logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Krempna: Opracowanie graficzne albumu, broszury i plakatu wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego

Oferta ważna do:05.06.2020 godz. 11:30
Odsłon: 133

Ogłoszenie nr 542622-N-2020 z dnia 2020-05-21 r.

Magurski Park Narodowy: Opracowanie graficzne albumu, broszury i plakatu wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Magurski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 18078930900000, ul. Krempna 59 , 38-232 Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 414 099, , e-mail zamowienia@magurskipn.pl, , faks 134 414 440.
Adres strony internetowej (URL): http://www.magurskipn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=l

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=l

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, 38-232 Krempna 59

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie graficzne albumu, broszury i plakatu wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego
Numer referencyjny: ZP–370-4-1/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1: „Wykonanie albumu fotograficznego Magurski Park Narodowy” Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, redakcji tekstu, tłumaczeniu całości tekstu na język angielski, składzie, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego albumu fotograficznego. Parametry techniczne albumu: - nakład 2000 szt - format 300 x 240 mm - zadruk 4x4 - objętość 160 stron - papier kreda matowa - papier 170g - wyklejka 1/0 - okleina 4/0 - oprawa twarda całopapierowa, grzbiet półokrągły Wstępna koncepcja albumu: Pozycja ta będzie miała na celu przedstawienie Magurskiego Parku Narodowego w relacji człowiek – przyroda. Tekst, który będzie uzupełniał fotografie przyrody, napisany zostanie przez ludzi związanych z MPN: zarówno pracowników jak i osób pośrednio z nim związanych. W ramach opracowania graficznego albumu wykorzystane zostanie logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Projekt ma zawierać oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej MPN oraz wytycznymi NFOŚiGW. Zamawiający dostarczy zdjęcia, teksty i pozostałe niezbędne dane i logotypy. Proporcje fotografie – tekst będą wynosiły w układzie graficznym 70% zdjęcia, 30% tekst. Wykonanie: Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu albumu. Wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Projekt zostanie przedstawiony Zamawiającemu po upływie 5 dni roboczych. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny wnętrza albumu (4 strony: tekst + zdjęcie), umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu albumu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych albumów w nakładzie 2000 szt. do siedziby Zamawiającego. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt albumu). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego Część 2: „Wykonanie broszury edukacyjnej o Magurskim Parku Narodowym” Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, redakcji tekstu, tłumaczeniu całości tekstu (z j. polskiego na j. angielski i j. słowacki), składzie, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego broszury edukacyjnej. Parametry techniczne broszury: - format 210 x 210mm - zadruk 4x4 - objętość 16 stron - papier kreda matowa - wykończenie: folia matowa + lakier UV 1/0 - papier 170g - nakład 1000 szt. (3 wersje językowe: polska -500 szt., angielska - 400 szt. i słowacka – 100 szt.) - oprawa zeszytowa, szyta - 40% tekstu, 60% zdjęć lub grafik Wstępna koncepcja: Broszura edukacyjna zawierać będzie najważniejsze informacje o przyrodzie i walorach kulturowych Magurskiego Parku Narodowego, a także informacje o działalności Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego w Krempnej, ścieżkach przyrodniczych i ważnych punktach turystycznych na terenie Parku. Dzięki mapie Parku możliwe będzie zapoznanie się z terenem, szlakami turystycznymi oraz zaplanowanie wycieczek terenowych. Wydanie broszury w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz słowackiej, umożliwi dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W ramach opracowania graficznego broszury wykorzystane zostanie logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Projekt ma zawierać oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej MPN oraz wytycznymi NFOŚiGW. Zamawiający dostarczy zdjęcia i tekst w języku polskim oraz pozostałe niezbędne dane i logotypy. Proporcje fotografie – tekst będą wynosiły w układzie graficznym 60% zdjęcia, 40 % tekst. Wykonanie: Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu broszury. Wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Projekt zostanie przedstawiony Zamawiającemu po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny wnętrza broszury (2 strony: tekst + zdjęcie), umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:1. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych broszur w nakładzie 1000 szt. (3 wersje językowe: polska -500 szt., angielska - 400 szt. i słowacka – 100 szt.) do siedziby Zamawiającego Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt broszury). