logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa

15.05.2018
Oferta ważna do:22.05.2018 godz. 09:30
Odsłon: 163

Ogłoszenie nr 557322-N-2018 z dnia 2018-05-14 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie: Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Bariery zamieniamy na szanse
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 35150530800000, ul. ul. Józefińska 14 , 30529 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6165482, 6165469, e-mail do@poczta.mops.krakow.pl, faks 126 165 428.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mops.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mops.krakow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą lub osobiście na Dziennik Podawczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie (30-529), ul. Józefińska 14
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
Numer referencyjny: 271.2.26.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych, dalej zwanych materiałami, oraz ich wykonanie i dostawa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji: 1) CZĘŚCI I i II: współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Bariery zamieniamy na szanse”, 2) CZĘŚCI III – V: działań promocyjnych i informacyjnych MOPS w Krakowie. 2. Opis techniczny materiałów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Terminy realizacji: 1) termin przekazania Zamawiającemu do akceptacji zdjęć, grafik lub ilustracji, które Wykonawca zamierza użyć przy opracowaniu projektu – do 1 dnia roboczego od daty podpisania umowy, 2) termin wykonania projektu każdego materiału, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, i przesłania go do akceptacji Zamawiającemu – do 2 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji przesłanych zdjęć, grafik lub ilustracji, 3) termin każdorazowego dokonania poprawek projektu, o którym mowa powyżej, i odesłania go do ponownej akceptacji Zamawiającemu - do 1 dnia roboczego od daty każdorazowego przesłania przez Zamawiającego uwag, 4) termin dostawy - do …… (max. 5) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji każdego z projektów, 5) termin usunięcia wad lub braków dostawy – do ….. (max. 3) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu dostawy materiałów, pliki źródłowe projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD / DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia. 5. Miejsce dostawy: 1) CZĘŚCI I i II: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 110 (I piętro). 2) CZĘŚCI III – V: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 115 (I piętro). 6. Wykonawca dostarczy zamawiane materiały własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać ich właściwościom. 7. Projekt graficzny każdego z materiałów ma być zgodny z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. 8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi majątkowymi do wszystkich grafik, ilustracji i zdjęć, które ewentualnie wykorzysta w projekcie graficznym materiałów, na wszelkich polach eksploatacji, pozwalających przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie majątkowe zgodnie z niniejszą umową, 9. Zdjęcia, ilustracje lub grafiki wykorzystane do stworzenia projektów graficznych materiałów nie mogą zawierać drastycznych scen, w tym związanych z przemocą w rodzinie, lecz mają zawierać pozytywny przekaz. 10. Zdjęcia, o których mowa powyżej, a dotyczące projektu graficznego konkretnego materiału, Wykonawca prześle Zamawiającemu do wyboru i akceptacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu. 11. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostawie Zamawiający, w terminie 14 dni od daty odbioru materiałów prześle Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (według wyboru Zamawiającego) zgłoszenie, a Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady lub uzupełnić braki ilościowe. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru materiałów i zapłaty za ich wykonanie w przypadku, gdy będą one niezgodne pod względem ilościowym i / lub jakościowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 2) przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy plików źródłowych projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD/DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia, oraz dostarczenia ich własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający ich nienaruszalność, 3) zapewnienia sprawności łączy internetowych i / lub telefonicznych oraz adresu e-mail, na który będzie odbierał bieżące wiadomości, 4) dostawy materiałów własnym transportem i na własny koszt wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, 5) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą, oddzielnej dla każdej części zamówienia, faktury z odroczonym terminem płatności, 6) skontaktowania się w dniu podpisania umowy z osobą wskazaną w § 3 ust. 3 niniejszej umowy celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących realizacji niniejszej umowy, 7) nabycia praw autorskich majątkowych bądź zawarcia stosownych umów licencyjnych z wszystkimi osobami, które wnoszą twórczy wkład przy realizacji zamówienia, w tym do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec tych osób z tytułu przysługujących im praw autorskich, 14. Z chwilą dostarczenia materiałów Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia prawa autorskie majątkowe do materiałów, w zakresie korzystania i rozporządzania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich tego typu nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie i odtworzenie, d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą: wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, e) sporządzenie wersji obcojęzycznych, f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g) wykorzystanie na stronach internetowych, h) wykorzystywanie przedmiotu umowy do celów promocyjnych, i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, j) udostępnianie osobom trzecim w celu zwielokrotnienia, wykorzystania do opracowania kolejnych materiałów promocyjnych, w tym wydruku materiałów promocyjnych w dowolnej ilości egzemplarzy i przy zastosowaniu dowolnej techniki druku, 15. