logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: MATERIAŁY: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na 2023 rok

Oferta ważna do:24.02.2023 godz. 09:00
Odsłon: 247

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spradom.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na 2023 rok
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9ffc7de-aaba-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098130
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056564/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD ADRESEM https://oneplace.marketplanet.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl, inspektorem ochrony danych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew. 181email: bkubik@spradom.eu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na pod. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), a
następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;2)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 4) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w
ustawy;posiada Pani/Pan prawo do:żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;nie przysługuje Pani/Panu
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia
zakończenia post.o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy informujemy iż:w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia post o udzielenie zam. publ lub konkursu
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.26.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących (tonery, tusze, bębny światłoczułe, pojemniki na zużyty toner) dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na 2023 rok. RODZAJE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ ICH SZACUNKOWE ILOŚCI WYKAZANE ZOSTAŁY W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, partiami, według potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień skierowanych do Wykonawcy w sposób szczegółowo określony w § 5 ust. 1 projektu Umowy. Każdorazowo, w zamówieniu cząstkowym, Zamawiający określi ilość i rodzaj materiałów eksploatacyjnych.

Zamawiający zastrzega, że wyszczególnione w formularzu ofertowym ilości materiałów eksploatacyjnych nie mają charakteru wiążącego i stanowią jedynie przybliżone zapotrzebowanie na poszczególne materiały.
W wyniku konkretnych zamówień ilość poszczególnych materiałów może ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto Umowy.

Okres przydatności do użytku dostarczonych artykułów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Artykuły będące przedmiotem dostawy winny być w pełni funkcjonalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich, wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych produktów z odzysku, spełniające normy bezpieczeństwa, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo/nazwą producenta, symbolem produktu lub modelem urządzenia, w którym mają mieć zastosowanie oraz gwarantuje przez cały okres ich eksploatacji niezawodną pracę urządzeń, do których są przeznaczone.

Dostarczone artykuły, nie mogą być eksploatowane wcześniej, uzupełniane lub przerabiane. Winny posiadać cechy pierwotnego opakowania.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy regenerowanych materiałów eksploatacyjnych, a pod pojęciem "fabrycznie nowe" rozumieć należy wyłącznie produkty wykonane z elementów nieregenerowanych, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z oznaczonym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego odbioru (w tym transportu) i recyklingu lub utylizacji wszystkich zużytych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

Przekazując Zamawiającemu materiały eksploatacyjne Wykonawca gwarantuje, iż zaoferowane
i dostarczone materiały eksploatacyjne:
1) zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego,
2) zapewniają należyte bezpieczeństwo pracy urządzeń Zamawiającego,
3) zamontowanie i użytkowanie materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone,
4) będą posiadały właściwe opakowanie i oznakowanie,
5) w przypadku zamienników - są legalnymi zamiennikami, nie naruszają patentów i znaków towarowych producentów sprzętu drukującego,
6) w przypadku zamienników - nie ograniczają pełnej współpracy z programem sprzętu, monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem, a po ich zainstalowaniu w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogę pojawiać się żadne negatywne komunikaty np. o nieoryginalności zastosowanego materiału (w przypadku, gdy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony - chip, który monitoruje proces druku i zużycie tuszu/tonera, materiał eksploatacyjny równoważny musi posiadać analogiczny element).
7) dostarczone artykuły spełniają parametry właściwe dla oryginałów (w tym zachowają te same normy, minimalne wymagania techniczne i jakościowe oraz wymagania funkcjonalne dot. właściwości i cech oraz przeznaczenia do zastosowania i użytkowania).
W przypadku dostarczenia dopuszczonych zamienników, muszą być one kompatybilne z urządzeniami, do których są zamówione i posiadać parametry takie same lub lepsze (w zakresie pojemności, wydajności, jakości wydruku) w stosunku do oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmowanych przez producentów tych urządzeń.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie zostały odrzucone, według następujących kryteriów: - Cena [C] 60 pkt; - Termin dostawy (liczony od dnia złożenia zamówienia częściowego [T] 40 pkt.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska najwyższą ocenę punktową.
4. Dla zastosowanych kryteriów oceny ofert Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujące wzory:

1) Cena [C]
Ocena w zakresie kryterium „Cena” będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru (liczba punktów możliwych do uzyskania – 60).
C = (Cn/Cb) × 60 pkt.
gdzie: C – ilość punktów za kryterium „Cena”
Cn –najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena badanej oferty

2) Termin dostawy [T]
Ocena w zakresie kryterium „Termin dostawy” będzie dokonywana na podstawie podanego w formularzu ofertowym terminu dostawy liczonego od dnia złożenia zamówienia częściowego (liczba punktów możliwych do uzyskania – 40).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:
- oferta, w której wskazany przez Wykonawcę termin dostawy zamówienia liczony od dnia złożenia zamówienia częściowego wyniesie:

3 dni – otrzyma 40 pkt
5 dni – otrzyma 30 pkt
7 dni – otrzyma 20 pkt.
9 dni – otrzyma 10 pkt.
11 dni – otrzyma 0 pkt.

gdzie: T – ilość punktów za kryterium „Termin dostawy”

3) Ocena oferty.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:

P = C +T

gdzie: P- liczba punktów uzyskanych przez ofertę
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (od dnia złożenia zamówienia częściowego )
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następującego podmiotowego środka dowodowego (aktualnego na dzień złożenia) - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII SWZ, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
o którym mowa w pkt. 1 Rozdział IX SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 4 Rozdział IX SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 4 Rozdział IX SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający dopuszcza - jeżeli uzna to za uzasadnione - możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.),
a w szczególności:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
- jeżeli zmiany określone w pkt 1) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2) zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinioną i niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłokę, w szczególności:
- wstrzymania dostawy przez Zamawiającego;
- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji Przedmiotu Umowy niezależnych od Wykonawcy;
b) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości wykonania Przedmiotu Umowy lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinioną i niemożliwą do uniknięcia przez Wykonawcę zwłokę;
c) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) przekształcenie którejkolwiek ze stron Umowy bądź zmiana adresu,
b) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i niezbędna dla Zamawiającego;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenia stron
Umowy;
d) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.
Strona ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 projektu Umowy. W przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy w rozumieniu art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Strona ma prawo do wystąpienia o waloryzację wynagrodzenia na zasadach określonych w projekcie Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie. Na wniosek Wykonawcy wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik inflacji (dalej zwany „wskaźnikiem waloryzacji”): procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalany w okresie objętym waloryzacją na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartałach poprzedzających waloryzację (średnia z dwóch ostatnich kwartałów poprzedzających złożenie wniosku o waloryzację).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-25
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
W związku z wejściem w życie, w dniu 16 kwietnia 2022 roku, Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835) Zamawiający wprowadza, na podstawie art. 7 ust 1 przywoływanej ustawy, dodatkową przesłankę wykluczenia, która została dodana do Załącznika nr do SWZ, tj. do oświadczenia (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia potwierdzającego brak zaistnienia podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-zakup-i-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-drukujacych-i-kopiujacych-na-2023-rok%2C-radom,89242,ogloszenie.html

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764