logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Krempna: Opracowanie graficzne i wydanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Magura” wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego

Oferta ważna do:12.03.2021 godz. 12:00
Odsłon: 81

Opracowanie graficzne i wydanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Magura” wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Magurski Park Narodowy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180789309
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Krempna 59
1.5.2.) Miejscowość: Krempna
1.5.3.) Kod pocztowy: 38-232
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpn@magurskipn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.magurskipn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie graficzne i wydanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Magura” wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8b0216f-7b4c-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012409
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006639/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wydanie czasopisma Magura
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1548" target="" rel="external nofollow">http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1548
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1548" target="" rel="external nofollow">http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1548
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.3 Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy p.z.p., składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1051), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.8.8 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania ZP–370-2-1/218.9 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Zamawiającego lub adres poczty elektronicznej: zamowienia@magurskipn.pl .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 11.1. Zamawiający na podstawie art.65 ust.1 pkt. 4 odstępuje od wymogu złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.11.2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.11.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.11.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.11.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treść ofert ma być napisana w formie wydruku komputerowego lub nieścieralnym atramentem.11.6. Treść oferty musi być zgodna z treścią SWZ.11.7. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.11.8. Wszelkie poprawki lub zmiany naniesione w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.11.9. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.11.10. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.11.11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.11.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.11.13. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.11.14. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.11.17. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.11.18. Koperta/opakowanie zawierające ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, 38-232 Krempna, Krempna 59.11.19. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:a) nazwa i adres wykonawcy,b) oferta na „Opracowanie graficzne i wydanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Magura” wraz z drukiem i dostawą do siedziby Zamawiającego”Nie otwierać przed dniem 12.03.2021 r., godz. 12:00”.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.Magurski Park Narodowy jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku : 1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO ), wynikającego z następujących przepisów prawa : rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, 2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Minister może przetwarzać różne rodzaje danych , w tym przede wszystkim:1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON, 2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP–370-2-1/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawnicza polegająca na opracowaniu projektu szaty graficznej dwóch kolejnych numerów czasopisma „Magura” na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego oraz przygotowanie plików do druku i udostępniania na stronie internetowej w wersji elektronicznej (PDF dostępny) oraz druk i dostawa dwóch kolejnych numerów czasopisma „Magura” do siedziby Magurskiego Parku Narodowego.Magurski Park Narodowy posiada numer ISSN do niniejszej publikacji więc: - Stawka vat - 8% 3.2. Projekt graficzny dwóch numerów czasopisma Magura:a) Szata graficzna zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej Magurskiego Parku Narodowego.b) Projekt na podstawie layout-u (układu kompozycyjnego publikacji) zgodnego z poprzednimi numerami, na który Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji. c) Obróbka materiałów graficznych (zdjęć, rycin, map, szkiców, rysunków itp.).d) Redakcyjne i techniczne przygotowanie do druku. e) Skład poszczególnych numerów czasopisma Magura. Nadanie surowej zawartości tekstowej cech tekstu sformatowanego oraz połączenie tekstu z grafiką, składanie stron. f) Przygotowanie pliku do druku i udostępnienia na stronie internetowej w wersji elektronicznej (PDF dostępny).g) Korekta językowa edytora tekstów.h) Termin opracowania graficznego wraz z dostarczeniem plików do siedziby Zamawiającego – 10 dni po otrzymaniu materiałów od Zamawiającego.3.3. Wydruk i dostawa poszczególnych numerów czasopisma skierowanego do społeczności lokalnej. a) Druk i dostawa do siedziby zamawiającego próbnego wydruku – proof kolorystyczny, po zatwierdzeniu przez zamawiającego - wydruk, złożenie, zszycie, dostawa gotowych egzemplarzy do siedziby zamawiającego. b) Termin realizacji wraz z dostarczeniem poszczególnych numerów do siedziby Zamawiającego: 10 dni roboczych po ostatecznym zatwierdzeniu numeru.3.4. Parametry techniczne jednego numeru: a) nakład 3 000 sztuk,b) zadruk 4+4, lakier dyspersyjny 1+1,c) okładka - zadruk 4+4, lakier dyspersyjny 1+1,d) format A4 (210 x 297 mm),e) 20 stron w tym okładka,f) papier środek – certyfikowany papier offsetowy ekologiczny 90 g/m kw.,g) okładka - certyfikowany papier offsetowy ekologiczny 240 g/m. kw.h) oprawa – szycie zeszytowe na dwie zszywki po długim boku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-07