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z materiałów przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem materiałów Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych. 16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań projektach graficznych towarów lub powierzenia wprowadzenia zmian osobom trzecim, a następnie wykorzystywania tak powstałych projektów towarów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 14. 17. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania projektów graficznych materiały (np. logotypy, treści itp.) w dniu podpisania umowy. 18. Strony ustalają, że korespondencja dotycząca przedmiotowej umowy odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 19. Koszty, które nie zostały ujęte w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a są związane z realizacją niniejszej umowy, ponosi Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 79340000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79800000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 1 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 8.4.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu , 8.4.3. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin realizacji dostawy 30,00
Termin usunięcia wad lub braków dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w zakresie: 1) warunków płatności, 2) terminów realizacji - jeżeli zmiana nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadku: a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych, dalej zwanych materiałami, oraz ich wykonanie i dostawa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Bariery zamieniamy na szanse”. 2. Opis techniczny materiałów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Terminy realizacji: 1) termin przekazania Zamawiającemu do akceptacji zdjęć, grafik lub ilustracji, które Wykonawca zamierza użyć przy opracowaniu projektu – do 1 dnia roboczego od daty podpisania umowy, 2) termin wykonania projektu każdego materiału, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, i przesłania go do akceptacji Zamawiającemu – do 2 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji przesłanych zdjęć, grafik lub ilustracji, 3) termin każdorazowego dokonania poprawek projektu, o którym mowa powyżej, i odesłania go do ponownej akceptacji Zamawiającemu - do 1 dnia roboczego od daty każdorazowego przesłania przez Zamawiającego uwag, 4) termin dostawy - do …… (max. 5) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji każdego z projektów, 5) termin usunięcia wad lub braków dostawy – do ….. (max. 3) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu dostawy materiałów, pliki źródłowe projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD / DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia. 5. Miejsce dostawy: 1) CZĘŚCI I i II: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 110 (I piętro). 2) CZĘŚCI III – V: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 115 (I piętro). 6. Wykonawca dostarczy zamawiane materiały własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać ich właściwościom. 7. Projekt graficzny każdego z materiałów ma być zgodny z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. 8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi majątkowymi do wszystkich grafik, ilustracji i zdjęć, które ewentualnie wykorzysta w projekcie graficznym materiałów, na wszelkich polach eksploatacji, pozwalających przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie majątkowe zgodnie z niniejszą umową, 9. Zdjęcia, ilustracje lub grafiki wykorzystane do stworzenia projektów graficznych materiałów nie mogą zawierać drastycznych scen, w tym związanych z przemocą w rodzinie, lecz mają zawierać pozytywny przekaz. 10. Zdjęcia, o których mowa powyżej, a dotyczące projektu graficznego konkretnego materiału, Wykonawca prześle Zamawiającemu do wyboru i akceptacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu. 11. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostawie Zamawiający, w terminie 14 dni od daty odbioru materiałów prześle Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (według wyboru Zamawiającego) zgłoszenie, a Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady lub uzupełnić braki ilościowe. