logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: MATERIAŁY: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Oferta ważna do:02.04.2021 godz. 10:30
Odsłon: 203

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290727869
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Seminaryjska 12
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-372
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 47 802 29 30
1.5.8.) Numer faksu: 47 802 29 35
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michal.nowak@ki.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi-pn
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cea430eb-8d57-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022845
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011935/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów (tusze, tonery)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_kielce
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przyużyciu platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej pod adresemhttps://platformazakupowa.pl/pn/kwp_kielce
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretnywykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl dokonkretnego wykonawcy.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określaniezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputerklasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ichnowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe AcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się zapomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowidatę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego zzegarem Głównego Urzędu MiarFormaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawieogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych RamInteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postacielektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.Zamawiającyrekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.Wcelu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip,.7Z.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoAppsłużącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.9. Zamawiający informuje, żeinstrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składaniawniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych wniniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dlaWykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce; Tel. 47 802 20 10.2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 22/TPBN/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia w trakcie trwania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o ilości wymienione w kolumnie 9 Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy). Zamawiający gwarantuje, że odbierze i zapłaci za podstawowy zakres przedmiotu zamówienia, tj. ilości określone w kolumnie 8 Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy).W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawca dokona zgodnie ze złożonym zamówieniem złożonym przez Zamawiającego, dostawy materiałów takich samych i za taką samą cenę brutto jak zaoferował dla zakresu podstawowego zamówienia. Dostawa zakupu realizowanego w ramach opcji – do dnia 30.12.2021 r. W przypadku niepoinformowania Wykonawcy należy traktować, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Materiały określone jako „zamiennik” lub „fabrycznie nowy” wykonane przez jednego producenta
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Dla każdego przedmiotu zamówienia Wykonawca oferujący „zamiennik” lub produkt „fabrycznie nowy”, zobligowany jest załączyć stosowne dokumenty:a) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2009) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla każdego producenta dla którego Wykonawca oferuje „zamiennik” lub produkt „fabrycznie nowy”,b) Kartę produktu producenta wskazanego w kolumnie nr 6 tabeli (załącznik nr 2a), zawierającą minimum następujące informacje:• nazwę producenta materiału eksploatacyjnego,• producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny,• modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny,• oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod• deklarowana wydajność.c) w przypadku tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19752,d) w przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798,e) w przypadku wkładów atramentowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711.UWAGA:Jeżeli wykonawca oferuje tylko i wyłącznie materiały „oryginalne” sygnowane przez producenta danego urządzenia, nie wypełnia załącznika nr 2a.Jeżeli wykonawca oferuje produkt „zamiennik” lub „fabrycznie nowy” – wypełnia załącznik nr 2a tylko w wierszach, których to dotyczy, wypełniając niezbędne dane oznaczone w kolumnie nr 6, 7, 8, 9, 10, 11.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Dla każdego przedmiotu zamówienia Wykonawca oferujący „zamiennik” lub produkt „fabrycznie nowy”, zobligowany jest załączyć stosowne dokumenty:a) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2009) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla każdego producenta dla którego Wykonawca oferuje „zamiennik” lub produkt „fabrycznie nowy”,b) Kartę produktu producenta wskazanego w kolumnie nr 6 tabeli (załącznik nr 2a), zawierającą minimum następujące informacje:• nazwę producenta materiału eksploatacyjnego,• producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny,• modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny,• oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod• deklarowana wydajność.c) w przypadku tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19752,d) w przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798,e) w przypadku wkładów atramentowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711.UWAGA:Jeżeli wykonawca oferuje tylko i wyłącznie materiały „oryginalne” sygnowane przez producenta danego urządzenia, nie wypełnia załącznika nr 2a.Jeżeli wykonawca oferuje produkt „zamiennik” lub „fabrycznie nowy” – wypełnia załącznik nr 2a tylko w wierszach, których to dotyczy, wypełniając niezbędne dane oznaczone w kolumnie nr 6, 7, 8, 9, 10, 11.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należydo oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 5).4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-02 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_kielce
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-02 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-01


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-zakup-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-i-urzadzen-wielofunkcyjnych%2C-kielce,83442,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_kielce
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764