logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: Naświetlanie, druk i oprawa albumu “Willmann. Opus magnum”, opatrzonego ISBN

Oferta ważna do:15.11.2019 godz. 10:00
Odsłon: 143

Ogłoszenie nr 620023-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu: Naświetlanie, druk i oprawa albumu “Willmann. Opus magnum”, opatrzonego ISBN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 27846800000000, ul. Pl. Powstańców Warszawy 5 , 50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3435643, 3433308, , e-mail przetargi@mnwr.pl, , faks 713 725 159.
Adres strony internetowej (URL): www.mnwr.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mnwr.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naświetlanie, druk i oprawa albumu “Willmann. Opus magnum”, opatrzonego ISBN
Numer referencyjny: 13/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Opis przedmiotu zamówienia. Założenia wydawnicze: Nakład 1000 egz. Format: 210x280 mm. Liczba stron: 384. Oprawa twarda, szyta nicią, grzbiet półokrągły, magentowa kapitałka, dwie tasiemki-zakładki (magenta i złoto zbliżone kolorem do pantone 873) (tasiemki nie powinny się strzępić i pruć). Krawędzie publikacji barwione na złoto (folia w kolorze zbliżonym do pantone 873). Oklejka: 1) okleina SHL3240 Wibalin Sharade Lustra (lub równoważna okleina w kolorze odpowiadającym kolorowi pantone 873 o. i nieregularnej, porowatej strukturze) proporcje okleiny jak w załączniku nr 5a ( załącznik 5 do SIWZ do OPZ) – 4 strona okładki, grzbiet + 1/3 pierwszej strony okładki. 2) na 2/3 pierwszej strony okładki papier powlekany (może być np. Arctic Volume White 120 g lub Arctic Silk 120 g lub równoważny wysokiej klasy papier powlekany, albumowy o gramaturze 120g). Nadruk: na złotej okleinie: przezroczysty hotstamping + hotstamping czarny, na białej: 4/0 offset + lakier dyspersyjny. Wyklejki: 1) papier niepowlekany 150 g (np. Munken Polar 150 g lub inny papier niepowlekany o gramaturze 150 g i białości 145 [CIE] i więcej) druk 1/1 CMYK–Magenta i 1/1 Pantone złoty 873. Wkład: 128 stron – część tekstowa (rozbita na 116 stron na początku książki i 12 stron na końcu książki) : 1) papier Attica 120 g (lub równoważny wysokiej klasy papier offsetowy, gładzony, w ciepłym odcieniu kości słoniowej i gramaturze 120 g). UWAGA, w tej części zaledwie 13 stron będzie druk full kolor: druk 4 kolory CMYK + 1 pantone złoty 873, pozostałe strony druk 2 kolory MK (czarny i magenta) + 1 pantone złoty 873. 256 stron – część albumowa: 2) papier Arctic Volume White 115 g LUB Arctic Silk 115 g (lub równoważny wysokiej klasy papier powlekany, albumowy, cechujący się wysoką nieprzezroczystością – 95 i wyżej, o gramaturze 115-120 g, białości 119 [CIE] i więcej). druk 4 kolory CMYK + 1 pantone złoty 873 + lakier dyspersyjny. Zamawiający do OPZ, jako załącznik nr 5 do SIWZ, w celach poglądowych zamieszcza następujące projekty albumu: - projekt okładki – plik w formacie PDF - załącznik nr 5a, - projekt środka części z esejami - przykładowe fragmenty - załącznik nr 5b, - projekt z części albumowej - przykładowe fragmenty - załącznik nr 5c. Jednorazowa dostawa nakładu: 1000 egz. Wymagane wydruki na etapie realizacji: wydruk próbny – 1 szt. - jeden wydruk próbny części albumowej wykonany na maszynie offsetowej, CMYK, format B2, na papierze Arctic Volume White 115 g /lub równoważnym zgodnie z ofertą/ lub Arctic Silk 115 g / lub równoważnym zgodnie z ofertą/) oraz ozalidy całości wnętrza w wersji papierowej. Wysyłka plików do druku: Dostawa wydruku próbnego i ozalidów : do 2 dni roboczych (szczegóły w projekcie umowy). Pozostałe warunki określono we wzorze umowy – załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Wszystkie wskazane z nazwy materiały w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte w przypadkach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; nazwy te należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów. Przez produkty równoważne należy rozumieć produkty o takich samych parametrach lub nie gorszych od tych, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkty równoważne muszą odpowiadać pod względem jakości oraz funkcjonalności produktom wskazanym z nazwy przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany z materiałów zapewnionych przez Wykonawcę. 4. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na realizację przedmiotu zamówienia 24 miesiące. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w paragrafie 12 wzoru umowy – załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Warunki realizacji określa wzór umowy – załącznik nr 4 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 22110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79823000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde polegało na naświetlaniu, druku, oprawie i dostarczeniu książki/publikacji, wykonanej w technologii offsetowej, w oprawie twardej, zawierającej tekst czarny oraz fotografie kolorowe i czarno-białe, o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 15 000,00 zł. netto*, w tym: jedna książka/publikacja o barwionych krawędziach oraz jedna książka/publikacja z hotstampingiem w oprawie twardej. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku. (*1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu dostaw wraz z dowodami, wg formuły: spełnia-nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Dokument musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Dokument składa się w formie oryginału lub kopii „poświadczonej za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dla potwierdzenia okoliczności Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 1. Wykazu dostaw (wzór wykazu dostaw książek/publikacji stanowi załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; wzór formularza wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Wykaz składa się w formie oryginału. Dowody w formie oryginału lub „kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Wykaz dostaw musi potwierdzać spełnianie warunku określonego w Dziale VII ust. 2 pkt. 3 lit. a) SIWZ (tj. warunku opisanego powyżej w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Przykładowy druk - próbka, który stanowić będą dwie różne książki/publikacje (po 1 egz.) wykonane przez Wykonawcę w technologii offsetowej, w oprawie twardej, szytej nicią, zawierające tekst czarny oraz fotografie kolorowe i czarno-białe. Wśród książek/publikacji musi się znaleźć: a) jedna książka/publikacja o barwionych krawędziach. b) książka/publikacja z hot-stampingiem w twardej oprawie. Zamawiający zastrzega, że załączony do oferty przykładowy druk musi być wykonany przez Wykonawcę i musi zawierać dane pozwalające na Jego identyfikację jako Wykonawcy. Książki/publikacje jako próbka jakości druku, będąca podstawą oceny oferty, stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. W przypadkach: a) niezałączenia do oferty wymaganych dwóch różnych książek/publikacji, b) niezałączenia książek/publikacji w wymaganej ilości, c) złożenia książek/publikacji, które nie zawierają wymaganych parametrów, o których mowa powyżej w pkt 5, d) złożenia książek/publikacji wykonanych metodą cyfrową, e) złożenia książek/publikacji niewykonanych przez Wykonawcę lub niezawierających danych identyfikujących Wykonawcę, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako niezgodna ze SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca przy wykazaniu spełniania warunków - dokument, o którym mowa powyżej ust. 3 pkt. 2) SIWZ. Dokument składa się wraz z ofertą w formie oryginału. 4. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument składa się w formie oryginału. UWAGA! Oświadczenie (wg załącznika nr 6 SIWZ) Wykonawca składa po otwarciu ofert i po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej przez Zamawiającego – Wykonawca nie załącza oświadczenia do oferty. W przypadku nie złożenia w/w oświadczenia przez Wykonawcę, w ustawowym terminie 3 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Jeżeli dokument nie zostanie uzupełniony – Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Jakość 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonywane zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i okolicznościach, określających charakter i warunki wprowadzenia zmian: 1) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku wystąpienia zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w życie po dacie podpisania umowy (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian), 2) zmiany przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 3) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub potrzeb Zamawiającego wynikających ze zdarzeń które nastąpiły po zakończeniu postępowania i których nie mógł on z łatwością przewidzieć, 4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron a w sposób bezpośredni wpływają na termin przesłania plików przez Zamawiającego i termin wykonania przedmiotu umowy, 5) obiektywnych, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień dostawców w dostawie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy – wówczas dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji o czas opóźnienia dostawców lub dopuszcza zmianę materiałów, w tym papierów i kartonów, na materiały o parametrach nie gorszych niż te określone w OPZ (SIWZ), 6) zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą rozumianą jako zewnętrzne, nieprzewidziane i niemożliwe do zapobieżenia zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron. Strony za okoliczności siły wyższej uznają min: powódź, huragan lub trąbę powietrzną, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej. 7) zmiany w zakresie podwykonawstwa - powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie Podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie realizację zamówienia bez udziału podwykonawcy, jest uprawniony w trakcie realizacji zamówienia wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie powierzenia części zamówienia podwykonawcy. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio, 8) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy w przypadku, gdy wprowadzenie nowego Podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek (warunki) w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio. 9) rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych. 3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej Stronie, zgodnie z zapisami § 15 umowy. 5. Zmiana osób wskazanych w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 Umowy, którejkolwiek ze Stron, nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 6. Wszystkie powyższe okoliczności i postanowienia opisane powyżej w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/naswietlanie%2C-druk-i-oprawa-albumu-%E2%80%9Cwillmann.-opus-magnum_%2C-opatrzonego-isbn%2C-wroclaw,78350,ogloszenie.html

http://www.mnwr.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764