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru materiałów i zapłaty za ich wykonanie w przypadku, gdy będą one niezgodne pod względem ilościowym i / lub jakościowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 2) przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy plików źródłowych projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD/DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia, oraz dostarczenia ich własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający ich nienaruszalność, 3) zapewnienia sprawności łączy internetowych i / lub telefonicznych oraz adresu e-mail, na który będzie odbierał bieżące wiadomości, 4) dostawy materiałów własnym transportem i na własny koszt wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, 5) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą, oddzielnej dla każdej części zamówienia, faktury z odroczonym terminem płatności, 6) skontaktowania się w dniu podpisania umowy z osobą wskazaną w § 3 ust. 3 niniejszej umowy celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących realizacji niniejszej umowy, 7) nabycia praw autorskich majątkowych bądź zawarcia stosownych umów licencyjnych z wszystkimi osobami, które wnoszą twórczy wkład przy realizacji zamówienia, w tym do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec tych osób z tytułu przysługujących im praw autorskich, 14. Z chwilą dostarczenia materiałów Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia prawa autorskie majątkowe do materiałów, w zakresie korzystania i rozporządzania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich tego typu nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie i odtworzenie, d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą: wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, e) sporządzenie wersji obcojęzycznych, f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g) wykorzystanie na stronach internetowych, h) wykorzystywanie przedmiotu umowy do celów promocyjnych, i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, j) udostępnianie osobom trzecim w celu zwielokrotnienia, wykorzystania do opracowania kolejnych materiałów promocyjnych, w tym wydruku materiałów promocyjnych w dowolnej ilości egzemplarzy i przy zastosowaniu dowolnej techniki druku, 15. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z materiałów przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem materiałów Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych. 16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań projektach graficznych towarów lub powierzenia wprowadzenia zmian osobom trzecim, a następnie wykorzystywania tak powstałych projektów towarów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 14. 17. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania projektów graficznych materiały (np. logotypy, treści itp.) w dniu podpisania umowy. 18. Strony ustalają, że korespondencja dotycząca przedmiotowej umowy odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 19. Koszty, które nie zostały ujęte w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a są związane z realizacją niniejszej umowy, ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79340000-9, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin realizacji dostawy 30,00
Termin usunięcia wad lub braków ilościowych dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych, dalej zwanych materiałami, oraz ich wykonanie i dostawa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. „Bariery zamieniamy na szanse”. 2. Opis techniczny materiałów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Terminy realizacji: 1) termin przekazania Zamawiającemu do akceptacji zdjęć, grafik lub ilustracji, które Wykonawca zamierza użyć przy opracowaniu projektu – do 1 dnia roboczego od daty podpisania umowy, 2) termin wykonania projektu każdego materiału, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, i przesłania go do akceptacji Zamawiającemu – do 2 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji przesłanych zdjęć, grafik lub ilustracji, 3) termin każdorazowego dokonania poprawek projektu, o którym mowa powyżej, i odesłania go do ponownej akceptacji Zamawiającemu - do 1 dnia roboczego od daty każdorazowego przesłania przez Zamawiającego uwag, 4) termin dostawy - do …… (max. 5) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji każdego z projektów, 5) termin usunięcia wad lub braków dostawy – do ….. (max. 3) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu dostawy materiałów, pliki źródłowe projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD / DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia. 5. Miejsce dostawy: 1) CZĘŚCI I i II: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 110 (I piętro). 2) CZĘŚCI III – V: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 115 (I piętro). 6. Wykonawca dostarczy zamawiane materiały własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać ich właściwościom. 7. Projekt graficzny każdego z materiałów ma być zgodny z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. 8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi majątkowymi do wszystkich grafik, ilustracji i zdjęć, które ewentualnie wykorzysta w projekcie graficznym materiałów, na wszelkich polach eksploatacji, pozwalających przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie majątkowe zgodnie z niniejszą umową, 9. Zdjęcia, ilustracje lub grafiki wykorzystane do stworzenia projektów graficznych materiałów nie mogą zawierać drastycznych scen, w tym związanych z przemocą w rodzinie, lecz mają zawierać pozytywny przekaz. 10. Zdjęcia, o których mowa powyżej, a dotyczące projektu graficznego konkretnego materiału, Wykonawca prześle Zamawiającemu do wyboru i akceptacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu. 11. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostawie Zamawiający, w terminie 14 dni od daty odbioru materiałów prześle Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (według wyboru Zamawiającego) zgłoszenie, a Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady lub uzupełnić braki ilościowe. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru materiałów i zapłaty za ich wykonanie w przypadku, gdy będą one niezgodne pod względem ilościowym i / lub jakościowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 2) przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy plików źródłowych projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD/DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia, oraz dostarczenia ich własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający ich nienaruszalność, 3) zapewnienia sprawności łączy internetowych i / lub telefonicznych oraz adresu e-mail, na który będzie odbierał bieżące wiadomości, 4) dostawy materiałów własnym transportem i na własny koszt wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, 5) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą, oddzielnej dla każdej części zamówienia, faktury z odroczonym terminem płatności, 6) skontaktowania się w dniu podpisania umowy z osobą wskazaną w § 3 ust. 3 niniejszej umowy celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących realizacji niniejszej umowy, 7) nabycia praw autorskich majątkowych bądź zawarcia stosownych umów licencyjnych z wszystkimi osobami, które wnoszą twórczy wkład przy realizacji zamówienia, w tym do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec tych osób z tytułu przysługujących im praw autorskich, 14. Z chwilą dostarczenia materiałów Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia prawa autorskie majątkowe do materiałów, w zakresie korzystania i rozporządzania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich tego typu nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie i odtworzenie, d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą: wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, e) sporządzenie wersji obcojęzycznych, f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g) wykorzystanie na stronach internetowych, h) wykorzystywanie przedmiotu umowy do celów promocyjnych, i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, j) udostępnianie osobom trzecim w celu zwielokrotnienia, wykorzystania do opracowania kolejnych materiałów promocyjnych, w tym wydruku materiałów promocyjnych w dowolnej ilości egzemplarzy i przy zastosowaniu dowolnej techniki druku, 15. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z materiałów przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem materiałów Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych. 16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań projektach graficznych towarów lub powierzenia wprowadzenia zmian osobom trzecim, a następnie wykorzystywania tak powstałych projektów towarów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 14. 17. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania projektów graficznych materiały (np. logotypy, treści itp.) w dniu podpisania umowy. 18. Strony ustalają, że korespondencja dotycząca przedmiotowej umowy odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 19. Koszty, które nie zostały ujęte w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a są związane z realizacją niniejszej umowy, ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79340000-9, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cema brutto 60,00
Termin realizacji dostawy 30,00
Termin usunięcia wad lub braków ilościowych dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych, dalej zwanych materiałami, oraz ich wykonanie i dostawa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji działań promocyjnych i informacyjnych MOPS w Krakowie. 2. Opis techniczny materiałów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Terminy realizacji: 1) termin przekazania Zamawiającemu do akceptacji zdjęć, grafik lub ilustracji, które Wykonawca zamierza użyć przy opracowaniu projektu – do 1 dnia roboczego od daty podpisania umowy, 2) termin wykonania projektu każdego materiału, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, i przesłania go do akceptacji Zamawiającemu – do 2 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji przesłanych zdjęć, grafik lub ilustracji, 3) termin każdorazowego dokonania poprawek projektu, o którym mowa powyżej, i odesłania go do ponownej akceptacji Zamawiającemu - do 1 dnia roboczego od daty każdorazowego przesłania przez Zamawiającego uwag, 4) termin dostawy - do …… (max. 5) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji każdego z projektów, 5) termin usunięcia wad lub braków dostawy – do ….. (max. 3) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu dostawy materiałów, pliki źródłowe projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD / DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia. 5. Miejsce dostawy: 1) CZĘŚCI I i II: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 110 (I piętro). 2) CZĘŚCI III – V: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 115 (I piętro). 6. Wykonawca dostarczy zamawiane materiały własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać ich właściwościom. 7. Projekt graficzny każdego z materiałów ma być zgodny z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. 8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi majątkowymi do wszystkich grafik, ilustracji i zdjęć, które ewentualnie wykorzysta w projekcie graficznym materiałów, na wszelkich polach eksploatacji, pozwalających przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie majątkowe zgodnie z niniejszą umową, 9. Zdjęcia, ilustracje lub grafiki wykorzystane do stworzenia projektów graficznych materiałów nie mogą zawierać drastycznych scen, w tym związanych z przemocą w rodzinie, lecz mają zawierać pozytywny przekaz. 10. Zdjęcia, o których mowa powyżej, a dotyczące projektu graficznego konkretnego materiału, Wykonawca prześle Zamawiającemu do wyboru i akceptacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu. 11. