logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: MATERIAŁY: Zakup tonerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

07.03.2024
Oferta ważna do:14.03.2024 godz. 09:00
Odsłon: 156

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup tonerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bielski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181706
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Piastowska 40
1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.7.) Numer telefonu: (33) 81-36-900
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.bielsko.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.bielsko.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup tonerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43701471-db96-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00233234
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047174/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Zakup tonerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,158473,885ecf2f64f8fa71e756f30648e74ec6.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem (adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń i dokumentów)
https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,158473,885ecf2f64f8fa71e756f30648e74ec6.html
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@powiat.bielsko.pl.
UWAGA: Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty! Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę przetargową.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową. Ilekroć w SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 57), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 7, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
9. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Pozostałe wymagania opisano w rozdziale XV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.272.2.2024.OJ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek monochromatycznych i kolorowych dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.
2. Wymagania dotyczące dostawy tonerów i tuszy:
a) przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie oryginalne tonery oraz tusze do danego modelu (nie dopuszcza się dostawy zamienników),
b) nie dopuszcza się dostawy tonerów bądź tuszy regenerowanych tj. wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe,
c) nie mogą być poddawane procesowi ponownego napełniania,
d) nie mogą powodować utraty gwarancji producenta drukarki,
e) nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości drukarki oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta drukarki,
f) nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem drukarki monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem,
g) muszą posiadać wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem,
h) muszą posiadać na opakowaniu indywidualny kod produktu oraz nazwę drukarki, do której jest przeznaczony,
i) muszą posiadać na produkcie indywidualny kod produktu umożliwiający jednoznaczną identyfikację,
j) za fabrycznie nowy nie uznaje się produktu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w maksymalnym terminie wskazanym w ofercie, licząc od momentu przesłania zapotrzebowania do Wykonawcy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (Załącznik stanowi równocześnie tabelę asortymentowo-cenową).
5. Szczegóły realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 3 do SZW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
30192113-6 - Wkłady drukujące

22600000-6 - Tusz

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego w ramach prawa opcji rozszerzenia zamówienia. Przewidywany rodzaj i zakres opcji określono w formularzu asortymentowo-cenowym. Wynagrodzenie za realizację dostaw w ramach prawa opcji zostanie ustalone na podstawie ceny wynikającej z oferty stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
2. Maksymalna wartość opcji będzie wynikać z oferty Wykonawcy.
3. Skorzystanie z prawa opcji zależne jest od potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych.
Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.
4. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, po wcześniejszym wykorzystaniu kwoty zamówienia podstawowego.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w umowie, co Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy.
7. Zamawiający może dokonać uruchomienia opcji w jednej lub kilku częściach, których łączna wartość nie może przekroczyć maksymalnej wartości opcji.
8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o skorzystaniu z opcji. Skorzystanie z opcji nie wymaga aneksowania umowy. Odmowa zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w ramach prawa opcji będzie skutkować naliczeniem stosownej kary umownej, przewidzianej w umowie.
9. Realizowane w ramach prawa opcji dostawy muszą być takiej samej jakości jak zaoferowane w zamówieniu podstawowym oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowanie punktów uzyskanych w kryteriach oceny; maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W związku z brakiem postawienia przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie ma podstaw do żądania podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem oferty równoważnej. W takim wypadku Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie kryteriów oceny równoważności i/lub oceny czy proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. oświadczenia producenta (producenta urządzenia drukującego lub producenta danego materiału drukującego) o dopuszczalności zastosowania materiału drukującego do określonego urządzenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Obligatoryjnie:
a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.
b) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 do SWZ – tabela asortymentowo-cenowa
2) Dodatkowo – jeśli dotyczy:
a) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku kiedy podpisanie oferty wymaga udzielenia pełnomocnictwa;
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z treścią rozdziału VIII SWZ;
c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
d) przedmiotowe środki dowodowe – w przypadku składania oferty równoważnej.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany adresu/siedziby Wykonawcy oraz adresów/ siedzib Zamawiającego;
2) Wykonawcy – tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa;
3) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść zawartej umowy;
4) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP;
5) konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany; istotność zmiany rozpatrywana będzie w odniesieniu do art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy założeniach szczegółowo opisanych w projektowanych postanowieniach umowy.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi;
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
6. W przypadku o którym mowa w ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie dokonania zmiany umowy, o której mowa w §8 ust. 6.
7. W przypadku zmiany zastosowania klauzul waloryzacyjnych opisanych w umowie, nowa cena jednostkowa będzie miała zastosowanie również w stosunku do maksymalnej wartości opcji.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-14 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,158473,885ecf2f64f8fa71e756f30648e74ec6.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-14 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-12
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, do negocjacji Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca będzie realizował zamówienie w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r. lub do wyczerpania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wraz z opcją.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-zakup-tonerow-dla-potrzeb-starostwa-powiatowego-w-bielsku-bialej%2C-bielsko-biala,92347,ogloszenie.html

https://www.powiat.bielsko.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764