logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Opole: OPRACOWANIE GRAFICZNE, KOREKTA JĘZYKOWA, REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD KOMPUTEROWY, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, DRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI – PRZEWODNIKA ROWEROWEGO ORAZ ULOTKI

Oferta ważna do:14.06.2022 godz. 09:00
Odsłon: 91

OPRACOWANIE GRAFICZNE, KOREKTA JĘZYKOWA, REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD KOMPUTEROWY, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, DRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI – PRZEWODNIKA ROWEROWEGO ORAZ ULOTKI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Piastowska 14
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 5416468
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE GRAFICZNE, KOREKTA JĘZYKOWA, REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD KOMPUTEROWY, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, DRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI – PRZEWODNIKA ROWEROWEGO ORAZ ULOTKI
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cfecc6bf-e307-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00192930
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045499/16/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 OPRACOWANIE GRAFICZNE, KOREKTA JĘZYKOWA, REDAKCJA TECHNICZNA, SKŁAD KOMPUTEROWY, PRZYGOTOWANIE DO DRUKU, DRUK I DOSTAWA PUBLIKACJI - PRZEWODNIKA ROWEROWEGO ORAZ ULOTKI
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

OPOLSKIE NA ROWERY – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną (nr projektu: RPOP.03.01.03-16-0001/20); Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy (nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0059/21)
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/ - STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@opolskie.pl lub poczty elektronicznej wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami” SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Maksymalny rozmiar zaszyfrowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
„Instrukcja Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/”.
Wykonawca akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w „Instrukcji Użytkownika systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/” oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać jej postanowień.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu, ID postępowania lub oznaczeniem sprawy - nr postępowania DOA-ZP.272.11.2022. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne,
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Pzp, w szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatu pdf. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, z siedzibą przy ul. Piastowska 14, 45-082 Opole numer faksu: (77) 54 16 411 – Departament Organizacyjno-Administracyjny numer telefonu: Sekretariat (77) 54 16 400, 510
email: umwo@opolskie.pl mailto:umwo@opolskie.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@opolskie.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 Ustawy PZP;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa.
12. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
13. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
14. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DOA-ZP.272.11.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewodnik rowerowy:
Format: 148 mm x 220 mm, +/- 5mm,
Nakład: 3 000 egzemplarzy,
Układ: pionowy (grzbiet na dłuższej krawędzi),
ŚRODEK:
Liczba stron łącznie: 132 (+/- 10%), zawierających mapy i inne elementy graficzne;
Papier: kreda mat., min. 115g/m2 (+/-2g/m2), biały;
Druk: pełny kolor 4+4 CMYK, dwustronny;
Sposób łączenia: spirala dopasowana kolorystycznie do okładki.
OKŁADKA:
Okładka równa wymiarom środka.
Papier: karton jednostronnie powlekany 200 - 250 g/m2.
Druk: pełny kolor 4+4 CMYK do spadu;
Uszlachetnianie: folia matowa 1+0, lakier UV wybiórczo 1+0;
Sposób łączenia ze środkiem: spirala dopasowana kolorystycznie do okładki.
Na tylnej okładce od wewnętrznej strony kieszonka sięgająca połowy wysokości okładki;
Ulotka:
Format: A4 (210 mm x 297 mm), +/- 3 mm, złożony na pół do formatu A5, bigowanie w miejscu złożenia;
Nakład: 30 000 egzemplarzy;
Liczba stron łącznie: 2 strony formatu A4, 4 strony po złożeniu do formatu A5;
Papier: kreda mat., min. 170 g/m2 (+/-2g/m2), biały;
Uszlachetnienie: folia mat dwustronnie;
Druk: pełny kolor 4+4 CMYK, dwustronny.

Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 100 ustawy prawo zamówień publicznych.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79822000-2 - Usługi składu

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

79821100-6 - Usługi korektorskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C): waga 60%
Kryterium 2: Termin dostawy całego nakładu przewodnika rowerowego (TPR) - waga 30%
Kryterium 3: Termin dostawy całego nakładu ulotek (TU) - waga 10%

