logo
GIEŁDA

Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

14.11.2017
Oferta ważna do:22.11.2017 godz. 10:00
Odsłon: 232

Ogłoszenie nr 615396-N-2017 z dnia 2017-11-13 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 27846800000, ul. Pl. Powstańców Warszawy 5 , 50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3435643, 3433308, e-mail administracja@mnwr.art.pl, faks 713 725 159.
Adres strony internetowej (URL): www.mnwr.art.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mnwr.art.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Numer referencyjny: 17/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, dofinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej. 2. Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajduje się w Pawilonie Czterech Kopuł, obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków nr 343/Wm, decyzją z 15 kwietnia 1977 r. Ponadto jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 13.07.2006 r. - jako otoczenie Hali Stulecia. 3. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Zamawiający zawarł w dniu 4 maja 2017 r. stosowną umowę o dofinasowanie nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00. 4. Beneficjentem funduszy europejskich jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu. 5. Podmiot przygotowujący i realizujący działania informacyjno-promocyjne wyłoniony zostanie w niniejszym postępowaniu i będzie min. odpowiedzialny za stworzenie i wykonanie takiego systemu informacji, który umożliwi przekazywanie poszczególnym grupom docelowym w tym szeroko rozumianej opinii publicznej wiadomości na temat możliwości wykorzystania (oraz rzeczywistego zaangażowania) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także roli, jaką odgrywa Unia Europejska poprzez fundusze, które przeznacza na rozwój krajów członkowskich. 6. Wszystkie działania informacyjno-promocyjne muszą być realizowane przez Wykonawcę zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” , stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ oraz załącznikiem nr 12 ( Obowiązki Informacyjne Beneficjenta) do umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Zakres zamówienia obejmuje następujące działania: 1) Przygotowanie szczegółowego programu promocji i zarządzanie jego wdrożeniem wraz ze szczegółowym harmonogramem. 2) Prace graficzne - opracowanie Key Visual Projektu, przygotowanego w oparciu o załącznik oferty Wykonawcy pn. „Koncepcja Key Visual Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, uwzględniającego wytyczne w zakresie informacji i promocji (załączniki nr 7 i 8 do SIWZ), oraz identyfikację wizualną Muzeum Narodowego we Wrocławiu (załącznik nr 9 do SIWZ); na bazie przygotowanego systemu identyfikacji wizualnej Projektu, wykorzystujących grafikę: plakaty B1, A2, ulotka w wersji polskiej i angielskiej, roll-up, reklamy w prasie, reklamy wielkoformatowe - outdoorowe (citylighty, słupy reklamowe), projekt wizualny podstrony internetowej, plansze do filmów, projekty do działań niestandardowych, gadżety promocyjne. UWAGA. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA W OFERCIE KEY VISUAL PROJEKTU– PROPOZYCJA TA BĘDZIE OCENIANA WG PRZYJĘTEGO W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM KRYTERIUM –SZCZEGÓŁY W SIWZ - DZIAŁ VII ust. 5 pkt. 1 oraz DZIAŁ XIV ust. 1 pkt. 2. 3) Organizacja dwóch konferencji prasowych. 4) Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych. 5) Druk plakatów promocyjnych – 200 szt. 6) Druk ulotek promocyjnych w języku polskim i angielskim – 15 000 szt. 7) Rollupy – 2 szt. 8) Wykonanie podstrony internetowej. 9) Przygotowanie i zamieszczenie 5 ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. 10) Przygotowanie i zakup emisji spotu (ów) w rozgłośni radiowej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. 11) Zakup czasu antenowego (audycja w TV), polegający na zamówienie audycji promocyjnej wraz z jej scenariuszem w telewizji regionalnej i jej emisji na antenie tej telewizji o zasięgu dolnośląskim. 12) Wyprodukowanie spotu promocyjnego (filmowego) - stworzenie scenariusza i zrealizowanie jednego 30. sekundowego spotu informującego o projekcie i jego efektach. 13) Produkcja filmu informacyjnego. 14) Zrealizowanie reklamy wielkoformatowej (plakaty na słupach reklamowych, citylighty). 15) Przygotowanie i przeprowadzenie trzech działań marketingowych, niestandardowych, zgodnie z załącznikiem oferty Wykonawcy pn. Koncepcja działań marketingowych niestandardowych” UWAGA. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA W OFERCIE ORYGINALNYCH PROPOZYCJI PRZYGOTOWANIA I ZORGANIZOWANIA 3 (TRZECH) DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NIESTANDARDOWYCH (np. EVENTÓW) – PROPOZYCJA TA BĘDZIE OCENIANA WG PRZYJĘTEGO W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM KRYTERIUM – SZCZEGÓŁY W DZIALE VII ust. 5 pkt. 2 oraz DZIAŁ XIV ust. 1 pkt. 3. SIWZ. 16) Zaprojektowanie i wyprodukowanie gadżetów promocyjnych (kubek, torba, notes, długopis), jako elementu wspierającego inne działania, w tym min. konferencje prasowe. 