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostawie Zamawiający, w terminie 14 dni od daty odbioru materiałów prześle Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (według wyboru Zamawiającego) zgłoszenie, a Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady lub uzupełnić braki ilościowe. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru materiałów i zapłaty za ich wykonanie w przypadku, gdy będą one niezgodne pod względem ilościowym i / lub jakościowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 2) przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy plików źródłowych projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD/DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia, oraz dostarczenia ich własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający ich nienaruszalność, 3) zapewnienia sprawności łączy internetowych i / lub telefonicznych oraz adresu e-mail, na który będzie odbierał bieżące wiadomości, 4) dostawy materiałów własnym transportem i na własny koszt wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, 5) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą, oddzielnej dla każdej części zamówienia, faktury z odroczonym terminem płatności, 6) skontaktowania się w dniu podpisania umowy z osobą wskazaną w § 3 ust. 3 niniejszej umowy celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących realizacji niniejszej umowy, 7) nabycia praw autorskich majątkowych bądź zawarcia stosownych umów licencyjnych z wszystkimi osobami, które wnoszą twórczy wkład przy realizacji zamówienia, w tym do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec tych osób z tytułu przysługujących im praw autorskich, 14. Z chwilą dostarczenia materiałów Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia prawa autorskie majątkowe do materiałów, w zakresie korzystania i rozporządzania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich tego typu nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie i odtworzenie, d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą: wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, e) sporządzenie wersji obcojęzycznych, f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g) wykorzystanie na stronach internetowych, h) wykorzystywanie przedmiotu umowy do celów promocyjnych, i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, j) udostępnianie osobom trzecim w celu zwielokrotnienia, wykorzystania do opracowania kolejnych materiałów promocyjnych, w tym wydruku materiałów promocyjnych w dowolnej ilości egzemplarzy i przy zastosowaniu dowolnej techniki druku, 15. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z materiałów przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem materiałów Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych. 16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań projektach graficznych towarów lub powierzenia wprowadzenia zmian osobom trzecim, a następnie wykorzystywania tak powstałych projektów towarów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 14. 17. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania projektów graficznych materiały (np. logotypy, treści itp.) w dniu podpisania umowy. 18. Strony ustalają, że korespondencja dotycząca przedmiotowej umowy odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 19. Koszty, które nie zostały ujęte w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a są związane z realizacją niniejszej umowy, ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79340000-9, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin realizacji dostawy 30,00
Termin usunięcia wad lub braków ilościowych dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych, dalej zwanych materiałami, oraz ich wykonanie i dostawa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji działań promocyjnych i informacyjnych MOPS w Krakowie. 2. Opis techniczny materiałów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Terminy realizacji: 1) termin przekazania Zamawiającemu do akceptacji zdjęć, grafik lub ilustracji, które Wykonawca zamierza użyć przy opracowaniu projektu – do 1 dnia roboczego od daty podpisania umowy, 2) termin wykonania projektu każdego materiału, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, i przesłania go do akceptacji Zamawiającemu – do 2 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji przesłanych zdjęć, grafik lub ilustracji, 3) termin każdorazowego dokonania poprawek projektu, o którym mowa powyżej, i odesłania go do ponownej akceptacji Zamawiającemu - do 1 dnia roboczego od daty każdorazowego przesłania przez Zamawiającego uwag, 4) termin dostawy - do …… (max. 5) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji każdego z projektów, 5) termin usunięcia wad lub braków dostawy – do ….. (max. 3) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu dostawy materiałów, pliki źródłowe projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD / DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia. 5. Miejsce dostawy: 1) CZĘŚCI I i II: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 110 (I piętro). 2) CZĘŚCI III – V: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 115 (I piętro). 6. Wykonawca dostarczy zamawiane materiały własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać ich właściwościom. 7. Projekt graficzny każdego z materiałów ma być zgodny z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. 