Oferta w każdym z powyższych kryteriów może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Liczba punktów w powyższych poszczególnych kryteriach obliczona zostanie jako iloczyn przyznanych punktów wg podanego sposobu oceny i odpowiednio wagi tego kryterium.
Łączna liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru: LP = C + TPR+TU
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych ofercie.
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
TPR – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Termin dostawy całego nakładu przewodnika rowerowego”
TU – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Termin dostawy całego nakładu ulotek”
Szczegóły dot. sposobu oceny ofert znajdują się w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy całego nakładu przewodnika rowerowego
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy całego nakładu ulotek
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
• O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący dysponowania POTENCJAŁEM TECHNICZNYM (DOŚWIADCZENIEM) do wykonania zamówienia:
W ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawcy powinni wykazać należyte wykonanie (tzn. potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru, referencjami itp. – to jest dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi) jednej usługi polegającej na opracowaniu graficznym, redakcji technicznej, korekcie językowej, składzie komputerowym, przygotowaniu do druku, druku i dostawie publikacji o objętości powyżej 48 stron, zawierającej zdjęcia/ilustracje/grafiki w pełnym kolorze, o wartości zrealizowanego zamówienia co najmniej 20 000,00 zł brutto.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, tj. zespołem, w skład którego wchodzą:
- co najmniej 1 osoba do wykonania opracowania graficznego przewodnika rowerowego i ulotki spełniająca łącznie poniższe warunki:
• minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie komputerowego projektowania graficznego materiałów publikowanych oraz w obróbce zdjęć,
• dorobek w postaci minimum 2 publikacji, w których wykonywała projekt graficzny,
- co najmniej 1 osoba do korekty językowej spełniająca łącznie poniższe warunki:
• minimum 3-letnie doświadczenie w wykonaniu korekty językowej tekstów publikowanych,
• dorobek w postaci minimum 2 publikacji, w których wykonywała korektę językową,
• wykształcenie wyższe o kierunku filologicznym i/lub ukończony kurs z zakresu korekty językowej.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował ww. osobami do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza, aby funkcje osoby wykonującej opracowanie graficzne przewodnika rowerowego i ulotki oraz osoby – korektora językowego pełniła ta sama osoba, pod warunkiem, że spełni łącznie ww. warunki.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SWZ (składany na wezwanie Zamawiającego);

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu oraz warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
Wykaz USŁUG (…) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi (…) zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy (…) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi (…) zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 9 do SWZ.

Wykaz OSÓB skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (…), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (…), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 10 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wszelkie wymagane do złożenia dokumenty opisano w SWZ.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę składa się na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z Załącznikiem 3 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXII SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XXII SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
4) Informacje do oceny w kryteriach oceny ofert niepodlegające uzupełnieniu: termin dostawy całego nakładu przewodnika rowerowego oraz termin dostawy całego nakładu ulotek
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (…) w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SWZ) . Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o pełnomocniku stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 6 do SWZ) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - Załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (…) w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do SWZ) . Art. 58 ust. 2 PZP - przepisy o pełnomocniku stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Pozostałe informacje znajdują się w SWZ i dokumentach zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.
Ponadto:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy.
Dodatkowo Zamawiający, przed podpisaniem umowy, na etapie jej przygotowania, usunie ze wzoru umowy ewentualne literówki, błędne odniesienia, skoryguje pominięcia części wyrazów i niewłaściwą odmianę wyrazów oraz dokona innych, koniecznych zmian redakcyjnych, nie mających znaczenia dla brzmienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-14 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-14 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-13
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Dotyczy punktu 4.2.10 ogłoszenia o zamówienia / dot. pkt VI SWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przewodnik rowerowy: maksymalnie 10 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji wydruków próbnych (zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy)
Ulotka: maksymalnie 10 dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji ulotki (zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy)
Dokładne terminy realizacji zostaną wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załączniku nr 3 do SWZ.
§ 2 Projektowane postanowienia umowy zał. Nr 2 do SWZ
„Czas trwania umowy
1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z terminami i procedurami wykonania i akceptacji przedmiotu zamówienia określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy:
1) Przewodnik zgodnie z ofertą wykonawcy …….dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji wydruków próbnych (zgodnie z ofertą Wykonawcy);
2) Ulotka zgodnie z ofertą wykonawcy………..dni roboczych od dnia uzyskania ostatecznej akceptacji ulotki (zgodnie z ofertą Wykonawcy).”
Okres archiwizacji dokumentacji z postępowania o udzielenie wnioskowanego zamówienia wynikający z JRWA – 10 lat (UE)

Źródła finansowania projektów:
1. OPOLSKIE NA ROWERY – przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną, finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” Nr projektu: RPOP.03.01.03-16-0001/20
2. Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0059/21


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-graficzne%2C-korekta-jezykowa%2C-redakcja-techniczna%2C-sklad-komputerowy%2C-przygotowanie-do-druku%2C-druk-i-dostawa-publikacji-%E2%80%93-przewodnika-rowerowego-oraz-ulotki%2C-opole,86969,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764