8. Szczegółowy zakres usług informacyjno-promocyjnych określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Wszystkie wskazane z nazwy materiały w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte w przypadkach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; nazwy te należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów. Przez produkty równoważne należy rozumieć produkty o takich samych parametrach lub nie gorszych od tych, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkty równoważne muszą odpowiadać pod względem jakości oraz funkcjonalności produktom wskazanym z nazwy przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 10. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia kosztorysu ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39294100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał - a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje 2 (dwa) zamówienia, tj.: 1) co najmniej 1 (jedno) zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, polegające na przygotowaniu i prowadzeniu różnorodnych działań informacyjno-promocyjnych dla jednego projektu, obejmujących min. przygotowanie oryginalnej identyfikacji wizualnej (motywu graficznego) dla tych działań oraz wykonanie materiałów drukowanych: plakatu lub ulotki, produkcję filmu, organizację co najmniej jednej konferencji prasowej, oraz 2) co najmniej 1 (jedno) zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto, polegające na przygotowaniu i prowadzeniu różnorodnych działań informacyjno-promocyjnych, obejmujących min. produkcję spotów radiowych i telewizyjnych i zakupie ich emisji w radio i telewizji. UWAGA! Zamawiający dopuszcza spełnienie obu warunków poprzez realizację 1 (jednego) zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany wykazać w wykazie usług, że wskazane zamówienie spełnia oba warunki zarówno co do przedmiotu, jak i wartości. UWAGA! W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do terminu składania ofert, Wykonawca, realizując zamówienie o charakterze świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonał wszystkie wymagane elementy zarówno w zakresie przedmiotu, jak i kwot. Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2. dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób skierowanych do realizacji zamówienia (specjalistów) i posiadających następujące wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 1) kierownik promocji - koordynator zespołu specjalistów - osoba, która: a) posiada wykształcenie wyższe, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobyła doświadczenie i uczestniczyła w charakterze kierownika/zastępcy kierownika promocji w przynajmniej 2 (dwóch) zamówieniach, polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej; każde z wymienionych wyżej zamówień ma dotyczyć innej kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym jednej kampanii informacyjno-promocyjnej o budżecie przewidującym całkowite jej koszty na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. brutto. 2) specjalista grafik - osoba, która: a) posiada wykształcenie wyższe – ukończony kierunek studiów: grafika lub projektowanie graficzne; b) posiada doświadczenie w projektowaniu graficznym i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczyła w co najmniej 2 (dwóch) kampaniach informacyjno-promocyjnych i w każdej z nich przygotowała oryginalną identyfikację wizualną (motyw graficzny) oraz przygotowała materiały informacyjno-promocyjne do druku: plakat lub ulotkę. 3) specjalista ds. eventów - osoba która: a) posiada doświadczenie w organizacji kampanii informacyjno-promocyjnych tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, uczestniczyła w co najmniej 2 (dwóch) kampaniach informacyjno-promocyjnych, z których każda obejmowała eventy (wydarzenia) marketingowe o łącznej kwocie 30 000 zł. brutto. UWAGA! Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w funkcji – jedna funkcja jest wykonywana przez jedną osobę - ze względu na fakt wykonywania przez poszczególne osoby rozłącznych zadań, przy czym nie można wykluczyć konieczności ich wykonywania w tym samym czasie w różnych miejscach. Wymienieni specjaliści zespołu Wykonawcy będą min. przygotowywali i realizowali działania informacyjno-promocyjne dla Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1. Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. osobom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie personelu muszą być zawarte w cenie oferty. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Dziale VII SIWZ, wg formuły: spełnia-nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Dane dot. osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia powinny jasno wynikać z przedstawionych dokumentów, dlatego wymaga się podania min. dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia prac, którymi kierował i/lub nadzorował i/lub wykonywał dany specjalista oraz innych informacji wg wzoru Wykaz osób – załącznika nr 5.