logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zator woj. małopolskie: Opracowanie i wydanie wydawnictw promocyjnych związanych z realizacją Projektu pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność...

10.08.2013
Oferta ważna do:19.08.2013 godz. 10:00
Odsłon: 298

Numer ogłoszenia: 323244 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Zatora , Plac Marszałka Józefa Piłsuskiego 1, 32-640 Zator, woj. małopolskie, tel. 33 8412215, faks 33 84 10 206.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zator.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i wydanie wydawnictw promocyjnych związanych z realizacją Projektu pn. Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 1 Bezpieczeństwo, stabilność....

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydanie wydawnictw promocyjnych projektu Dolina Karpia - szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej i Promocji Przedsiębiorczości realizowany poprzez zastosowanie komplementarnych instrumentów pobudzających regionalny rynek pracy, wzmocnienie podmiotów gospodarczych oraz wykorzystanie lokalnych produktów w celu poprawy jakości życia na obszarach wiejskich zwanego dalej Projektem. 2. W ramach zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług opracowania, druku i dostawy wydawnictw promocyjno-informacyjnych, dla potrzeb Projektu zwanych dalej przedmiotem zamówienia. 3.a) Przedmiot zamówienia dotyczy wydania i opracowania łącznie 40 wydawnictw promocyjnych Projektu w latach 2013-2016 i dotyczy w szczególności składu materiałów graficznych na bazie dostarczonych tekstów, zdjęć, logotypów itp. (tj. skład - łamanie tekstów - opracowanie graficzne, przygotowanie zdjęć, obróbka graficzna zdjęć, przygotowanie layoutu, wprowadzanie korekt, redakcja i korekta językowa tekstów, przygotowanie do druku, rozmieszczanie elementów graficznych) i innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem pkt b. b) Wykonawca zobowiązany jest wykonać do każdego wydawnictwa co najmniej 20 zdjęć wysokiej rozdzielczości - w tym 5 z lotu ptaka prezentujących walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne i społeczno - gospodarcze Doliny Karpia i przedstawić je do wyboru Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt 20. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i harmonogram działań zawarty został w dokumencie pn. Opis Przedmiotu Zamówienia, oraz Załączniku nr 1A. Wypełniony (z wpisanymi cenami) zał. nr 1A jest jednocześnie załącznikiem do formularza ofertowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca biorący udział w przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.900,00 zł w jednej z form dopuszczalnych ustawą, przed terminem składania ofert (oryginał dokumentu złożony przed terminem składania ofert u Skarbnika Zatora, kopia dołączona do oferty). W przypadku wpłaty gotówkowej - wpływ środków przed terminem składania ofert na rachunek Zamawiającego nr : 60 8136 0000 0000 1544 2000 0170 Bank Spółdzielczy w Zatorze. Gwarancja wadialna powinna wskazywać przesłanki utraty wadium, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udokumentują należyte wykonanie minimum jednej usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu : dowolnego albumu promocyjnego, ulotek promocyjnych, plakatów informacyjno-promocyjnych, kalendarzy ściennych promocyjnych, widokówek promocyjnych, mapy kieszonkowej promującej dowolny region - łącznie jako jedna usługa lub każde z powyższych wydawnictw oddzielnie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań (z zastrzeżeniem art. 26 ustawy) spowoduje wykluczenie z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają opłacone w dacie złożenia oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych wymagań (z zastrzeżeniem art. 26 ustawy) spowoduje wykluczenie z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy wraz z zał. Nr 1A - załącznik nr 1; 2. Podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - zał. nr 2 do oferty. 3. Podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - zał. nr 3 do oferty. 5. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z opisem warunku udziału w postępowaniu zawartym w pkt. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie) - zał. nr 5 do oferty. 7. jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców określi rzeczowo-finansowy zakres robót, które zamierza powierzyć do realizacji podwykonawcom. - zał. nr 7 do oferty. 10. Dowód wniesienia wadium zał. nr 10 do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych poniżej. 2. Zmiana może obejmować: a) pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), b) zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług. 3. Zmiana może być wprowadzona jedną z następujących metod: a) Wykonawca może zaproponować zmianę przez złożenie pisemnej propozycji zmiany, która zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego. b) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmiany, jeżeli jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Projektu, i która w razie przyjęcia pozwoli skrócić okres realizacji umowy lub obniży koszty realizacji umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność jej wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych Instytucji zarządzających i monitorujących realizację Projektu, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmiany, spełniającą wymogi określone w ust. 2, wraz z tą propozycją przedłoży: a) opis proponowanej zmiany, b) zakres proponowanej zmiany, c) szacunki, czy i w jaki sposób zakładana zmiana wpłynie na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz d) szacunki dotyczące wpływu zmiany na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmiany, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmiany, spełniającą wymogi opisane w ust. 3. 6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 4, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona. 7. Do przesłanej zmodyfikowanej propozycji zmiany mają zastosowanie postanowienia ust. 4-5. 8. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do Umowy - Aneksu. 9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 - 7 jest nieważna. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania zamówień dodatkowych i zamiennych. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość innych zmian korzystnych dla Zamawiającego dotyczących okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania, a także zmianę wartości brutto umowy o ustawową zmianę stawki VAT (w obie strony).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zator.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Zatorze 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Zatorze 32-640 Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, pok. 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-i-wydanie-wydawnictw-promocyjnych-zwiazanych-z-realizacja-projektu-pn.-dolina-karpia---szansa-na-przyszlosc.-partnerski-program-aktywizacji-spoleczno---gospodarczej-i-promocji-przedsiebiorczosci-realizowany-poprzez-zastosowanie-komplementarnych-instrumentow-pobudzajacych-regionalny-rynek-pracy%2C-wzmocnienie-podmiotow-gospodarczych-oraz-wykorzystanie-lokalnych-produktow-w-celu-poprawy-jakosci-zycia-na-obszarach-wiejskich%2C-zwanego-dalej-projektem%2C-realizowanego-w-ramach-szwajcarsko---polskiego-programu-wspolpracy%2C-priorytet-1-bezpieczenstwo%2C-stabilnosc...%2C-zator-woj.-malopolskie,48633,ogloszenie.html

http://www.zator.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Zator woj. małopolskie - więcej ofert

  • Zator woj. małopolskie: Dam pracę (0)

  • Zator woj. małopolskie: Szukam pracy (0)

  • Zator woj. małopolskie: Sprzedam (0)

  • Zator woj. małopolskie: Kupię (0)

  • Zator woj. małopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Zator woj. małopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Zator woj. małopolskie: Różności (0)

  • Zator woj. małopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Zator woj. małopolskie: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764