logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Piotrków Trybunalski: Opracowanie i dostawa materiałów promujących Powiat Piotrkowski w podziale na dwie części: Część nr 1. Opracowanie i dostawa informatora turystycznego „Ziemia Piotrkowska, Część nr 2 Opracowanie i dostawa map turystyczno – krajoznawczych „Powiat Piotrkowski”.

07.12.2016
Oferta ważna do:14.12.2016 godz. 10:00
Odsłon: 357

Ogłoszenie nr 359427 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piotrkowski, krajowy numer identyfikacyjny 59064841600000, ul. ul. Dąbrowskiego 7, 97300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 732 88 00, e-mail przetargi@powiat-piotrkowski.pl, faks 44 732 88 03.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-piotrkowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7, sala 112 (I piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i dostawa materiałów promujących Powiat Piotrkowski w podziale na dwie części: Część nr 1. Opracowanie i dostawa informatora turystycznego „Ziemia Piotrkowska, Część nr 2 Opracowanie i dostawa map turystyczno – krajoznawczych „Powiat Piotrkowski”.
Numer referencyjny: IM.272.91.2016.AZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 CZĘŚCI: 1)Część nr 1 – Opracowanie i dostawa informatora turystycznego „Ziemia Piotrkowska, Opis: Ilość: Wykonanie i dostawa informatora turystycznego "Ziemia Piotrkowska" -format A6 -kory full color -okładka miękka klejona - kreda silk 230-270g/m2 + folia błysk -środek - kreda silk 110-130g/m2, -stron ok 90-100 -zebrany blok frezowany na głębokość uzależnioną od objętości informatora, Ilość - 400 szt. Treść informatora Powiatu Piotrkowskiego: a)Informacje o: charakterystyce, obiektach zabytkowych, opisach przyrodniczych, atrakcjach krajoznawczych, turystycznych, opisach szlaków turystycznych oraz informacje praktyczne o bazie turystycznej w powiecie piotrkowski + zdjęcia (opisy charakterystyki + materiały graficzne w tym fotografie z terenu Powiatu Piotrkowskiego zapewnia Wykonawca) b)Informacje o ważnych telefonach i adresach w poszczególnych gminach w szczególności: ośrodki zdrowia, urzędu pocztowe, policja, apteki, gminne ośrodki kultury, banki, stacje paliwowe itp. zapewnia Wykonawca Pozostałe wymagania: 1)Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć towar i wnieść go do wskazanego miejsca przez Zamawiającego w jego siedzibie; 2)Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące wymogi: •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej, jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania /dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów/. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były trwałe – umożliwiały ich długotrwałe użytkowanie. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne spełniały swoją funkcję i były wygodne w użytkowaniu /poszczególne części artykułów dopasowane, zamocowane oraz zszyte lub sklejone/. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne nie ulegały trwałym odkształceniom, uszkodzeniom /brak widocznych zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń/. •Zamawiający wymaga, aby logotypy i napisy zamieszczone na artykułach były widoczne, czytelne i odpowiednio wyeksponowane. •Zamawiający wymaga, aby graficzne elementy artykułu nie zmieniały kolorów w trakcie użytkowania, nie były starte, popękane; krawędzie starannie wykończone, bezpieczne w użytkowaniu. 2) Część nr 2 Opracowanie i dostawa map turystyczno – krajoznawczych „Powiat Piotrkowski”. Opis: Ilość: Mapa turystyczno-krajoznawcza „Powiat Piotrkowski”: - skala 1 : 70 000 - kolorystyka 4 + 4 (triada) - format B1 (100 cm x 70 cm ) - papier g-print 100g/m2 Ilość - 1200 szt. Treść mapy: a)obszar terytorialny mapy musi obejmować 11 gmin: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wolbórz, Wola Krzysztoporska, b)granice: powiatu, gmin, c)wykaz dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, innych dróg lokalnych, d)linie i stacje kolejowe, e)miejsca użyteczności publicznej: poczta, posterunki policji, szpitale, ośrodki zdrowia, apteki, stacje benzynowe, f)nazwy miast i wsi, g)atrakcje turystyczne: zamki, pałace, muzea, kościoły, pomniki przyrody, inne zabytki architektury, osobliwości krajoznawcze, cmentarze i miejsca