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego Część 3: „Wykonanie plakatu Magurski Park Narodowy” Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, składzie, redakcji, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego trzech wersji plakatu. Parametry techniczne plakatu: - format: A2 - nakład: 800 szt. + 600 szt. + 600 szt. - łącznie 2000 szt. - zadruk: 4+0, papier błysk, papier plakatowy - gramatura: 170 – 200 g. Wstępna koncepcja: Okolicznościowy plakat edukacyjny wykonany zostanie w 3 wersjach (z różnymi zdjęciami, zaś tym samym layout'cie), które będą nawiązywały do obchodów jubileuszu 25-lecia Magurskiego Parku Narodowego. Plakat będzie charakteryzował się wysoką wartością zarówno estetyczną, jak i merytoryczną, łącząc w sobie cechy edukacyjne i ozdobne. Poprzez formę plakatu oraz jego 3 wersje możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Wzbudzenie w nich pozytywnych emocji i utrwalenie w pamięci będzie skutkowało zwracaniem uwagi na otaczającą przyrodę i zachęci do uważnego przyglądania się jej i zgłębiania wiedzy na jej temat. Wydawnictwo będzie zaprojektowane według systemu identyfikacji wizualnej Magurskiego Parku Narodowego oraz wytycznych NFOŚiGW. W ramach opracowania graficznego wykorzystane zostaną logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Zamawiający dostarczy zdjęcia, tekst oraz pozostałe niezbędne dane i logotypy. Wykonanie Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu plakatu w 3 wersjach. Po upływie 5 dni wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny każdej wersji plakatu, umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:1. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych plakatów w łącznym nakładzie 2000 szt. do siedziby Zamawiającego. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt plakatu w 3 wersjach). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79822500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane) co najmniej 3 usługi polegające na graficznym opracowaniu i wydaniu odpowiednich dla danej części wydawnictw barwnych ilustrowanych fotografiami, o nakładzie, każdego z nich (tj. albumu fotograficznego, broszury i plakatu) co najmniej 500 egzemplarzy. Poprzez usługę wykonaną zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w minimum w/w zakresie, zatwierdzonego protokołem odbioru lub fakturą. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem, w skład którego wchodzić będzie co najmniej edytor materiałów źródłowych i korektor językowy, który posiada wykształcenie wyższe polonistyczne.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 5.1 SIWZ 3) W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich- zobowiązanie tych podmiotów 4) Oświadczenie w zakresie RODO- na formularzu oferty 5) Pełnomocnictwo-( oryginał lun notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. 6) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7) Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP – w terminie określonym w art.24.ust.11 ustawy PZP 8) 1 egzemplarz pokazowy czasopism barwnych ilustrowanych fotografiami - stanowiące załącznik do oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
ocena techniczna 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na: a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania, b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności: a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron, b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy, c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, d) zmiana rachunku bankowego wskazana w niniejszej umowie. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy dokonane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Wykonanie albumu fotograficznego Magurski Park Narodowy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, redakcji tekstu, tłumaczeniu całości tekstu na język angielski, składzie, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego albumu fotograficznego. Parametry techniczne albumu: - nakład 2000 szt - format 300 x 240 mm - zadruk 4x4 - objętość 160 stron - papier kreda matowa - papier 170g - wyklejka 1/0 - okleina 4/0 - oprawa twarda całopapierowa, grzbiet półokrągły Wstępna koncepcja albumu: Pozycja ta będzie miała na celu przedstawienie Magurskiego Parku Narodowego w relacji człowiek – przyroda. Tekst, który będzie uzupełniał fotografie przyrody, napisany zostanie przez ludzi związanych z MPN: zarówno pracowników jak i osób pośrednio z nim związanych. W ramach opracowania graficznego albumu wykorzystane zostanie logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Projekt ma zawierać oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej MPN oraz wytycznymi NFOŚiGW. Zamawiający dostarczy zdjęcia, teksty i pozostałe niezbędne dane i logotypy. Proporcje fotografie – tekst będą wynosiły w układzie graficznym 70% zdjęcia, 30% tekst. Wykonanie: Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu albumu. Wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Projekt zostanie przedstawiony Zamawiającemu po upływie 5 dni roboczych. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny wnętrza albumu (4 strony: tekst + zdjęcie), umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu albumu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych albumów w nakładzie 2000 szt. do siedziby Zamawiającego. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt albumu). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