8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi majątkowymi do wszystkich grafik, ilustracji i zdjęć, które ewentualnie wykorzysta w projekcie graficznym materiałów, na wszelkich polach eksploatacji, pozwalających przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie majątkowe zgodnie z niniejszą umową, 9. Zdjęcia, ilustracje lub grafiki wykorzystane do stworzenia projektów graficznych materiałów nie mogą zawierać drastycznych scen, w tym związanych z przemocą w rodzinie, lecz mają zawierać pozytywny przekaz. 10. Zdjęcia, o których mowa powyżej, a dotyczące projektu graficznego konkretnego materiału, Wykonawca prześle Zamawiającemu do wyboru i akceptacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu. 11. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostawie Zamawiający, w terminie 14 dni od daty odbioru materiałów prześle Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (według wyboru Zamawiającego) zgłoszenie, a Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady lub uzupełnić braki ilościowe. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru materiałów i zapłaty za ich wykonanie w przypadku, gdy będą one niezgodne pod względem ilościowym i / lub jakościowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 2) przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy plików źródłowych projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD/DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia, oraz dostarczenia ich własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający ich nienaruszalność, 3) zapewnienia sprawności łączy internetowych i / lub telefonicznych oraz adresu e-mail, na który będzie odbierał bieżące wiadomości, 4) dostawy materiałów własnym transportem i na własny koszt wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, 5) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą, oddzielnej dla każdej części zamówienia, faktury z odroczonym terminem płatności, 6) skontaktowania się w dniu podpisania umowy z osobą wskazaną w § 3 ust. 3 niniejszej umowy celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących realizacji niniejszej umowy, 7) nabycia praw autorskich majątkowych bądź zawarcia stosownych umów licencyjnych z wszystkimi osobami, które wnoszą twórczy wkład przy realizacji zamówienia, w tym do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec tych osób z tytułu przysługujących im praw autorskich, 14. Z chwilą dostarczenia materiałów Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia prawa autorskie majątkowe do materiałów, w zakresie korzystania i rozporządzania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich tego typu nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie i odtworzenie, d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą: wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, e) sporządzenie wersji obcojęzycznych, f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g) wykorzystanie na stronach internetowych, h) wykorzystywanie przedmiotu umowy do celów promocyjnych, i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, j) udostępnianie osobom trzecim w celu zwielokrotnienia, wykorzystania do opracowania kolejnych materiałów promocyjnych, w tym wydruku materiałów promocyjnych w dowolnej ilości egzemplarzy i przy zastosowaniu dowolnej techniki druku, 15. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z materiałów przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem materiałów Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych. 16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań projektach graficznych towarów lub powierzenia wprowadzenia zmian osobom trzecim, a następnie wykorzystywania tak powstałych projektów towarów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 14. 17. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania projektów graficznych materiały (np. logotypy, treści itp.) w dniu podpisania umowy. 18. Strony ustalają, że korespondencja dotycząca przedmiotowej umowy odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 19. Koszty, które nie zostały ujęte w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a są związane z realizacją niniejszej umowy, ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79340000-9, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin realizacji dostawy 30,00
Termin usunięcia wad lub braków ilościowych dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz ich wykonanie i dostawa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i uzgodnienie projektów graficznych materiałów promocyjnych i informacyjnych, dalej zwanych materiałami, oraz ich wykonanie i dostawa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, w ramach realizacji działań promocyjnych i informacyjnych MOPS w Krakowie. 2. Opis techniczny materiałów zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Terminy realizacji: 1) termin przekazania Zamawiającemu do akceptacji zdjęć, grafik lub ilustracji, które Wykonawca zamierza użyć przy opracowaniu projektu – do 1 dnia roboczego od daty podpisania umowy, 2) termin wykonania projektu każdego materiału, o którym mowa w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, i przesłania go do akceptacji Zamawiającemu – do 2 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji przesłanych zdjęć, grafik lub ilustracji, 3) termin każdorazowego dokonania poprawek projektu, o którym mowa powyżej, i odesłania go do ponownej akceptacji Zamawiającemu - do 1 dnia roboczego od daty każdorazowego przesłania przez Zamawiającego uwag, 4) termin dostawy - do …… (max. 5) dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego akceptacji każdego z projektów, 5) termin usunięcia wad lub braków dostawy – do ….. (max. 3) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu dostawy materiałów, pliki źródłowe projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD / DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia. 5. Miejsce dostawy: 1) CZĘŚCI I i II: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 110 (I piętro). 