historyczne, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, lasy, rzeki, jeziora, kąpieliska, ośrodki sportów wodnych, restauracje, parkingi, pola namiotowe, campingi, szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe. Rewers mapy, minimalna zawartość: a)informacje o gminach wchodzących w skład Powiatu Piotrkowskiego (pod kątem turystycznym + ważne telefony i adresy) + zdjęcia (materiały graficzne w tym fotografie z terenu Powiatu Piotrkowskiego zapewnia Wykonawca) + dodatkowy opis samego Powiatu Piotrkowskiego, b) informacje o bazach noclegowych znajdujących się na terenie gmin Powiatu Piotrkowskiego, c)informacje o Sulejowskim Parku Krajobrazowym i rezerwatach przyrody znajdujących się na terenie gmin Powiatu Piotrkowskiego, d)informacje o zbiornikach wodnych znajdujących się na terenie gmin Powiatu Piotrkowskiego. Pozostałe wymagania: 1)Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć towar i wnieść go do wskazanego miejsca przez Zamawiającego w jego siedzibie; 2)Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące wymogi: •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej, jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania /dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów/. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były trwałe – umożliwiały ich długotrwałe użytkowanie. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne spełniały swoją funkcję i były wygodne w użytkowaniu /poszczególne części artykułów dopasowane, zamocowane oraz zszyte lub sklejone/. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne nie ulegały trwałym odkształceniom, uszkodzeniom /brak widocznych zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń/. •Zamawiający wymaga, aby logotypy i napisy zamieszczone na artykułach były widoczne, czytelne i odpowiednio wyeksponowane. •Zamawiający wymaga, aby graficzne elementy artykułu nie zmieniały kolorów w trakcie użytkowania, nie były starte, popękane; krawędzie starannie wykończone, bezpieczne w użytkowaniu.

II.5) Główny kod CPV: 22462000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu i środków dowodowych w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu i środków dowodowych w tym zakresie
Informacje dodatkowe Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu i środków dowodowych w tym zakresie
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu i środków dowodowych w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
2) Czas realizacji zamówienia 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie i dostawa informatora turystycznego „Ziemia Piotrkowska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1)Część nr 1 – Opracowanie i dostawa informatora turystycznego „Ziemia Piotrkowska, Opis: Ilość: Wykonanie i dostawa informatora turystycznego "Ziemia Piotrkowska" -format A6 -kory full color -okładkę miękka klejona - kreda silk 230-270g/m2 + folia błysk -środek - kreda silk 110-130g/m2, -stron ok 90-100 -zebrany blok frezowany na głębokość uzależnioną od objętości informatora, Ilośc - 400 szt. Treść informatora Powiatu Piotrkowskiego: a)Informacje o: charakterystyce, obiektach zabytkowych, opisach przyrodniczych, atrakcjach krajoznawczych, turystycznych, opisach szlaków turystycznych oraz informacje praktyczne o bazie turystycznej w powiecie piotrkowski + zdjęcia (opisy charakterystyki + materiały graficzne w tym fotografie z terenu Powiatu Piotrkowskiego zapewnia Wykonawca) b)Informacje o ważnych telefonach i adresach w poszczególnych gminach w szczególności: ośrodki zdrowia, urzędu pocztowe, policja, apteki, gminne ośrodki kultury, banki, stacje paliwowe itp. zapewnia Wykonawca Pozostałe wymagania: 1)Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć towar i wnieść go do wskazanego miejsca przez Zamawiającego w jego siedzibie; 2)Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące wymogi: •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej, jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania /dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów/. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były trwałe – umożliwiały ich długotrwałe użytkowanie. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne spełniały swoją funkcję i były wygodne w użytkowaniu /poszczególne części artykułów dopasowane, zamocowane oraz zszyte lub sklejone/. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne nie ulegały trwałym odkształceniom, uszkodzeniom /brak widocznych zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń/. •Zamawiający wymaga, aby logotypy i napisy zamieszczone na artykułach były widoczne, czytelne i odpowiednio wyeksponowane. •Zamawiający wymaga, aby graficzne elementy artykułu nie zmieniały kolorów w trakcie użytkowania, nie były starte, popękane; krawędzie starannie wykończone, bezpieczne w użytkowaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Czas realizacji zamówienia 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie i dostawa map turystyczno –krajoznawczych „Powiat Piotrkowski”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Część nr 2 Opracowanie i dostawa map turystyczno – krajoznawczych „Powiat Piotrkowski”. Opis: Ilość: Mapa turystyczno-krajoznawcza „Powiat Piotrkowski”: - skala 1 : 70 000 - kolorystyka 4 + 4 (triada) - format B1 (100 cm x 70 cm ) - papier g-print 100g/m2 Ilość - 1200 szt. Treść mapy: a)obszar terytorialny mapy musi obejmować 11 gmin: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wolbórz, Wola Krzysztoporska, b)granice: powiatu, gmin, c)wykaz dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, innych dróg lokalnych, d)linie i stacje kolejowe, e)miejsca użyteczności publicznej: poczta, posterunki policji, szpitale, ośrodki zdrowia, apteki, stacje benzynowe, f)nazwy miast i wsi, g)atrakcje turystyczne: zamki, pałace, muzea, kościoły, pomniki przyrody, inne zabytki architektury, osobliwości krajoznawcze, cmentarze i miejsca historyczne, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, lasy, rzeki, jeziora, kąpieliska, ośrodki sportów wodnych, restauracje, parkingi, pola namiotowe, campingi, szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe. Rewers mapy, minimalna zawartość: a)informacje o gminach wchodzących w skład Powiatu Piotrkowskiego (pod kątem turystycznym + ważne telefony i adresy) + zdjęcia (materiały graficzne w tym fotografie z terenu Powiatu Piotrkowskiego zapewnia Wykonawca) + dodatkowy opis samego Powiatu Piotrkowskiego, b)informacje o bazach noclegowych znajdujących się na terenie gmin Powiatu Piotrkowskiego, c)informacje o Sulejowskim Parku Krajobrazowym i rezerwatach przyrody znajdujących się na terenie gmin Powiatu Piotrkowskiego, d)informacje o zbiornikach wodnych znajdujących się na terenie gmin Powiatu Piotrkowskiego. Pozostałe wymagania: 1)Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć towar i wnieść go do wskazanego miejsca przez Zamawiającego w jego siedzibie; 2)Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące wymogi: •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej, jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania /dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów/. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były trwałe – umożliwiały ich długotrwałe użytkowanie. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne spełniały swoją funkcję i były wygodne w użytkowaniu /poszczególne części artykułów dopasowane, zamocowane oraz zszyte lub sklejone/. •Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne nie ulegały trwałym odkształceniom, uszkodzeniom /brak widocznych zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń/. •Zamawiający wymaga, aby logotypy i napisy zamieszczone na artykułach były widoczne, czytelne i odpowiednio wyeksponowane. •Zamawiający wymaga, aby graficzne elementy artykułu nie zmieniały kolorów w trakcie użytkowania, nie były starte, popękane; krawędzie starannie wykończone, bezpieczne w użytkowaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Cas realizacji zamówienia 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-i-dostawa-materialow-promujacych-powiat-piotrkowski-w-podziale-na-dwie-czesci%3A-czesc-nr-1.-opracowanie-i-dostawa-informatora-turystycznego-_ziemia-piotrkowska%2C-czesc-nr-2-opracowanie-i-dostawa-map-turystyczno-%E2%80%93-krajoznawczych-_powiat-piotrkowski_.%2C-piotrkow-trybunalski,66114,ogloszenie.html

http://www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Piotrków Trybunalski - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764