logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: MATERIAŁY: Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów dla urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim

Oferta ważna do:08.04.2022 godz. 12:00
Odsłon: 149

Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów dla urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: 477013103
1.5.8.) Numer faksu: 477012002
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów dla urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-303b9c56-ac40-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00099445
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014786/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania, informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radomdo konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radomprzesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl”
dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Z powodu ograniczonej liczby znaków pełna informacja znajduje się pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu:
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych:
Sylwia Fila
- adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom
- e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
 prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
 prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
 prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 10/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 8
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Zadanie Nr 1 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „BROTHER”
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Zadanie Nr 2 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „CANON, DEVELOP, KYOCERA, PANASONIC, SAMSUNG, ZEBRA”
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Zadanie Nr 3 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „HP”
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Zadanie Nr 4 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „KONICA MINOLTA”
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Zadanie Nr 5 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „LEXMARK”
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy częciowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Zadanie Nr 6 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „OKI”
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Zadanie Nr 7 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „XEROX”
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy częściowej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 - Zadanie Nr 8 – Zakup wraz z dostarczeniem materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „BROTHER, HP, OKI, RICOH”
4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124000-4 - Części i akcesoria do maszyn biurowych

30125100-2 - Wkłady barwiące

30125120-8 - Toner do fotokopiarek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane w ofercie produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nie naruszają praw intelektualnych (patentów) firm trzecich i spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w SWZ – (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ) - - zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie oferowanych materiałów zamiennych – składane przez Wykonawców oferujących tego typu materiały (wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ) - zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
3) Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór stanowią Załączniki od 1A do 8A do SWZ) - zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
Poniżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe dotyczą wyłącznie produktu typu zamiennik - dla wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli produktu typu zamiennik Wykonawca dostarczy poniższe dokumenty:
4) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10 lub normą równoważną) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normą równoważną) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla Producenta produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli.
5) Kartę produktu Producenta wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli, zawierającą min. następujące informacje:
a) Producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny,
b) modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny,
c) oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod,
d) wydajność,
e) że proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi.

Dokument (w szczególności certyfikat, raport, zaświadczenie) wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą:
6) W przypadku tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną.

7) W przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną.

8) W przypadku wkładów atramentowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną.

Dokumenty, o których mowa w pkt V.3.1 muszą zostać wydane przez:
 niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem produktu równoważnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dotyczących metodyki badania przewidzianej w normach, muszą być opatrzone datą wystawienia. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą,
lub
 przez producenta bądź przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych „fabrycznie nowych” na równi z materiałami oryginalnymi producentów urządzeń oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych bez utraty gwarancji.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane w ofercie produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, nie naruszają praw intelektualnych (patentów) firm trzecich i spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego w SWZ – (wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ) - - zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie oferowanych materiałów zamiennych – składane przez Wykonawców oferujących tego typu materiały (wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ) - zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
3) Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór stanowią Załączniki od 1A do 8A do SWZ) - zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod adresem :https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
Poniżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe dotyczą wyłącznie produktu typu zamiennik - dla wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli produktu typu zamiennik Wykonawca dostarczy poniższe dokumenty:
4) Certyfikat wystawiony przez niezależny podmiot akredytowany wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10 lub normą równoważną) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normą równoważną) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla Producenta produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli.
5) Kartę produktu Producenta wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli, zawierającą min. następujące informacje:
a) Producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny,
b) modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny,
c) oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod,
d) wydajność,
e) że proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi.

Dokument (w szczególności certyfikat, raport, zaświadczenie) wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający wydajność mierzoną zgodnie z normą:
6) W przypadku tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną.

7) W przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną.

8) W przypadku wkładów atramentowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną.

Dokumenty, o których mowa w pkt V.3.1 muszą zostać wydane przez:
 niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, który nie jest producentem oferowanego produktu równoważnego, Wykonawcą składającym ofertę, importerem lub dystrybutorem produktu równoważnego. Złożone dokumenty, oprócz wymogów dotyczących metodyki badania przewidzianej w normach, muszą być opatrzone datą wystawienia. Przedstawiona dokumentacja musi zawierać sformułowania jednoznacznie wskazujące na produkt, którego dotyczą,
lub
 przez producenta bądź przedstawiciela producenta urządzeń drukujących, które potwierdzą jakość oferowanych produktów równoważnych „fabrycznie nowych” na równi z materiałami oryginalnymi producentów urządzeń oraz możliwość zastosowania ich w miejsce oryginalnych bez utraty gwarancji.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz oferty wypełniony we wszystkich pozycjach zgodnie ze składaną ofertą częściową
2) WYKAZ CENNIK asortymentowo – ilościowy wypełniony we wszystkich pozycjach zgodnie ze składaną ofertą częściową, który stanowi integralną część Formularza oferty
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – dotyczy ofert składanych wspólnie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wykonawca, załącza do oferty także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby) potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;
6) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt. V.3. SWZ zamieszczonej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom oraz w pkt 5.8) Ogłoszenia o zamówieniu

7) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie Nr 1 - kwota wadium 340,00 zł,
Zadanie Nr 2 - kwota wadium 450,00 zł,
Zadanie Nr 3 - kwota wadium 570,00 zł,
Zadanie Nr 4 - kwota wadium 1.900,00 zł,
Zadanie Nr 5 - kwota wadium 2.200,00 zł,
Zadanie Nr 6 - kwota wadium 1.600,00 zł,
Zadanie Nr 7 - kwota wadium 1.270,00 zł,
Zadanie Nr 8 - kwota wadium 370,00 zł,

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu;
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze:
49 1010 1010 0022 1913 9120 0000
z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 10 /22 - Zadanie nr …....”

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium na jednym dokumencie dla wszystkich zadań, przy czym na dokumencie należy wymienić zadania i odpowiadające im kwoty wadium.

UWAGA:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą
(z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: …
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
5. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania –W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przewidywane zmiany postanowień umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy: dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT.
b) Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu realizacji umowy w przypadku uzyskania wartości, o której mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy.
c) Wykonawca dopuszcza możliwość zmniejszenia przez Zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia
z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o 30 % ilości określonej
w Załącznikach do SWZ zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-08 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-08 12:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-07
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Termin wykonania – 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania kwoty
określonej w jej treści, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej.
2. Ofertę można złożyć na jedną, na wszystkie zadania (części). Zamawiający nie ogranicza
liczby zadań (części), na które Wykonawca może złożyć oferty częściowe.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-zakup-wraz-z-dostarczeniem-materialow-eksploatacyjnych-oraz-akcesoriow-dla-urzadzen-drukujacych-dla-potrzeb-jednostek-policji-w-garnizonie-mazowieckim%2C-radom,86386,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764