logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 8 publikacji - zamówienie z podziałem na 7 części

Oferta ważna do:23.09.2020 godz. 12:00
Odsłon: 147

Ogłoszenie nr 585560-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych: Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 8 publikacji - zamówienie z podziałem na 7 części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, krajowy numer identyfikacyjny 10050000000000, ul. ul. Rakowiecka 2D , 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 56 54 652, , e-mail ikoscielniak@archiwa.gov.pl , , faks 22 565 46 14.
Adres strony internetowej (URL): https://ndap.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ndap.bip.gov.pl/ oraz https://platformazakupowa.archiwa.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.archiwa.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 18a ust. 4) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), w niniejszym postępowaniu oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo – za zgodą Zamawiającego wyrażoną w odniesieniu do niniejszego postępowania – w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca podejmuje samodzielną decyzję odnośnie złożenia jednej oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ul. Rakowiecka 2d, Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 8 publikacji - zamówienie z podziałem na 7 części
Numer referencyjny: BDG-WO.261.9.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z opracowaniem graficznym, składem, łamaniem i przygotowaniem do druku 8 publikacji. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 następujących części: Część 1 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 2 publikacji pod roboczymi tytułami: „Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 Informator archiwalny” oraz „Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Przewodnik biograficzny”; Część 2 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”; Część 3 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich”; Część 4 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach”; Część 5 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)”; Część 6 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Dziwne są losów koleje”. Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914-1916, 1918”; Część 7 - Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 1 publikacji pod roboczym tytułem: „Przeprowadzki zasobu archiwalnego. Zalecenia i dobre praktyki”.

II.5) Główny kod CPV: 79822000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79820000-8
79822500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany będzie do świadczeni usług objętych przedmiotem zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy: Część 1 a) do 15 grudnia 2020 r. w zakresie publikacji „Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945.Przewodnik bibliograficzny”; b) do 7 grudnia 2020 r. w zakresie publikacji „Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 Informator”
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: dysponują zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności, tj. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie niniejszego zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również należycie wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu i przygotowaniu do druku publikacji o łącznej wartości co najmniej: Część 1 – 19 000,00 zł brutto; Część 2 – 5 000,00 zł brutto; Część 3 – 5 000,00 zł brutto; Część 4 – 5 000,00 zł brutto; Część 5 – 5 000,00 zł brutto; Część 6 – 5 000,00 zł brutto; Część 7 – 2 000,00 zł brutto. W przypadku usług będących w trakcie realizacji wymagane jest, aby suma wartość dotychczas zrealizowanej usługi wynosiły co najmniej: Część 1 – 19 000,00 zł brutto; Część 2 – 5 000,00 zł brutto; Część 3 – 5 000,00 zł brutto; Część 4 – 5 000,00 zł brutto; Część 5 – 5 000,00 zł brutto; Część 6 – 5 000,00 zł brutto; Część 7 – 2 000,00 zł brutto. Tytuły publikacji pomiędzy poszczególnymi częściami mogą się powtarzać.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.: brak podstaw do wykluczenia: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wraz z ofertą Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj.: a) wykaz usług wykonanych (warunek określony w Rozdziale 6 pkt 6.1. SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, terminu realizacji (dat wykonania) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są: • referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę usług wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.2.1. lit. a SIWZ. W przypadku usług o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane, dowody potwierdzające ich wykonanie winny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; • oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt.8.2.1. lit. a tiret pierwszy SIWZ. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług, oświadczenia lub inne dokumenty, o których mowa w pkt. 8.2.1 a. SIWZ będą budziły wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej i stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy lub składa w siedzibie Zamawiającego z dochowaniem formy pisemnej oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 18a ust. 4) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), w niniejszym postępowaniu oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo – za zgodą Zamawiającego wyrażoną w odniesieniu do niniejszego postępowania – w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca podejmuje samodzielną decyzję odnośnie złożenia jednej oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 40,00
Termin realizacji 40,00
Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) w zakresie wynagrodzenia brutto, jeżeli doszło do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT; 2) w wypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy, które spowodują zmianę warunków wykonywania przedmiotu Umowy określonych Umową; 3) jeżeli wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1, z uwzględnieniem, że zmiana taka nie może prowadzić do zmiany charakteru niniejszej Umowy; 4) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; 5) zmiana terminu realizacji Umowy lub jej poszczególnych części określonych w § 1 ust. 1, w wypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają jej realizację, o okres trwania okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy, a także w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy lub innych obiektywnych okoliczności. 2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 2 publikacji pod roboczymi tytułami: „Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 Informator archiwalny” oraz „Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Przewodnik biograficzny”;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 2 publikacji pod roboczymi tytułami: „Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 Informator archiwalny” oraz „Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Przewodnik biograficzny”;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822000-2, 79820000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 40,00
Termin realizacji 40,00
Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany będzie do świadczeni usług objętych przedmiotem zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy: Część 1 a) do 15 grudnia 2020 r. w zakresie publikacji „Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945.Przewodnik bibliograficzny”; b) do 7 grudnia 2020 r. w zakresie publikacji „Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945 Informator”


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce”;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822000-2, 79820000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 40,00
Termin realizacji 40,00
Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Wydawnictwa archiwów a edukacja. Rzecz o działalności wydawniczej archiwów w kontekście działań edukacyjnych i popularyzatorskich”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822000-2, 79820000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 40,00
Termin realizacji 40,00
Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część 4 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Opracowanie materiałów sfragistycznych w archiwach”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822000-2, 79820000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 40,00
Termin realizacji 40,00
Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część 5 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)”;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dziś (1951-2019)”;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822200-2, 79820000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 40,00
Termin realizacji 40,00
Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część 6 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Dziwne są losów koleje”. Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914-1916, 1918”;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 6 – Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku publikacji pod roboczymi tytułem: „Dziwne są losów koleje”. Listy i pamiętniki Ignacego Boernera 1914-1916, 1918”;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822200-2, 79820000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 40,00
Termin realizacji 40,00
Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Część 7 - Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 1 publikacji pod roboczym tytułem: „Przeprowadzki zasobu archiwalnego. Zalecenia i dobre praktyki”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 7 - Opracowanie graficzne, skład, łamanie i przygotowanie do druku 1 publikacji pod roboczym tytułem: „Przeprowadzki zasobu archiwalnego. Zalecenia i dobre praktyki”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822200-2, 79820000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty brutto 40,00
Termin realizacji 40,00
Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-graficzne%2C-sklad%2C-lamanie-i-przygotowanie-do-druku-8-publikacji---zamowienie-z-podzialem-na-7-czesci%2C-warszawa,81526,ogloszenie.html

https://ndap.bip.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764