logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gorzów Wielkopolski: MATERIAŁY: Zakup wraz z dostawą materiałów kancelaryjno-biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby garnizonu Policji woj. lubuskiego

Oferta ważna do:11.05.2021 godz. 10:00
Odsłon: 94

Zakup wraz z dostawą materiałów kancelaryjno-biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby garnizonu Policji woj. lubuskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210221508
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kwiatowa 10
1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska.policja.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą materiałów kancelaryjno-biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby garnizonu Policji woj. lubuskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ebbc956-a8cb-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043467
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011034/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby garnizonu Policji woj.lubuskiego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Szczegółowe informacje zawiera pkt. XIV SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna została zawarta w pkt. XXX SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna została zawarta w pkt. XXX SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-6/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 – zakup i dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych.Szczegółowy opis zawiera SWZ z załącznikami
4.2.6.) Główny kod CPV: 30192000-1 - Wyroby biurowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

30199500-5 - Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamówienie uwzględnia PRAWO OPCJI zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy P.z.p. Maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy w odniesieniu do każdej z dwóch części oddzielnie. Ze względu na sukcesywny sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego, dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie na daną część przy możliwości zamówienia maksymalnie do 30% mniej ilości z pozycji danego asortymentu wskazanego w Formularzu ofertowym. Zamawiający gwarantuje realizację minimum 70% wartości zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia kwoty umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – zakup i dostawa papieru kserograficznegoSzczegółowy opis zawiera SWZ z załącznikami
4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamówienie uwzględnia PRAWO OPCJI zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy P.z.p. Maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy w odniesieniu do każdej z dwóch części oddzielnie. Ze względu na sukcesywny sposób realizacji przedmiotu zamówienia, tj. w zależności od zaistniałych potrzeb Zamawiającego, dopuszcza się możliwość zrealizowania zamówienia o wartości niższej niż określona w zawartej umowie na daną część przy możliwości zamówienia maksymalnie do 30% mniej ilości z pozycji danego asortymentu wskazanego w Formularzu ofertowym. Zamawiający gwarantuje realizację minimum 70% wartości zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia kwoty umowy.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu b) spełniają warunki udziału w postepowaniu.2. OKREŚLENIE WARUNKÓW: Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca, poprzez informacje zawarte w złożonych, wymaganych w tym celu oświadczeniach lub dokumentach, wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - minimum jedną, jednorazową dostawę, w ramach jednego kontraktu, odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia na każdą część odrębnie, o wartości brutto minimum: - Część 1 (materiały kancelaryjno-biurowe): 70.000,00 PLN brutto- Część 2 (papier kserograficzny): 140.000,00 PLN brutto3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/Spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków Konsorcjum/Spółki cywilnej.4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej będą traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wyrok ZA UZP/ZO/0-1089/05). 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywała się w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt XIII SWZ. Z treści dokumentów i oświadczeń złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wyżej postawione warunki. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia – zgodnie z drukami własnym Zamawiającego, które będą stanowiły załącznik do protokołu z postępowania w trybie podstawowym, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020r. poz. 2434).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE WYMAGANE OD WYKONAWCY 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Przepis art. 128 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio. 2) Podmiotowe środki dowodowe wymagane zgodnie z art. 124 pkt 1) ustawy Pzp. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego będą musieli złożyć – wykonawca oraz inny podmiot (jeśli dotyczy):a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;b) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:- art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,- art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,- art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu; c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór zał. nr 7 do SWZ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE WYMAGANE OD WYKONAWCY 1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. Przepis art. 128 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio. 2) Podmiotowe środki dowodowe wymagane zgodnie z art. 124 pkt 2) ustawy Pzp. na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniua) wykaz dostaw (wzór – zał. nr 4 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XI ppkt 2 SWZ. - Forma składania dokumentów lub oświadczeń żądanych na wezwanie Zamawiającego zgodna z Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. - Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są opisane w pkt. XIII ppkt. 1 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy) stanowią załącznik nr 5 do SWZ. Projekt umowy zawiera warunki i okoliczności możliwych zmian treści umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-11 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow, dedykowaną dla niniejszego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-11 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-09
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
I. OFERTA WYKONAWCY, w dniu jej składania, musi zawierać:1) prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (zał. nr 1A i 1B do SWZ w zależności od części zamówienia). Wykonawca musi złożyć Formularz Ofertowy, pod rygorem nieważności, w formie lub postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Formularz nie jest dokumentem, który podlega uzupełnieniu.2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo musi określać zakres czynności, do których pełnomocnik jest umocowany; W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy podpisane przez wszystkich Wykonawców.4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, Spółka cywilna); Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał.nr 2 do SWZ)6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zał. nr 3 do SWZ) 7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązanie, jest wymagane tylko jeśli dotyczy (wzór zał. nr 6 do SWZ).- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 5) i 6), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 5) i 6), także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.- Wykonawca, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 6), także oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.Uwaga:1.W przypadku złożenia dokumentów wymienionych w ppkt. 2), 3), 4) i 7) powyżej, należy je złożyć w formie zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 30 grudnia 2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.2.Załączenie przez Wykonawcę pliku/ów z wyżej wymienionymi dokumentami oraz oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego do złożenia oferty na platformie zakupowej nie wymaga konieczności ich szyfrowania i wysyłania haseł (za szyfrowanie odpowiada platformazakupowa.pl), a czas ich odbioru przez Zamawiającego następuję w dniu otwarcia ofert.3. Oferta musi być złożona w ustalonym przez Zamawiającego terminie składania ofert. II. Informacje dotyczące innego podmiotu, wykonawców zagranicznych, podwykonawców zawiera pkt. XIII ppkt. 3, 4 i 5 SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/materialy%3A-zakup-wraz-z-dostawa-materialow-kancelaryjno-biurowych-oraz-papieru-kserograficznego-na-potrzeby-garnizonu-policji-woj.-lubuskiego%2C-gorzow-wielkopolski,83704,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Gorzów Wielkopolski - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764