logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: Naświetlanie, druk i kolportaż 26 numerów dwutygodnika W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy oraz 12 numerów miesięcznika PEŁNA KULTURA Bielski Magazyn Aktualności - 2 cześci

08.11.2023
Oferta ważna do:16.11.2023 godz. 10:00
Odsłon: 256

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Naświetlanie, druk i kolportaż 26 numerów dwutygodnika W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy oraz 12 numerów miesięcznika PEŁNA KULTURA Bielski Magazyn Aktualności - 2 cześci

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1
1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Naświetlanie, druk i kolportaż 26 numerów dwutygodnika W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy oraz 12 numerów miesięcznika PEŁNA KULTURA Bielski Magazyn Aktualności - 2 cześci

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c78fd799-7d37-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00479430
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039650/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.18 Usługi druku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.um.bielsko.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umbielsko.logintrade.net/zapytania
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy do elektronicznej obsługi zamówień pod adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/
oraz poczty elektronicznej pod adresem: sp4@miasto.bielsko-biala.pl Składanie ofert w postępowaniu odbywa się wyłącznie za
pośrednictwem ww. Platformy.
2. Zaleca się, aby Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto
na Platformie.
3. Instrukcje dla użytkowników Platformy, w tym wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy pod adresem:
https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
4. Wsparcia technicznego udziela, Logintrade S.A., ul. Legnicka 57d, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail:
helpdesk@logintrade.net pon-pt8:00 – 16:00.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych,
podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę
wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
6. Sposób sporządzania i przekazywania informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określają rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
7. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego
dalej „RODO”, informujemy o tym, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej, reprezentowane/a przez Dyrektora Szkoły, z
siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 3.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych, elektronicznie: sp4b-b@wp.pl , iod.sp4@cuw.bielsko-biala.pl lub pisemnie: na adres siedziby Administratora.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, lecz nie krócej niż
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz w przepisach ustawy dot. zamówień publicznych. Okres przetwarzania może
ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5) Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także
na podstawie umów powierzenia, m.in. dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT. Przekazywanie danych osobowych
dokonywane jest wyłącznie we wskazanych celach. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
6) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
- dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
- sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO,
przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w
przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Nie przysługuje Państwu:
- prawo do usunięcia danych osobowych, o którym mowa w art. 17 RODO,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
8) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji wskazanych celów. Konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wobec osób
fizycznych,
b) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
3. Wykonawca oświadcza, że:
a) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi,
aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz
RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,
b) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów
o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
5. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił, określone, obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów
osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia
w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg wzoru w Formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1 i 1.2 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.90.2023.MW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Naświetlanie, druk i kolportaż 26 numerów dwutygodnika W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy, wg poniższych parametrów
 nakład: po 15 000 egzemplarzy,
 format: A4,
 objętość: po 16 stron,
 kolor: pełny na wszystkich stronach, triada 4/4,
 papier: na stronach okładkowych – kreda 130 g, na pozostałych stronach – kreda 115 g,
 oprawa: zeszytowa, szycie drutem,
 pakowanie: po 50 egzemplarzy spiętych opaską,
 kolportaż: do ok. 170 wskazanych miejsc na terenie Bielska-Białej i najbliższej okolicy (każde wydanie),
 termin wykonania każdego z wydań dwutygodnika i jego kolportażu: do 72 godzin (dni robocze), licząc od daty i godziny przekazania materiałów przez Zamawiającego (na konto e-mail Wykonawcy).
Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy – drogą elektroniczną – zmontowany elektronicznie pełny skład każdego z 26 numerów (wydań) dwutygodnika.
Publikacja posiada międzynarodowy, znormalizowany numer czasopism ISSN 1730-3796.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Naświetlanie, druk i kolportaż 12 numerów miesięcznika PEŁNA KULTURA Bielski Magazyn Aktualności, wg poniższych parametrów:

 nakład: po 15 000 egzemplarzy;
 format: 11 cm x 15 cm;
 objętość wydania: po 48 stron (44 strony środka i 4 strony okładki); w dwóch wydaniach wakacyjnych – w lipcowym i sierpniowym – tj. w okresie, w którym jest mniej zapowiadanych imprez w mieście, liczba stron zostanie maksymalnie zmniejszona, a te strony zostaną dołożone do wydań w pozostałych miesiącach, w których wydarzeń ze sfery kultury jest w mieście znacznie więcej; łącznie 12 wydań PEŁNEJ KULTURY w 2024 r. będzie miało 576 stron (12 x 48);
 kolor: pełny na wszystkich stronach, triada 4/4;
 papier: na stronach okładkowych – kreda błyszcząca 200 g, na pozostałych stronach – kreda błyszcząca 115 g;
 oprawa: zeszytowa, szycie drutem;
 pakowanie: po 20 egzemplarzy, spiętych gumką recepturką;
 pokrycie okładki: lakier offsetowy;
 kolportaż: do ok. 190 wskazanych miejsc na terenie Bielska-Białej i najbliższej okolicy (każde wydanie);
 termin wykonania każdego z wydań miesięcznika i jego kolportażu: do 96 godzin (dni robocze), licząc od daty i godziny przekazania materiałów przez Zamawiającego (na konto e-mail Wykonawcy).

Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy – drogą elektroniczną – zmontowany elektronicznie pełny skład każdego z 12 numerów (wydań) miesięcznika.
Publikacja posiada międzynarodowy, znormalizowany numer czasopism ISSN 1730-1092.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta przetargowa - Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani w formularzu
Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1-1.2 SWZ, złożyć oświadczenie,
z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowaw SWZ, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe
(jeżeli Zamawiający wymaga złożenia w postępowaniu podmiotowych środków dowodowych).
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu;
 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także ww. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby – Nie dotyczy.
3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
(podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio
do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej
w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe
zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
(o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi,
do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
(o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na
Formularzu oferta stanowiącym Załącznik nr 1.1-1.2 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformmy przetargowej Logintrade pod adresem: https://um-bielsko.logintrade.net
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-16 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.12.2024 r. Termin wykonania i kolportażu poszczególnych wydań
periodyków określa się następująco:
a) Część 1 postępowania: Dwutygodnik W BIELSKU-BIAŁEJ Magazyn Samorządowy - termin wykonania każdego z wydań
dwutygodnika i jego kolportażu: do 72 godzin (dni robocze), licząc od daty i godziny przekazania materiałów przez
Zamawiającego (na konto e-mail Wykonawcy).
b) Część 2 postępowania: Miesięcznik PEŁNA KULTURA Bielski Magazyn Aktualności - termin wykonania każdego z wydań
miesięcznika i jego kolportażu: do 96 godzin (dni robocze), licząc od daty i godziny przekazania materiałów przez
Zamawiającego (na konto e-mail Wykonawcy).
Szczegóły w SWZ i wzorach umów.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia: 1. Zamawiający
wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1
pkt. 1-6) ustawy Pzp; 2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/naswietlanie%2C-druk-i-kolportaz-26-numerow-dwutygodnika-w-bielsku-bialej-magazyn-samorzadowy-oraz-12-numerow-miesiecznika-pelna-kultura-bielski-magazyn-aktualnosci---2-czesci%2C-bielsko-biala,91468,ogloszenie.html

http://www.um.bielsko.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764