logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: MATERIAŁY: Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

09.06.2024
Oferta ważna do:17.06.2024 godz. 10:30
Odsłon: 103

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SKARB PAŃSTWA - ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514265
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: (41) 342-13-37
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kielce.uw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4cc12c3-23f8-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00357567
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00242952/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.4 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdz. XIX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani /Pana danych jest:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, reprezentowany przez Dyrektora Generalnego, którego siedzibą jest al. IX Wieków
Kielc 3, 25-516 Kielce
e-mail: sekretariat@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 344 11 34
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w formie pisemnej na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane:
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
związku z prowadzonym postępowaniem oraz zawarciem umowy i jej rozliczeniem finansowym w oparciu o przepisy ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą PZP”.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP oraz podmioty współpracujące ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z
którymi zawarł umowy lub porozumienie
na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze
świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych
osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. Państwa dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej ze względu na obowiązujący w Urzędzie Jednolity
Rzeczowy Wykaz Akt.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00317185/01 z dnia 2024-05-09
2024-05-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AG.I.272.1.5.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz odbiór i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SWZ oraz Załącznik nr 1b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125100-2 - Wkłady barwiące
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

30192320-0 - Taśmy do drukarek

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena oraz termin pojedynczej dostawy.
2. Zamawiający wybiera ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria wyboru i uzyska najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pojedynczej dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne w stosunku do tonerów i kartridżów jest zobowiązany udowodnić w swojej ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. W tym celu wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty:
a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych,
b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu
na terytorium Polski,
c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie
z prawami patentowymi,
d) szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e) dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub normami równoważnymi – dla każdego materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.:
1.­ średnia ilość wydruków,
­2. odchylenie standardowe,
­3. dolna granica przedziału ufności (90%),
­4. data testowania,
­5. liczba testowanych kaset,
­6. liczba kaset użytych do obliczeń,
­7. typ kasety,
­8. czy stosowano procedurę wstrząsania,
­9. tryb drukowania,
­10. liczba mechanizmów użytych w teście,
­11. użyty nośnik,
­12. format papieru,
­13. orientacja podawania papieru,
­14. model komputera,
­15. system operacyjny,
­16. oprogramowanie,
­17. wersja sterownika drukarki,
­18. typ połączenia,
­19. wersja strony testowej,
­20. codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
­21. konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
22. konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
­23. temperatura w oC,
­24. wilgotność.
f) W celu potwierdzenia jakości przeprowadzonych testów/badań o których mowa w pkt. e) do oferty należy załączyć próbki wydruków wykonanej przez laboratorium przeprowadzające wymagane badania wydajności, przy domyślnych ustawieniach sterownika producenta drukarki: (strona konfiguracji drukarki, raport o stanie drukarki, strona testowa diagnostyki, informacja o urządzeniu etc.) z użyciem oferowanych materiałów eksploatacyjnych na papierze o grubości 80 g/m2, na których będzie informacja o systemie dostarczania tonera/tuszu, informacja o produkcie oraz inne dodatkowe jeżeli będą wymagane do potwierdzenia jakości i wydajności.
g) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001 (lub normami równoważnymi), dla każdego producenta materiałów równoważnych, który może być w języku polskim jak i w języku używanym w handlu międzynarodowym, czyli w języku angielskim.
Każdy dokument powinien zostać oznaczony przez wykonawcę odpowiednim numerem pozycji Formularza cenowego – Załącznika nr 3 do SWZ, którego dotyczy.

UWAGA:
Wykonawcy oferujący oryginalne materiały eksploatacyjne (wyprodukowane przez producentów poszczególnych urządzeń) nie dołączają do ofert ww. dokumentacji.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
a) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych,
b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu
na terytorium Polski,
c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie
z prawami patentowymi,
d) szczegółową specyfikację techniczną zamiennika, określającą jego parametry,
e) dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub normami równoważnymi – dla każdego materiału eksploatacyjnego równoważnego, zawierający dane m.in.:
1.­ średnia ilość wydruków,
­2. odchylenie standardowe,
­3. dolna granica przedziału ufności (90%),
­4. data testowania,
­5. liczba testowanych kaset,
­6. liczba kaset użytych do obliczeń,
­7. typ kasety,
­8. czy stosowano procedurę wstrząsania,
­9. tryb drukowania,
­10. liczba mechanizmów użytych w teście,
­11. użyty nośnik,
­12. format papieru,
­13. orientacja podawania papieru,
­14. model komputera,
­15. system operacyjny,
­16. oprogramowanie,
­17. wersja sterownika drukarki,
­18. typ połączenia,
­19. wersja strony testowej,
­20. codzienne wyłączanie/włączanie zasilania,
­21. konieczność podania kodów partii testowanych wkładów,
22. konieczność podania numerów seryjnych mechanizmów,
­23. temperatura w oC,
­24. wilgotność.
f) W celu potwierdzenia jakości przeprowadzonych testów/badań o których mowa w pkt. e) do oferty należy załączyć próbki wydruków wykonanej przez laboratorium przeprowadzające wymagane badania wydajności, przy domyślnych ustawieniach sterownika producenta drukarki: (strona konfiguracji drukarki, raport o stanie drukarki, strona testowa diagnostyki, informacja o urządzeniu etc.) z użyciem oferowanych materiałów eksploatacyjnych na papierze o grubości 80 g/m2, na których będzie informacja o systemie dostarczania tonera/tuszu, informacja o produkcie oraz inne dodatkowe jeżeli będą wymagane do potwierdzenia jakości i wydajności.
g) certyfikaty potwierdzające, że proces produkcyjny oferowanych materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 oraz 9001 (lub normami równoważnymi), dla każdego producenta materiałów równoważnych, który może być w języku polskim jak i w języku używanym w handlu międzynarodowym, czyli w języku angielskim.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia przez wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku
nr 4 do SWZ.

Wymienione wyżej oświadczenie winno być złożone wraz z ofertą w oryginale, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Brak wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r.
poz. 507).
4. Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy w szczególności:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub
2) inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego
do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika.
Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w rozdz. XIII SWZ.
3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres.
Wymagana forma - w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).
Pełnomocnictwo, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia
14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonej przez notariusza.

UWAGA:
Wykonawca załącza do oferty dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego chyba,
że zamawiający uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Określono w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany stawki VAT,
b) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy (siła wyższa, wypadek, w którym zostanie zniszczony przedmiot umowy, itp.) – w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin wykonania umowy,
c) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
2. Zmiana umowy nastąpi na wniosek jednej ze stron w terminie 5 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie zmiany.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-17 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy - https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-17 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-16
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2024 r. lub do wyczerpania kwoty na jaką zostanie zawarta umowa.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-zakup-materialow-eksploatacyjnych-do-urzadzen-biurowych%2C-kielce,93058,ogloszenie.html

http://www.kielce.uw.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764