logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawę książki J. Karwata i M. Rezlera (red.) pod tytułem Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego

Oferta ważna do:28.07.2021 godz. 09:00
Odsłon: 138

Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawę książki J. Karwata i M. Rezlera (red.) pod tytułem Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639665348
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Bolesława Prusa 3
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 60-819
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@wbp.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wbp.poznan.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawę książki J. Karwata i M. Rezlera (red.) pod tytułem Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7449e862-e61e-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120085
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015230/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa książki J. Karwata i M. Rezlera (red.) pt. pod tytułem Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego,
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.platformazakupowa.pl/pn/wbp_poznan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/wbp_poznan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s.
2) Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows
XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft
Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub
dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła
szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10
przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania:
128bit.
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari.
4) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez Wykonawcę.
5) Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES.
• Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z
podpisem.
• W przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis
+ dokument) w jedno archiwum (Zamawiający dopuszcza formaty .zip, .7z, RAR) i spakowany plik
umieści na Platformie .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury ul.B Prusa 3 60-819 Poznań tel. 61 66-40-850
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD): e-mail: Justyna Chomicz iod@wbp.poznan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art.
74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w
szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: WBP 5-2021 TP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 282000,00 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 86000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest naświetlanie płyt CTP, druk i oprawa książki J. Karwata i M. Rezlera (red.) pod tytułem Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego o następujących parametrach technicznych:

- format: 230 x 320 mm,
- oprawa: twarda, szyta, z zaokrąglonym grzbietem,
- szara wstążeczka szerokości 6 mm,
- oklejka: czerwone płótno typu Cialux 1520 sitodruk biały na froncie ½ powierzchni i na grzbiecie, tektura 2,5 mm,
- obwoluta: kreda mat 170 g, druk 4+0, folia mat 1+0,
- wyklejka: papier Alto Satine Naturel 130 g, druk 4+0,
- wnętrze: papier Alto Satine Naturel 115 g, druk 4+4,
- ilość stron: 520,
- nakład: 1000 egz.
- książka z numerem ISBN.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
Dodruk w ilości 1000 egzemplarzy
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Dodruk w ilości 1000 egzemplarzy
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość druku: ze szczególnym uwzględnieniem fotografii, grafik i pozostałych ilustracji barwnych
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość oprawy: jakość wykonania szycia, oklejki i grzbietu, obwoluty, położenia folii matowej i umieszczenia wstążki
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W celu spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, tj. polegające na naświetleniu płyt CTP, druku i oprawie książki. W wykazie należy podać datę wykonania i podmiot, na rzecz których usługa została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa ta była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 3 usługi zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, tj. polegające na naświetleniu płyt CTP, druku i oprawie książki. W wykazie należy podać datę wykonania i podmiot, na rzecz których usługa została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa ta była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Książki (próbki), które zostaną wykorzystane do oceny oferty, tj. przydzielenia odpowiedniej liczby punktów w ramach kryteriów jakościowych. Książki te winne być wykonane w technice dokładnie takiej samej jak opisana w przedmiocie zamówienia ( technice offsetowej). Wykonawcy, którzy złożyli próbki do oferty wykonane w technice cyfrowej zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia. Próbki należy dostarczyć na adres Zamawiającego – 60-819 Poznań ul. B.Prusa 3 z oznaczoną sygnaturą postępowania WBP 5-2021TP do terminu składanie ofert określonym w przedmiotowym zamówieniu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 455z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.4. Z uwzględnieniem zapisu art. 436 w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:1) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian,2) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, a które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/wbp_poznan
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-28


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/naswietlanie-plyt-ctp%2C-druk-i-oprawe-ksiazki-j.-karwata-i-m.-rezlera-%28red.%29-pod-tytulem-encyklopedia-powstania-wielkopolskiego%2C-poznan,84338,ogloszenie.html

http://www.platformazakupowa.pl/pn/wbp_poznan
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764