logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Katowice: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi.

Oferta ważna do:08.04.2020 godz. 10:00
Odsłon: 206

Ogłoszenie nr 526433-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, krajowy numer identyfikacyjny 27159080400000, ul. Kossutha 6 , 40-844 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 254 60 31 wew. 249 lub 239, e-mail zamowienia@ietu.pl, ietu@ietu.pl, faks 32 2541717.
Adres strony internetowej (URL): www.ietu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ietu.pl/kategoria-zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ietu.pl/kategoria-zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wraz z cyfrową platformą i aplikacją mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi.
Numer referencyjny: ZP/03/PN/BR-2/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego w szczególności cyfrową platformę i aplikację mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych. System ma zapewniać komunikację z użytkownikami i z podmiotami leczniczymi. Wdrożenie systemu następuje wraz z jego odbiorem przez Zamawiającego dokonanym po modyfikacjach wersji testowej Systemu przez Wykonawcę w efekcie analizy funkcjonalnej Zamawiającego. Analiza zostanie opracowana na podstawie wyników testowania przez użytkowników końcowych aplikacji i platformy (mieszkańców regionu). Dokonają oni testowania tych narzędzi korzystając z nich w pierwszym okresie wzmożonego zanieczyszczenia powietrza, w którym narzędzia te będą funkcjonować (zakładany okres jesień - zima 2020/2021), i za pośrednictwem aplikacji i platformy wskażą parametry/ cechy/ funkcjonalności wymagające ich zdaniem poprawy. System zostanie opracowany i wdrożony w ramach projektu InfoSMOG-MED realizowanego w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lider), Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), zwanych dalej Partnerami Projektu. Platforma ma umożliwiać użytkownikom generowanie raportów o zagrożeniach smogiem w odniesieniu do płci, wieku, jednostek chorobowych. System ma także zapewnić odpowiednie przygotowanie się do ewentualnego stanu alarmowego, w szczególności pomóc placówkom medycznym przygotować się do przyjęcia w okresach przekroczonych norm jakości powietrza większej liczby pacjentów. Platforma służyć ma również jako narzędzie do prowadzenia szeroko zakrojonych działań świadomościowych w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnych w celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa nt. zagrożeń wynikających z nieekologicznych zachowań i zanieczyszczenia powietrza. System informatyczny, którego opracowanie stanowi przedmiot zamówienia składać się będzie z: • Podsystemu informacyjnego złożonego z platformy internetowej i aplikacji mobilnej. • Podsystemu pobierania danych o poziomie zanieczyszczenia powietrza z serwerów zewnętrznych WIOŚ, GIOŚ. • Podsystemu raportowania zaleceń zdrowotnych i komunikacji z podmiotami leczniczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8. System ma być umieszczony na maszynie wirtualnej posadowionej na serwerze Zamawiającego. Maszyna wirtualna zostanie udostępniona Wykonawcy w terminie wynikającym z uzgodnionego harmonogramu. Opis posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury: Docelowa infrastruktura, na której ma zostać posadowiony System, zakupiona zostanie przez Zamawiającego w ramach oddzielnego postępowania przetargowego. Do dyspozycji Wykonawcy zostanie przekazana maszyna wirtualna posadowiona na systemie VMware 6.7 lub równoważnym z przydzielonymi na wyłączność sześcioma fizycznymi rdzeniami procesora o wydajności co najmniej 2277 pkt. każdy zgodnie z testem PassMark Software - Single Thread Rating na dzień 18.12.2019r. oraz 64GB pamięci operacyjnej. Przestrzeń dyskowa (partycja) zostanie wydzielona zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami Wykonawcy jednak nie więcej niż 156GB. Partycja będzie umieszczona na dyskach SSD w obrębie macierzy dyskowej połączonej z serwerem za pośrednictwem FC 16Gbps. Usługi sieciowe systemu świadczone będą za pośrednictwem łącza internetowego o przepustowości 1Gbps pozostającego w dyspozycji Zamawiającego. System musi być odporny na znane techniki ataku i włamań, z uwzględnieniem co najmniej podatności A1, A2, A3, A6, A7, A10 z aktualnej listy Top 10 wg organizacji OWASP, znajdującymi się w specyfikacji The OWASP Top 10 – 2017 (https://www.owasp.org/index.php/Top_10-2017_Top_10). Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczeń systemu zostały zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załączniku Nr 8 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia. Koncepcja powinna zawierać elementy techniczne i metodyczne rozwiązania, oraz koncepcję prezentacji danych przestrzennych (szata graficzna, układ i rozmieszczenie zobrazowane za pośrednictwem wskazanych w koncepcji wcześniejszych realizacji). Integralną częścią zamówienia są usługi dotyczące konserwacji Systemu, wsparcia technicznego oraz gwarancji. Wymagane warunki dotyczące konserwacji systemu, wsparcia technicznego oraz gwarancji i rękojmi zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający szacuje, że prace związane z realizacją usługi konserwacji systemu realizowane w ramach II etapu umowy wynosiły będą 800 roboczogodzin. Zamawiający wymaga, aby prace związane z realizacją usługi konserwacji systemu realizowane po zakończeniu II etapu umowy wynosiły co najmniej 500 roboczogodzin. Zamawiający wymaga, aby wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenia spełniane w ramach wykonania zamówienia po zakończeniu etapu II nie przekraczała 7% oferowanej ceny brutto za wykonanie całego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72200000-7
72212000-4
72310000-1
72322000-8
72413000-8
72422000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-08-16

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany: • w zakresie opracowania i uruchomienia Systemu do testowania przez użytkowników końcowych - w terminie do dnia 15 września 2020 r. (etap I); • w zakresie asysty technicznej Systemu w okresie testowania, w tym modyfikacji Systemu zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego uwagami, wynikającymi z przeprowadzonej oceny funkcjonalnej - w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. (etap II); • w zakresie konserwacji Systemu, wsparcia technicznego oraz gwarancji - w terminie od dnia odbioru II etapu do dnia do 31 grudnia 2026 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 16.1. SIWZ oraz wykazu, o którym mowa w pkt. 16.2.3. z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: • w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi zbliżone tematycznie do przedmiotu zamówienia, w tym: - co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu powdrożeniowym systemu obejmującego prezentację i prognozę danych przestrzennych z wykorzystaniem internetowej aplikacji mapowej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu, zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji webowej i mobilnej systemu prognozującego krótkoterminową zmienność parametrów o charakterze przestrzennym, o wartości usługi nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Usługa ta powinna obejmować przetwarzanie lub wytwarzanie plików przestrzennych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 16.1. SIWZ oraz wykazu, o którym mowa w pkt. 16.2.1. z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. • dysponuje osobami o poniżej wskazanym doświadczeniu i kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy, która: - - posiada co najmniej wykształcenie wyższe w zakresie IT; - - posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub równoważnym; - - posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Projektów IT; - - brała udział jako Kierownik Projektu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej dwóch projektów informatycznych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu, wdrożeniu i utrzymaniu powdrożeniowym systemu obejmującego prezentację danych przestrzennych z wykorzystaniem internetowej aplikacji mapowej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każdy. - minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. Architektury Systemów Informatycznych, która: - - posiada co najmniej wykształcenie wyższe w zakresie IT; - - posiada wiedzę z zakresu projektowania, planowania, wdrażania oraz zarządzania architekturą, potwierdzoną certyfikatem TOGAF 9 lub równoważnym; - - posiada – minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji architekta systemu informatycznego; - - brała udział w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na zaprojektowaniu, budowie, i wdrożeniu systemu informatycznego w architekturze wielowarstwowej, opartego o relacyjną bazę danych, dostępnego w sieci Internet lub innej; - minimum 2 osobami, które będą pełniły funkcję Specjalisty ds. programowania, z których każda powinna posiadać: - - wykształcenie wyższe w zakresie IT; - - dwuletnie doświadczenie zawodowe w specjalności programowania; w tym: - - jedną osobą posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych na platformy Android i iOS, potwierdzone wykonaniem dwóch usług w ww. zakresie o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda, - - jedną osobą posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji internetowych potwierdzone wykonaniem dwóch usług w ww. zakresie o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, - minimum 1 osobą, która: - - posiada minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze oprogramowania typu GIS, zrealizowanego zgodnie z wytycznymi Dyrektywy INSPIRE, - - brała udział w wykonaniu minimum dwóch prac/projektów w w/w zakresie, każda o wartości zamówienia nie mniejszej 50 000,00 zł brutto; - minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję testera, która: - - posiada minimum trzyletnie doświadczenie potwierdzone certyfikatem ISTQB lub równoważnym; - - brała udział w realizacji dwóch projektów o w/w tematyce, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każdy w roli testera systemów informatycznych. Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba pełniła w realizacji zamówienia więcej niż jedną funkcję, z zastrzeżeniem zdania następnego. Zamawiający nie dopuszcza, aby osoba która będzie pełniła funkcję testera pełniła równocześnie funkcję programisty. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 16.1. SIWZ oraz wykazu, o którym mowa w pkt. 16.2.2. SIWZ z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza łączenie różnych funkcji dla osób, o których mowa w pkt. 15.1.3.2.2. – 15.1.3.2.5 SIWZ z zastrzeżeniem zdania następnego. Zespół Wykonawcy przewidziany do realizacji zamówienia nie może liczyć mniej niż 4 osoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, • aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w ust. 16.2.1, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. • wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. • oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000.000,00 zł. Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej (np. kopię przelewu). W przypadku załączenia do oferty polisy wystawionej na okres krótszy, niż czas trwania umowy, oświadczenie, że Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 00 000,00 PLN - zgodne w treści z pkt. 8 oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca wraz z ofertą składa: • aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (Część C) do SIWZ. • Koncepcję realizacji przedmiotu zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie podlegać będą ocenie przez Zamawiającego w kryterium „koncepcja realizacji zamówienia”, określonym w Części VII SIWZ, zgodnie z opisanymi tam zasadami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 54,00
Bezpieczeństwo 8,00
Koncepcja realizacji zamówienia 18,00
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika Projektu 9,00
Konserwacja systemu po zakończeniu II etapu 5,00
Wartość wynagrodzenia za świadczenia po zakończeniu etapu II 6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy nastąpić w następujących okolicznościach: • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; • w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od stron, zmiana terminu realizacji usługi. Pod pojęciem zdarzeń losowych strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk lub inne. Terminy określone w § 3 ust 1 umowy mogą ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy; • w przypadku wystąpienia opóźnień powstałych z przyczyn, za które – zgodnie z umową – Wykonawca i Zamawiający nie odpowiadają, terminy określone w § 2 ust. 3 umowy mogą ulec przedłużeniu o okres trwania opóźnienia. Niezależnie od wystąpienia przesłanek określonych w ust. 2. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić w przypadku zmiany: • wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) - - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT. • w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia; W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do cen podanych w formularzu ofertowym. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującego po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia., W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych powyżej Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca oraz druga strona umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, ponosi obowiązkowo w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. • zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 3.4. Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty, o którą wzrosły koszty wykonania zamówienia; w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych wpływ zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca oraz druga strona umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, ponosi obowiązkowo w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt 3.2-3.4., na koszty wykonania zamówienia, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania waloryzacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-i-wdrozenie-systemu-informatycznego-wraz-z-cyfrowa-platforma-i-aplikacja-mobilna%2C-umozliwiajacego-dostep-do-informacji-o-obecnym-i-prognozowanym-stanie-jakosci-powietrza-oraz-zagrozeniach-zdrowotnych.-system-ma-zapewniac-komunikacje-z-uzytkownikami-i-z-podmiotami-leczniczymi.%2C-katowice,79717,ogloszenie.html

http://bip.ietu.pl/kategoria-zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764