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 14.6. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:a) w kryterium cena (C) zostanie zastosowany następujący wzór:C= CN/CB x 60 pktgdzie:C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenęCN - najniższa zaoferowana cenaCB - cena zaoferowania w ofercie badanejW tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.b) w kryterium ocena techniczna (T) zostanie dokonana w następujący sposób : Ogólna ocena oferty w kryterium „Ocena techniczna”, to suma punktów uzyskanych łącznie w pod kryteriach: JD + SE + JI stanowiąca średnią arytmetyczną łącznej ilości punktów dla danej oferty w tym kryterium, przyznanych przez członków Komisji Przetargowej, która zostanie przeniesiona do powyższego wzoru.Przy czym:JD - jakość druku - np. czystość, ostrość krawędzi znaków, kontrast - (maksymalna liczba punktów 15, minimalna liczba punktów 0).SE - szata edytorska - np. jednolite marginesy, interlinia, odpowiednie proporcje między zawartością strony(tekst, ilustracje, nagłówki, wolne miejsca) - (maksymalna liczba punktów 15, minimalna liczba punktów 0).JI - jakość reprodukowanych ilustracji – np. dobra rozdzielczość(min.300 DPI), naturalna kolorystyka - (maksymalna liczba punktów 10, minimalna liczba punktów 0).Każdy członek Komisji wypracowuje własną ocenę oferty. Jeżeli wszystkie przedstawione do oceny czasopisma są jednakowe, to wszystkim ofertom można przyznać maksymalną liczbę punktów. Jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych do oceny czasopism, to wskazuje się najlepszy, któremu przyznaje się maksymalną liczbę punktów oraz najgorszy, któremu przyznaje się minimum punktów. Ofertom ocenionym jako gorsze od najlepszego i lepsze od najgorszego przyznaje się liczbę punktów pośrednią pomiędzy najmniejszą a liczbą maksymalną.Przewodniczący Komisji Przetargowej dokonuje podsumowania ocen i wylicza ich średnią arytmetyczną (z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku), dzieląc uzyskaną sumę punktów przez liczbę członków Komisji, którzy dokonali oceny.Dalsze wyliczenie punktów zostanie dokonane zgodnie z podanymi wzorami.c) Obliczenie łącznej ilości punktów oferty (P):P = C + T
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4. zdolności technicznej lub zawodowej:1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane) co najmniej 3 usługi polegające na graficznym opracowaniu i wydaniu czasopism barwnych ilustrowanych fotografiami, o nakładzie, każdego z nich co najmniej 500 egzemplarzy. Poprzez usługę wykonaną zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w minimum w/w zakresie, zatwierdzonego protokołem odbioru lub fakturą. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.2) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem, w skład którego wchodzić będzie co najmniej edytor materiałów źródłowych i korektor językowy, który posiada wykształcenie wyższe polonistyczne.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 lub 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 5 do SWZ.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 5 do SWZ.Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
7.2 Wykonawca wraz z ofertą składa 1 egzemplarz pokazowy czasopism barwnych ilustrowanych fotografiami, - stanowiące załącznik do oferty.Wymieniony wyżej element stanowi integralną część oferty, będzie oceniany w ramach kryterium oceny ofert, w przypadku kiedy nie zostanie załączony do oferty (nie będzie podlegał uzupełnieniu) – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika (dalej: „Pełnomocnik”) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców. Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być dołączony do oferty (w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza).7.15 Od momentu złożenia oferty w postępowaniu, wszelka korespondencja z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Pełnomocnika. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiejkolwiek sprawie przez Zamawiającego Pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem Konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania oświadczeń bezpośrednio każdemu z Konsorcjantów.7.16 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu pisemną Umowę (dalej: „Umowa Konsorcjum”) regulującą ich współpracę w przedmiocie zamówienia, zawierającą w swej treści minimum następujące postanowienia: a) określenie celu gospodarczego, dla którego zostaje zwarta (m.in. przedmiot, nazwa zadania, nr postępowania),b) sposób współdziałania Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,c) zakres usług przewidzianych do wykonania przez poszczególnych Konsorcjantów,d) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,e) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,f) wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę,g) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia.7.17 Umowa Konsorcjum musi być podpisana przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Kopia Umowy Konsorcjum stanowić będzie załącznik do Umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Na podstawie art. 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Umowy polegającej na:a) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej niemożność jego dotrzymania,b) wydłużeniu terminu wykonania Umowy w przypadku jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu Umowy z powodu wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.3. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności:a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron,b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie niniejszej Umowy,c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy,d) zmiana rachunku bankowego wskazana w niniejszej umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 12.2 Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, 38-232 Krempna, Krempna 59, Sekretariat Dyrekcji, pok. nr 22.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-graficzne-i-wydanie-dwoch-kolejnych-numerow-czasopisma-_magura_-wraz-z-drukiem-i-dostawa-do-siedziby-zamawiajacego%2C-krempna,83206,ogloszenie.html

http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1548
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Krempna - więcej ofert

  • Krempna: Dam pracę (0)

  • Krempna: Szukam pracy (0)

  • Krempna: Sprzedam (0)

  • Krempna: Kupię (0)

  • Krempna: Dam zlecenie (0)

  • Krempna: Przyjmę zlecenie (0)

  • Krempna: Różności (0)

  • Krempna: Oferty Last minute (0)

  • Krempna: Zamówienia publiczne (20)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764