ocena techniczna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Wykonanie broszury edukacyjnej o Magurskim Parku Narodowym”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, redakcji tekstu, tłumaczeniu całości tekstu (z j. polskiego na j. angielski i j. słowacki), składzie, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego broszury edukacyjnej. Parametry techniczne broszury: - format 210 x 210mm - zadruk 4x4 - objętość 16 stron - papier kreda matowa - wykończenie: folia matowa + lakier UV 1/0 - papier 170g - nakład 1000 szt. (3 wersje językowe: polska -500 szt., angielska - 400 szt. i słowacka – 100 szt.) - oprawa zeszytowa, szyta - 40% tekstu, 60% zdjęć lub grafik Wstępna koncepcja: Broszura edukacyjna zawierać będzie najważniejsze informacje o przyrodzie i walorach kulturowych Magurskiego Parku Narodowego, a także informacje o działalności Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego w Krempnej, ścieżkach przyrodniczych i ważnych punktach turystycznych na terenie Parku. Dzięki mapie Parku możliwe będzie zapoznanie się z terenem, szlakami turystycznymi oraz zaplanowanie wycieczek terenowych. Wydanie broszury w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz słowackiej, umożliwi dotarcie do szerokiego grona odbiorców. W ramach opracowania graficznego broszury wykorzystane zostanie logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Projekt ma zawierać oznaczenia zgodne z systemem identyfikacji wizualnej MPN oraz wytycznymi NFOŚiGW. Zamawiający dostarczy zdjęcia i tekst w języku polskim oraz pozostałe niezbędne dane i logotypy. Proporcje fotografie – tekst będą wynosiły w układzie graficznym 60% zdjęcia, 40 % tekst. Wykonanie: Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu broszury. Wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Projekt zostanie przedstawiony Zamawiającemu po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny wnętrza broszury (2 strony: tekst + zdjęcie), umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:1. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych broszur w nakładzie 1000 szt. (3 wersje językowe: polska -500 szt., angielska - 400 szt. i słowacka – 100 szt.) do siedziby Zamawiającego Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt broszury). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
ocena techniczna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Wykonanie plakatu Magurski Park Narodowy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu graficznym, składzie, redakcji, wydrukowaniu oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego trzech wersji plakatu. Parametry techniczne plakatu: - format: A2 - nakład: 800 szt. + 600 szt. + 600 szt. - łącznie 2000 szt. - zadruk: 4+0, papier błysk, papier plakatowy - gramatura: 170 – 200 g. Wstępna koncepcja: Okolicznościowy plakat edukacyjny wykonany zostanie w 3 wersjach (z różnymi zdjęciami, zaś tym samym layout'cie), które będą nawiązywały do obchodów jubileuszu 25-lecia Magurskiego Parku Narodowego. Plakat będzie charakteryzował się wysoką wartością zarówno estetyczną, jak i merytoryczną, łącząc w sobie cechy edukacyjne i ozdobne. Poprzez formę plakatu oraz jego 3 wersje możliwe będzie dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Wzbudzenie w nich pozytywnych emocji i utrwalenie w pamięci będzie skutkowało zwracaniem uwagi na otaczającą przyrodę i zachęci do uważnego przyglądania się jej i zgłębiania wiedzy na jej temat. Wydawnictwo będzie zaprojektowane według systemu identyfikacji wizualnej Magurskiego Parku Narodowego oraz wytycznych NFOŚiGW. W ramach opracowania graficznego wykorzystane zostaną logo jubileuszowe na 25-lecie Parku. Zamawiający dostarczy zdjęcia, tekst oraz pozostałe niezbędne dane i logotypy. Wykonanie Zamawiający dostarczy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy niezbędne materiały do opracowania graficznego projektu plakatu w 3 wersjach. Po upływie 5 dni wykonawca przedstawi projekt Zamawiającemu do weryfikacji oraz uwzględni uwagi Zamawiającego. Po naniesieniu uwag i akceptacji projektu nastąpi barwny wydruk próbny każdej wersji plakatu, umożliwiający ocenę jakości wydruku – proof certyfikowany w skali 1:1. Przed wydrukiem całości nakładu Wykonawca musi uzyskać pisemną (e-mailową) akceptację ostatecznej wersji projektu przez Zamawiającego. Druk i dostarczenie gotowych plakatów w łącznym nakładzie 2000 szt. do siedziby Zamawiającego. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowania graficznego powstającego w ramach zamówienia (projekt plakatu w 3 wersjach). Termin wykonania: Do 14 dni po ostatecznym zatwierdzeniu projektu wydawnictwa - realizacji wraz z dostarczeniem wydrukowanych egzemplarzy wydawnictwa do siedziby Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79823000-9, 79822500-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto oferty 60,00
ocena techniczna 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-graficzne-albumu%2C-broszury-i-plakatu-wraz-z-drukiem-i-dostawa-do-siedziby-zamawiajacego%2C-krempna,80273,ogloszenie.html

http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&sk=l
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Krempna - więcej ofert

  • Krempna: Dam pracę (0)

  • Krempna: Szukam pracy (0)

  • Krempna: Sprzedam (0)

  • Krempna: Kupię (0)

  • Krempna: Dam zlecenie (0)

  • Krempna: Przyjmę zlecenie (0)

  • Krempna: Różności (0)

  • Krempna: Oferty Last minute (0)

  • Krempna: Zamówienia publiczne (16)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764