logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: MATERIAŁY: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim

Oferta ważna do:05.05.2020 godz. 10:30
Odsłon: 157

Ogłoszenie nr 533355-N-2020 z dnia 2020-04-23 r.

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, krajowy numer identyfikacyjny 67089737900000, ul. 11 Listopada 37/59 , 26-600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Sekcja Zamówień Publicznych, piętro VIII

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim
Numer referencyjny: 14/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: SIWZ, Wykazach/cennikach asortymentowo – ilościowych stanowiących integralną część Formularza ofertowego - Załączniki od nr 1 do nr 12 do SIWZ, Szczegółowych charakterystykach oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiących Załączniki od nr 1A do nr 12A do SIWZ, Wzorze umowy - Załącznik nr 18 do SIWZ 3.1. Wymagania ogólne: 1. Dostarczane produkty muszą być: 1) wolne od wad fizycznych i prawnych; 2) pełnowartościowe, wolne od wad technicznych, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) w ramach poszczególnych zadań, a ich stosowanie nie narusza praw gwarancyjnych sprzętu. 3) oryginalnie zapakowane, oznakowane etykietą Producenta, Wykonawcy i symbolem pozwalającym na identyfikację ich parametrów, w szczególności wskazywać listę kompatybilnych urządzeń drukujących, wyniki testów wydajności przeprowadzonych z wykorzystaniem znormalizowanego testu zgodnie z minimalną liczbą stron wydruku A4 przy 5% pokryciu określoną w załącznikach do SIWZ oraz okres ważności; 4) rozpoznawane przez urządzenie drukujące, przy czym, w przypadku urządzeń drukujących w kolorze, właściwe działanie urządzenia lub produktu, nie może być uwarunkowane koniecznością jednoczesnej wymiany wszystkich kolorów wkładów drukujących. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamienników – przy czym zakres zamienników ofert odnosić się będzie do co najmniej minimalnych parametrów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez Producenta urządzenia dla którego zostały przeznaczone. Ich wydajność i jakość muszą być co najmniej zgodne lub lepsze z parametrami materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producentów poszczególnych typów urządzeń drukujących wyszczególnionych w wykazach-cennikach asortymentowo-ilościowych. Oferowane zamienniki muszą być kompatybilne ze sprzętem, do którego zostały zaoferowane, a ich stosowanie nie może naruszać praw gwarancyjnych Producentów urządzeń. 3. W przypadku awarii z winy dostarczonego zużywalnego materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie oraz pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, łącznie z kosztami wszelkich wymaganych ekspertyz związanych z oceną kwestionowanych materiałów zużywalnych. 4. Wskazanie przez Zamawiającego na nazwę, znak firmowy, markę określa minimalne wymagania co do parametrów technicznych poszczególnych składników zamówienia oraz gwarancji jakości. Zamawiający dopuszcza do zastosowania (zaproponowania) innych odpowiedników rynkowych (zamienników), z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od polecanych przez Producentów urządzeń, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych. 5. Produkty oferowane w kolumnie nr 5 OPZ jako „zamiennik” muszą być w pełni kompatybilne z urządzeniem wskazanym w kolumnie nr 1, wspierać wszystkie jego funkcje i być produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz normą PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi. Do tego muszą mieć prawidłowo działające układy elektroniczne, które umożliwiają urządzeniom drukującym właściwe wskazywanie parametrów takich jak ilość wydrukowanych stron, zużycie tonera (o ile polecany przez Producenta produkt taki układ posiada) i nowe wszystkie elementy odpowiedzialne za jakość i liczbę wydrukowanych stron, jakość wydruku pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania gwarancji materiału, do wyczerpania środka barwiącego. Muszą posiadać wydajność nie mniejszą niż materiał eksploatacyjny polecany przez Producenta urządzenia. Uwaga: Zamawiający w zadaniach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 wymaga produktów fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych, pochodzących z bieżącej produkcji i wytworzonych seryjnie w cyklu produkcyjnym w systemie zarządzania jakością zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważnymi z wyłączeniem co najwyżej pozycji zawartych w zadaniach nr: 1 ÷ 8 zawierających materiały eksploatacyjne chronione Prawem Patentowym. Wykonawca jedynie w takim przypadku w zadaniach nr 1÷8 może zaoferować jako materiały eksploatacyjne PRODUKTY REFABRYKOWANE pod warunkiem, że złoży na wezwanie Zamawiającego Oświadczenie Wykonawcy, iż zaoferował produkty refabrykowane tylko i wyłącznie w co najwyżej pozycjach w których materiały eksploatacyjne chronione są Prawem Patentowym. Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności z tytuły oferowanych materiałów eksploatacyjnych w tym chronionych Prawem Patentowym i wszelkich konsekwencji prawnych z tym związanych. Zamawiający poza złożonym w/w oświadczeniem zastrzega sobie również możliwość żądania od Wykonawcy szczegółowego opisu zastrzeżeń patentowych dla poszczególnych pozycji w których zaoferował materiały refabrykowane, które to w zgłoszeniu patentowym lub innym odpowiednim dokumencie zawarł Producent oryginalnego materiału eksploatacyjnego, a które to zastrzeżenia uniemożliwiają wyprodukowanie 100% nowego zamiennika bez naruszenia Praw Patentowych. Produkt refabrykowany może mieć w procesie produkcji ponownie wykorzystane tylko te elementy, których produkcja stanowiłaby naruszenie podlegających ochronie Praw Patentowych. Za nowe (nierefabrykowane) produkty Zamawiający uważa materiały zużywalne nieużywane, nieregenerowane – nie napełniane powtórnie, w nowych opakowaniach fabrycznych. Wskaźnik poziomu atramentu drukarki prawidłowo współpracuje z oryginalnymi lub równoważnymi materiałami eksploatacyjnymi. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został wyczyszczony i ponownie napełniony. Za refabrykowane produkty Zamawiający uważa materiały w nowych opakowaniach fabrycznych, do produkcji których użyto części pochodzące ze zużytych oryginalnych materiałów zużywalnych oraz pozostałe części nowe tj. takie w których nastąpiła wymiana zużytych elementów mechanicznych na nowe (np. bębny optyczne w tonerach, listwy czyszczące, listwy rozprowadzające itp.). Nie będzie uznany za refabrykowany materiał, który polega jedynie na wyczyszczeniu i powtórnemu napełnieniu. Produkty wytwarzane są z materiałów wtórnie przetworzonych, w których do produkcji użyto powtórnie jedynie oryginalne kasety. Ponownie użyte materiały muszą być poddane sprawdzeniu, a technologia produkcji refabrykowanych materiałów musi zapewniać dopuszczenie jedynie całkowicie sprawnych, bez mikrouszkodzeń części. 6. Normy i certyfikaty – zgodnie z opisanymi wymaganiami. Ilekroć przedmiot zamówienia został opisany poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wskazuje, że dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku natomiast odniesienia i jednoczesnego braku wskazanych wyrazów „lub równoważne” Zamawiający wymaga aby każdorazowo traktować takie odniesienia w taki sposób jakby towarzyszyły im wyrazy „lub równoważne”. Równoważność należy przyjmować z uwzględnieniem parametrów istotnych nie gorszych, niż wynikające znorm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przy pomocy których dokonano opisu przedmiotu zamówienia. Przy ocenie równoważności zaoferowanego rozwiązania należy kierować się przeznaczeniem oraz funkcją wynikającą z dokumentacji, zapotrzebowania i przeznaczenia użytkowego. 7. Wykonawca gwarantuje że używanie dostarczonych przez niego materiałów nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia drukującego, do którego są przeznaczone. 8. W przypadku gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych równoważnych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta danego urządzenia drukującego, Wykonawca przejmuje wszystkie obowiązki gwarancyjne dotyczące przedmiotowego sprzętu (na cały okres gwarancyjny urządzenia liczony od daty zakupu) oraz ponosi koszty naprawy uszkodzonego urządzenia, zgłoszonego do naprawy gwarancyjnej przez Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem na swój koszt przedmiotów zamówienia w dostawach częściowych 10. Wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdej dostawy częściowej potwierdzone będzie przez Zamawiającego protokołem odbioru dostawy częściowej przedmiotu umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku dostarczenia przedmiotów niezgodnych ze specyfikacją Strony podpiszą protokół niezgodności, a w przypadku odmowy podpisu przez Wykonawcę, Zamawiający podpisze go jednostronnie i prześle Wykonawcy. 11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek oraz dostarczyć towar zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego do magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 37/59, zwanym dalej miejscem dostawy. 12. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zużytych produktów z miejsca do którego był je zobowiązany dostarczyć, jeżeli zostaną mu przekazane przez Zamawiającego w dniu realizacji którejkolwiek z dostaw oraz do ich utylizacji lub recyklingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). 13. Okres ważności (przydatności do użycia) towarów wynosić będzie minimum 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 14. Towary będą dostarczone w opakowaniu, o którym mowa w pkt. 15, a którego wartość wliczona będzie w cenę towarów. 15. Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towarów do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 16. Wykonawca udziela na dostarczone materiały eksploatacyjne 12-miesięcznej gwarancji, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru danej dostawy przedmiotu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producenta. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość na warunkach o których mowa w Prawie Opcji w zależności od bieżącego zapotrzebowania zwiększenia określonej szacowanej ilości podstawowej asortymentu w poszczególnych zadaniach z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o 20 % ilości określonej w danym zadaniu. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienia podstawowe, po cenach zaoferowanych w złożonej ofercie. Realizacja Prawa Opcji nastąpi w oparciu o pisemną informację Zamawiającego przekazaną Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach 12 Zadań: 1. Zadanie Nr 1 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „BROTHER” 2. Zadanie Nr 2 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „CANON, DEVELOP, KYOCERA, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG” 3. Zadanie Nr 3 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim - dla urządzeń „HP” 4. Zadanie Nr 4 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „HP”: 5. Zadanie Nr 5 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „HP” 6. Zadanie Nr 6 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „LEXMARK” 7. Zadanie Nr 7 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń: „OKI” 8. Zadanie Nr 8 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń: „XEROX” 9. Zadanie Nr 9 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „DNP, EVOLIS, ZEBRA, ” 10. Zadanie Nr 10 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dlaoferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „KONICA MINOLTA” 11. Zadanie Nr 11 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „LEXMARK” 12. Zadanie Nr 12 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „XEROX”

II.5) Główny kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125120-8
30125100-2
