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764