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów: a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Dokument musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Dokument składa się w formie oryginału lub kopii „poświadczonej za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dla potwierdzenia okoliczności Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru załącznika nr 11 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument składa się w formie oryginału. UWAGA! Oświadczenie (wg załącznika nr 11 SIWZ) Wykonawca składa po otwarciu ofert i po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej przez Zamawiającego – Wykonawca nie załącza oświadczenia do oferty. W przypadku nie złożenia w/w oświadczenia przez Wykonawcę, w ustawowym terminie 3 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Jeżeli dokument nie zostanie uzupełniony – Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie warunków określonych przez Zamawiającego w Dziale V ust. 1 SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Wykazu usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu wykonanych usług należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz składa się w formie oryginału. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) Wykazu osób (wzór „wykazu osób” stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz składa się w formie oryginału. UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Załącznik - „Koncepcja Key Visual Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”, (SKŁADANY DO OFERTY – DO OCENY W KRYTERIUM OCENY OFERT – KONCEPCJA KEY VISUAL PROJEKTU). a) w przypadku kryterium „Koncepcja Key Visual Projektu”, Zamawiający wymaga przygotowania i przedstawienia przez wykonawcę koncepcji motywu graficznego, który wykreuje system identyfikacji wizualnej Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, dofinansowanego z funduszy unijnych, na bazie którego będą realizowane projekty wszystkich materiałów promocyjnych wykorzystujących grafikę. W tym celu Wykonawca winien dołączyć do oferty dodatkowy załącznik pn. „Koncepcja Key Visual Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1”. b) Koncepcja Key Visual Projektu musi być zgodna z wytycznymi w zakresie informacji i promocji - „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (Załącznik nr 7 do SIWZ) oraz Załącznikiem nr 12 do umowy o dofinansowanie (Załącznikiem nr 8 do SIWZ). c) Koncepcja Key Visual Projektu, przy uwzględnieniu wytycznych unijnych oraz identyfikacji wizualnej muzeum (logotypu Muzeum Narodowego we Wrocławiu) powinna być spójna i stanowić dla odbiorców czytelny przekaz zapewniający zrozumienie celów działań promocyjnych, odnoszących się do finansowania Projektu tj. zaangażowania funduszy unijnych w realizację Projektu. d) Koncepcja Key Visual Projektu powinna być kreatywna (oryginalna, unikalna, wyróżniająca się od innych kampanii informacyjno-promocyjnych), emocjonalna (wzbudzająca pozytywne emocje u odbiorców). e) Koncepcja Key Visual Projektu winna być przygotowana w czytelnej formie na arkuszach nie większych niż format A2 i nie mniejszy niż A4 - dołączone do oferty w formie papierowej i elektronicznej. Koncepcja powinna składać się z części opisowej i graficznej. UWAGA! Niedołączenie do oferty Koncepcji Key Visual Projektu będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 2) Załącznik – „Koncepcja działań marketingowych, niestandardowych” - propozycja opisująca przygotowanie i wykonanie trzech działań marketingowych niestandardowych (np. eventów), (SKŁADANY DO OFERTY – DO OCENY W KRYTERIUM OCENY OFERT – DZIAŁANIA MARKETINGOWE NIESTANDARDOWE). a) Koncepcja działań musi odznaczać się kreatywnością - zaproponowane działania powinny posiadać walor unikalności, oryginalności i winny wyróżniać się od innych tego typu działań marketingowych i wzbudzać żywe zainteresowanie odbiorców. b) Koncepcja działań winna być dopasowana do celów kampanii informacyjno-promocyjnej i grupy docelowej – wynikać z jej analizy i analizy bieżących trendów, uwzględniać potrzebę odbiorcy i specyfikę informacji, którą Zamawiający chce przekazać. c) Koncepcja działań powinna być opisana w sposób jak najbardziej wyczerpujący i szczegółowy. UWAGA! Niedołączenie do oferty opracowania w/w załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Jeżeli Wykonawca w opracowaniu pn. „Koncepcja działań marketingowych, niestandardowych” opisze mniej niż wymagane trzy działania jego oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ 3) Kosztorys ofertowy, przygotowany wg wzoru załącznika nr 10 do SIWZ, który stanowi element oferty. 4) Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Pisemne zobowiązanie podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca przy wykazaniu spełniania warunków postępowania w okolicznościach, o których mowa w dziale V ust. 2 SIWZ. Dokument składa się w formie oryginału. (SKŁADANY DO OFERTY). 6) Dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna – oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu: ING BANK ŚLĄSKI Nr konta: 92 1050 1575 1000 0005 0269 5836 z adnotacją „Wpłata wadium – zamówienie nr sprawy: 17/2017. Usługi informacji i promocji Projektu POIIŚ”. - poręczeniach bankowy lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 j.t. oraz Dz.U. z 2016 poz. 2260). 