30124000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w treści umowy, w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1).Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy - dotyczy również podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby Zamawiający uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje, iż dla potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w postępowaniu skorzysta z dokumentów znajdujących sięw ogólnie dostępnych bazach danych. Realizując dyspozycję art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i wzywając wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną, do przedstawienia dokumentów zamawiający nie będzie żądać od takiego wykonawcy dokumentów, w takim zakresie, w jakim je posiada lub może samodzielnie pozyskać. Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej,na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnymdotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym tj. (Dz.U. z 2018 r. poz. 986)oraz informacji z CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(art. 38 Ustawy o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy z dnia 06 marca 2018r. tekst jednolity z 2019r. poz. 1291). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu wskazanego powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie dokumentów stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2, § 5, §7 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane w ofercie produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełniają wymagania postawione przez zamawiającego w SIWZ – wzór stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ b) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie oferowanych materiałów zamiennych/ refabrykowanych– składane przez Wykonawców oferujących tego typu materiały -wzór stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ c) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie oferowanych materiałów refabrykowanych w pozycjach zawierających materiały eksploatacyjne chronione Prawem Patentowym – dopuszczonych tylko i wyłącznie w zadaniach nr 1÷8. – składane przez Wykonawców oferujących tego typu materiały - wzór stanowi Załącznik nr 16 do SIWZ Uwaga: Zamawiający poza złożonym w/w oświadczeniem zastrzega sobie również możliwość żądania szczegółowego opisu zastrzeżeń patentowych dla poszczególnych pozycji w których Wykonawca zaoferował materiały refabrykowane, które w zgłoszeniu patentowym lub innym odpowiednim dokumencie zawarł Producent oryginalnego materiału eksploatacyjnego, a które to zastrzeżenia uniemożliwiają wyprodukowanie 100% nowego zamiennika bez naruszenia Praw Patentowych. W przypadku składania niniejszego dokumentu w języku obcym wymagany jest on wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. d) Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia - wzór stanowią Załączniki od nr 1A do nr 12A do SIWZ e) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym w Szczegółowych charakterystykach oferowanego przedmiotu zamówienia – Załączniku 1A do 12A do SIWZ. Dla wskazanegow kolumnie nr 5 tabeliproduktu typu zamiennik/ refabrykowanyWykonawcadostarczy poniższe dokumenty: − Certyfikat wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10 lub normą równoważną) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09 lub normą równoważną) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla Producenta produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli. − Kartę produktu Producenta wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli, zawierającą min. następujące informacje: o Producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny, o modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny, o oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod, o wydajność, o że proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 14001:2015-09 lub normami równoważnymi. − W przypadku tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną. − przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną − W przypadku wkładów atramentowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub równoważną. Dokumenty typu certyfikaty, karty produktu, raporty z badań wydajnościowych składane są w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy - (wzór stanowiZałącznik nr19 do SIWZ)– należy złożyć w oryginale b) Wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy w zależności od tego na które Zadanie wykonawca składa ofertę – (wzór stanowią Załączniki od nr 1do nr 12 do SIWZstanowiące integralną część Formularza ofertowego) - należy złożyć w oryginale c) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium - Zamawiający w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokona sprawdzenia, czy kwota ta wpłynęła na konto Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert. W przypadku zabezpieczenia oferty wadium w postaci innej niż pieniężna wymagane jest załączenie oryginału dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wymaganą kwotą wadium. d) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 17 do SIWZ – należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości w (zł): Zadanie 1 – 240,00 Zadanie 2 – 600,00 Zadanie 3 – 2.900,00 Zadanie 4–760,00 Zadanie 5–150,00 Zadanie 6 – 530,00 Zadanie 7 –2.800,00 Zadanie 8 – 450,00 Zadanie 9 – 120,00 Zadanie 10 – 1.590,00 Zadanie 11 – 3.000,00 Zadanie 12 – 1.150,00 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. w pieniądzu 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. w gwarancjach bankowych, 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy: 49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się moment uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy składać w oryginale wraz z ofertą. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, oferta wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (nazwa zamawiającego: ……………….) