logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: MATERIAŁY: Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-078/2022

Oferta ważna do:08.07.2022 godz. 10:30
Odsłon: 78

Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-078/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych dla jednostek organizacyjnych WUM, znak sprawy: AEZ/S-078/2022
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09183053-f7a4-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232262
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042341/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Papier do drukowania kserograficzny, do druków okazjonalnych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Z uwagi na charakter zamówienia (sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych w zależności od potrzeb, w okresie 12 miesięcy) przedmiot zamówienia w części może być realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskich.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wum.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wum.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XVII SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub
pod nr tel. + 48 22 257 22 23.
2. Zasady korzystania z Platformy „e zamawiający”
1) Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ bez zalogowania do systemu Market Planet na subdomenie
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl poprzez kliknięcie polecenia „Zadaj pytanie”.
2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego; https://wum.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce
„Oferty". Czynności określone powyżej realizowane są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku,
który ma zostać wczytany do systemu.
6) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz
innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z
wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub
informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”, z zastrzeżeniem pkt 7.
7) Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, dotyczących awarii Platformy, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą może
odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: aez@wum.edu.pl.
8) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu Wykonawca zastrzeże określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacje te winny być zawarte w odrębnym
dokumencie i dokument ten należy złożyć poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument” wskazując typ dokumentu: „Tajemnica
przedsiębiorstwa”, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIV.
9) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy, Wykonawca winien skontaktować się z
dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Market Planet tel. +48 (22) 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach
9.00-17.00) e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WARSZAWSKI UNIWERSYTET
MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować na adres e-mail:
iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 240;
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w Rozdziale XXVII SWZ.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia jest zobowiązany do
wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i których dane przekaże Zamawiającemu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO lub zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO, osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje informacjami, o których mowa na wstępie. W świetle powyższego Wykonawca, na druku Formularzy ofertowych,
stanowiących Załączniki nr 1 do SWZ, zobowiązany jest złożyć oświadczenie dot. wypełnienia obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AEZ/S-078/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy papieru i wyrobów papierniczych na potrzeby jednostek
organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby asortymentu papieru i wyrobów papierniczych został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w
Formularzu asortymentowo-cenowym, w granicach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Projektu umowy
(Załącznik nr 4 do SWZ), a także możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i wartościowym, jednakże nie przekraczającym 30% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Projektu umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 3 i 4 Projektu umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie sukcesywna (partiami w zależności od potrzeb) dostawa papieru i wyrobów papierniczych do Sekcji Gospodarki Magazynowej w Dziale Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub bezpośrednio na adres wskazany w zamówieniu, przy czym liczba przesyłek
kierowanych na inny adres niż jednostki WUM w Warszawie nie przekroczy 4% liczby wszystkich dostaw.
Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą w oparciu o pisemne zamówienia, sporządzane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną lub złożone bezpośrednio w systemie elektronicznym Wykonawcy.
W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen i specyfikacji technicznych oraz systemów referencji technicznej, o których mowa art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Ustawy, Zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że dostawy nie są zgodne z normami, ocenami i specyfikacjami technicznymi oraz systemami referencji technicznych, do
których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37823800-1 - Papier wielowarstwowy i tektura

30199700-7 - Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy

22993000-7 - Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

30192800-9 - Etykiety samoprzylepne

22993200-9 - Papier termoczuły lub tektura

22993300-0 - Papier termograficzny lub tektura

30197620-8 - Papier do pisania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ jest oświadczenie sporządzone wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj. specyfikacji technicznych przedmiotu zamówienia, potwierdzających zgodność deklarowanych parametrów technicznych z wymaganiami i cechami, określonymi w poz. 1-5, 48 i 56-62 Formularza asortymentowo – cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
Dokumenty, o których mowa powyżej, składane są w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, potwierdzająca zgodność deklarowanych parametrów technicznych z wymaganiami i cechami, określonymi w poz. 1-5, 48 i 56-62 Formularza asortymentowo – cenowego, stanowiąca Załącznik nr 2 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane
w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy stanowiące Załącznik
nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców lub podmiot udostępniający zasoby.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy:
1) zmiany oferowanego produktu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy produkt został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony produktem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak produkt oferowany, lub który został udoskonalony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie;
2) w przypadku, gdy produkt został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta produktem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany oferowanego produktu, na produkt posiadający co najmniej parametry takie jak produkt oferowany i z punktu widzenia technicznego lub technologicznego, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie;
3) w przypadku, gdy z zachowaniem terminu określonego w § 2, umowa nie zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym, a w szczególności gdy umowa nie zostanie zrealizowana w co najmniej 70% wartości określonej w § 4 ust. 1. W takim przypadku dopuszczalnym jest wydłużenie terminu obowiązywania umowy, o okres ustalony przez strony, nie dłuższy niż 6 miesięcy;
4) w przypadku, gdy przed upływem terminu określonego § 2 umowy, umowa zostanie zrealizowana w ujęciu wartościowym. W takim przypadku dopuszczalnym jest zmiana jej wartości, jednak tylko gdy łączna wartość zmiany jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10 % wartości pierwotnej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-sukcesywne-dostawy-papieru-i-wyrobow-papierniczych-dla-jednostek-organizacyjnych-wum%2C-znak-sprawy%3A-aez-s-078-2022%2C-warszawa,87162,ogloszenie.html

https://wum.ezamawiajacy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764