3. Gwarancję i poręczenia należy wystawić na Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 , 50-153 Wrocław. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (bankowej/ubezpieczeniowej) lub poręczenia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego – zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2164 ze zm.) w ich literalnym brzmieniu. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną i bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 powyżej przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą, załączając do oferty w oddzielnej kopercie, a kopię dokumentu spiąć trwale z ofertą. 8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich wykonawców, pod warunkiem iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku, składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zabezpieczającego ofertę, do wyznaczonego terminu zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia), Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 , oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY BRUTTO 60,00
KONCEPCJA KEY VISUAL PROJEKTU 25,00
KONCEPCJA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, NIESTANDARDOWYCH 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
I. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 1) w zakresie zmiany terminów realizacji usług tj. działań informacyjno-promocyjnych, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w sytuacji gdy przesunięcie w czasie (zmianę terminu) spowodowane jest czynnikami obiektywnymi niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z pierwotną wersją harmonogramu i OPZ, z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego. 2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, w okolicznościach i w przypadkach przewidzianym w § 6 Umowy. Treść § 6 Umowy (zgodnie ze wzorem umowy): 1. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, gdy okres wykonywania przedmiotu umowy trwał będzie powyżej 12 m-cy. W związku z powyższym, wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy zostanie zmienione w trakcie obowiązywania Umowy, w przypadku wystąpienia: 1) zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku dla usług objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równa różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano), 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają wyżej wymienione zmiany. Wykonawca jest zobowiązany w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółowa analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). W sytuacji, gdy przedłożone dokumenty przez Wykonawcę nie potwierdzą wysokości zmienionych kosztów wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu różnicy pomiędzy pierwotną wysokością zmienionych kosztów wykonania zamówienia a wysokością faktycznie udokumentowanych zmienionych kosztów wykonania zamówienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienione w ust. 1 pkt. 1) – 3) niniejszego paragrafu umowy będą dokonywane według zasad opisanych poniżej w ust. 3 – 10 niniejszego paragrafu. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji Wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa § 5 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa poniżej w ust. 6, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa poniżej w ust. 7, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia tych osób. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa poniżej w ust. 6, ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa poniżej w ust. 7 Umowy. 6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz ze wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona wysokość wynagrodzenia. 7. Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów opisujących sposób kalkulacji ww. kosztów w cenie oferty, w tym wykaz osób bezpośrednio przewidzianych przez niego do wykonania przedmiotu zamówienia, rodzaj posiadanych przez nich umów, wysokości wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 8. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt. 2) i 3) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 9. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej w ust. 1. 10. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) zostaną potwierdzone poprzez zawarcie pisemnego aneksu do Umowy. II. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/muzeum-narodowe-we-wroclawiu%3A-uslugi-informacji-i-promocji-projektu-pn.-projekt-i-wykonanie-systemu-wystawienniczego-optymalizujacego-mozliwosci-aranzacyjne-dzialan-ekspozycyjnych-i-innych-typow-prezentacji-kulturalnych-w-muzeum-sztuki-wspolczesnej%2C-oddziale-muzeum-narodowego-we-wroclawiu%2C-ul.-wystawowa-1%2C-realizowanego-w-ramach-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020%2C-priorytet%3A-viii-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury%2C-dzialanie%3A-8.1-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury.%2C-wroclaw,69524,ogloszenie.html

http://www.mnwr.art.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
REKLAMA
 
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej
© 1997-2018 ICOS
Wszystkie prawa zastrzeżone