logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Jarocin, woj. wielkopolskie: Opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski

28.04.2013
Oferta ważna do:13.05.2013 godz. 10:00
Odsłon: 401

Numer ogłoszenia: 167374 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jarociński , al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7472920, faks 062 7473337.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wydanie i dostawa materiałów promocyjnych promujących nowy produkt turystyczny - szlak turystyczny Z Napoleonem do Wielkopolski, który znajduje się na terenie powiatów: jarocińskiego, gostyńskiego, leszczyńskiego, kościańskiego, średzkiego i śremskiego, w ramach realizacji projektu Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schematu II -Promocja i informacja turystyczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie, wydanie i dostawę: 1.Materiałów poligraficznych: - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1a do siwz, a) Mapa - szt. 10 000, b)Ulotka - szt. 30 000, c)Plakat - szt. 6 000, d)Folder - szt. 6 000 2. Banerów promocyjnych - szt. 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1b do siwz, 3. Filmu promocyjnego - szt. 1 (1 200 kopii filmu) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1c do siwz, 4. Artykułów promocyjnych - Gadżetów - szt. 6 000 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1d do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.14.00.00-3, 22.85.20.00-7, 92.11.12.00-4, 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie tego warunku uznaje się oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo zamówień publicznych na obowiązek złożyć oświadczenie zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wg załącznika nr 6 do niniejszej specyfikacji), 2. pełnomocnictwo w przypadku jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, 3. oferta - wg załącznika nr 3 do siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-jarocinski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe (Biuro Obsługi Klienta), Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schematu II -Promocja i informacja turystyczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Powiatu Jarocińskiego oraz Powiatów Partnerskich biorących udział w realizacji projektu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie%2C-wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-w-ramach-realizacji-projektu-z-napoleonem-do-wielkopolski---promocja-walorow-turystycznych-i-kulturowych-regionu-poludniowo-zachodniej-wielkopolski%2C-jarocin%2C-woj.-wielkopolskie,46595,ogloszenie.html

http://www.powiat-jarocinski.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Jarocin, woj. wielkopolskie - więcej ofert

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Dam pracę (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Szukam pracy (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Sprzedam (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Kupię (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Różności (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Zamówienia publiczne (3)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764