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek ……, albo żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu ……………., albo żądanie złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu ………………. z żądaniem zapłaty). Uwaga! W treści wadium składanego w formie innej niż w pieniądzu muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji! Zwrot wadium odbywał się będzie na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane zmiany umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji: 1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych w przypadku zmiany przepisów obowiązujących w tym zakresie. 2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość na warunkach o których mowa w Prawie Opcji w zależności od bieżącego zapotrzebowania zwiększenia określonej szacowanej ilości podstawowej asortymentu w poszczególnych zadaniach z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o 20 % ilości określonej w danym zadaniu. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane na takich samych warunkach jak zamówienia podstawowe, po cenach zaoferowanych w złożonej ofercie. Realizacja Prawa Opcji nastąpi w oparciu o pisemną informację Zamawiającego przekazaną Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia okresu realizacji umowy w przypadku uzyskania wartości, o której mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy, z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa § 4 ust. 3 wzoru umowy tzn. w sytuacji skorzystania z Prawa Opcji określona wartość ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w treści oferty. 5. Wykonawca dopuszcza możliwość zmniejszenia przez Zamawiającego ilości przedmiotu zamówienia z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o 20 % ilości określonej w Załączniku do umowy. 6. Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.). 7. Każda zmiana umowy pod rygorem nieważności nastąpi w drodze pisemnego aneksu do umowy po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku. Wniosek winien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-04, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferty powinny być sporządzone w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 1. Zadanie Nr 1 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „BROTHER”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Zadanie Nr 1 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „BROTHER”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: 2. Zadanie Nr 2 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „CANON, DEVELOP, KYOCERA, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Zadanie Nr 2 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „CANON, DEVELOP, KYOCERA, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: 3. Zadanie Nr 3 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim - dla urządzeń „HP”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Zadanie Nr 3 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim - dla urządzeń „HP”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: 4. Zadanie Nr 4 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „HP”:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4. Zadanie Nr 4 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „HP”:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: 5. Zadanie Nr 5 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „HP”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5. Zadanie Nr 5 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „HP”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: 6. Zadanie Nr 6 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „LEXMARK”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:6. Zadanie Nr 6 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń „LEXMARK”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: 7. Zadanie Nr 7 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń: „OKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:7. Zadanie Nr 7 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń: „OKI
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: 8. Zadanie Nr 8 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń: „XEROX”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:8. Zadanie Nr 8 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – dla urządzeń: „XEROX”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 20,00
termin dostawy częściowej 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: 9. Zadanie Nr 9 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „DNP, EVOLIS, ZEBRA, ”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:9. Zadanie Nr 9 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „DNP, EVOLIS, ZEBRA, ”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: 10. Zadanie Nr 10 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dlaoferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „KONICA MINOLTA”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:10. Zadanie Nr 10 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dlaoferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „KONICA MINOLTA”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: 11. Zadanie Nr 11 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „LEXMARK”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:11. Zadanie Nr 11 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „LEXMARK”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: 12. Zadanie Nr 12 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „XEROX”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:12. Zadanie Nr 12 – Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do urządzeń drukujących dla potrzeb jednostek Policji w garnizonie mazowieckim – o podwyższonej punktacji dla oferowanych materiałów eksploatacyjnych polecanych przez Producenta dla urządzeń: „XEROX”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5, 30125120-8, 30125100-2, 30124000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
jakość oferowanych materiałów eksploatacyjnych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-zakup-wraz-z-dostawa-materialow-eksploatacyjnych-oraz-akcesoriow-do-urzadzen-drukujacych-dla-potrzeb-jednostek-policji-w-garnizonie-mazowieckim%2C-radom,80010,ogloszenie.html

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764