2) CZĘŚCI III – V: ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków, pokój 115 (I piętro). 6. Wykonawca dostarczy zamawiane materiały własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać ich właściwościom. 7. Projekt graficzny każdego z materiałów ma być zgodny z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa. 8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi majątkowymi do wszystkich grafik, ilustracji i zdjęć, które ewentualnie wykorzysta w projekcie graficznym materiałów, na wszelkich polach eksploatacji, pozwalających przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie majątkowe zgodnie z niniejszą umową, 9. Zdjęcia, ilustracje lub grafiki wykorzystane do stworzenia projektów graficznych materiałów nie mogą zawierać drastycznych scen, w tym związanych z przemocą w rodzinie, lecz mają zawierać pozytywny przekaz. 10. Zdjęcia, o których mowa powyżej, a dotyczące projektu graficznego konkretnego materiału, Wykonawca prześle Zamawiającemu do wyboru i akceptacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu. 11. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostawie Zamawiający, w terminie 14 dni od daty odbioru materiałów prześle Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu (według wyboru Zamawiającego) zgłoszenie, a Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest usunąć stwierdzone wady lub uzupełnić braki ilościowe. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru materiałów i zapłaty za ich wykonanie w przypadku, gdy będą one niezgodne pod względem ilościowym i / lub jakościowym. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przestrzegania terminów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 2) przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy plików źródłowych projektów graficznych w jakości produkcyjnej na płycie CD/DVD oddzielnej dla każdej części zamówienia, oraz dostarczenia ich własnym transportem, na własny koszt, w sposób zapewniający ich nienaruszalność, 3) zapewnienia sprawności łączy internetowych i / lub telefonicznych oraz adresu e-mail, na który będzie odbierał bieżące wiadomości, 4) dostawy materiałów własnym transportem i na własny koszt wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, 5) Dostarczenia Zamawiającemu wraz z dostawą, oddzielnej dla każdej części zamówienia, faktury z odroczonym terminem płatności, 6) skontaktowania się w dniu podpisania umowy z osobą wskazaną w § 3 ust. 3 niniejszej umowy celem ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących realizacji niniejszej umowy, 7) nabycia praw autorskich majątkowych bądź zawarcia stosownych umów licencyjnych z wszystkimi osobami, które wnoszą twórczy wkład przy realizacji zamówienia, w tym do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec tych osób z tytułu przysługujących im praw autorskich, 14. Z chwilą dostarczenia materiałów Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia prawa autorskie majątkowe do materiałów, w zakresie korzystania i rozporządzania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich tego typu nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie i odtworzenie, d) prawo obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą: wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, e) sporządzenie wersji obcojęzycznych, f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g) wykorzystanie na stronach internetowych, h) wykorzystywanie przedmiotu umowy do celów promocyjnych, i) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, j) udostępnianie osobom trzecim w celu zwielokrotnienia, wykorzystania do opracowania kolejnych materiałów promocyjnych, w tym wydruku materiałów promocyjnych w dowolnej ilości egzemplarzy i przy zastosowaniu dowolnej techniki druku, 15. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z materiałów przez Zamawiającego nie będzie naruszać praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed dostarczeniem materiałów Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw ani nie dokona ograniczeń w wykonywaniu autorskich praw osobistych. 16. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań projektach graficznych towarów lub powierzenia wprowadzenia zmian osobom trzecim, a następnie wykorzystywania tak powstałych projektów towarów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 14. 17. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania projektów graficznych materiały (np. logotypy, treści itp.) w dniu podpisania umowy. 18. Strony ustalają, że korespondencja dotycząca przedmiotowej umowy odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. 19. Koszty, które nie zostały ujęte w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a są związane z realizacją niniejszej umowy, ponosi Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79340000-9, 79800000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 1
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin realizacji dostawy 30,00
Termin usunięcia wad lub braków ilościowych dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-i-uzgodnienie-projektow-graficznych-materialow-promocyjnych-i-informacyjnych-oraz-ich-wykonanie-i-dostawa%2C-krakow,71762,ogloszenie.html

http://www.mops.krakow.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
© 1997-2019 ICOS
Wszystkie prawa zastrzeżone