logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Drohiczyn, woj. podlaskie: Opracowanie i wydruk albumów promujących w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

05.03.2014
Oferta ważna do:10.03.2014 godz. 10:00
Odsłon: 315

Numer ogłoszenia: 67854 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drohiczyn , ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, woj. podlaskie, tel. 085 6557135, faks 085 655 70 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drohiczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i wydruk albumów promujących w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydruk albumów o charakterze promującym w ramach projektu Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.04.04-00-027/11-00. 2. Szczegółowo Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa do siedziby Zamawiającego albumów, które będą dotyczyć obszaru 6 gmin uczestniczących w projekcie, tj.: Gminy Drohiczyn, Gminy Ciechanowiec, Gminy Janów Podlaski, Gminy Konstantynów, Gminy Perlejewo, Gminy Siemiatycze. Wykonawca opracuje graficznie, wydrukuje i dostarczy 6 rodzajów albumów po 1000 szt. każdy. W każdym z albumów pierwsze 40 stron będzie wspólne dla wszystkich gmin i będzie dotyczyło walorów turystycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz potencjału gospodarczego obszaru objętego projektem. Pozostałe strony w każdym albumie będą obejmowały powyższe dziedziny dla gminy, której album będzie dotyczył. Na potrzeby opracowania albumu Wykonawca posłuży się zdjęciami do części wspólnej albumów przedstawiającymi sześć gmin uczestniczących w projekcie w ciągu czterech pór roku oraz zdjęciami z lotu ptaka - (co najmniej po 5 zdjęć z lotu ptaka) dla każdej gminy w różnych lokalizacjach (zdjęcia przedstawiające najważniejsze obiekty turystyczne i najciekawsze miejsca na terenie danej gminy - dla każdej z sześciu gmin - po wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym), o rozdzielczości min. 5184 x 3456 pikseli. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zdjęcia wykonane przez Wykonawcę w ramach projektu na nośniku elektronicznym wraz z prawami autorskimi. Wszystkie teksty użyte w albumie w języku polskim oraz teksty dotyczące ogólnej charakterystyki dla każdej z gmin w języku angielskim i niemieckim na potrzeby albumów zapewni Wykonawca. Wykonawca przekaże projekty albumów zaakceptowanych przez Zamawiającego w wersji elektronicznej, w formacie PDF przygotowanym do druku, na nośniku elektronicznym. Specyfikacja dotycząca druku albumów: - format 240 x 300 mm, układ pionowy - ilość stron 190 - kolor środków 4+4 papier kredowany błysk 170 g - oprawa twarda albumowa szyta nićmi po długim boku - kolor okładki 4+0 folia błysk - wyklejka bez zadruku - obwoluta kolor 4+0, papier 250 g folia błysk Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowany projekt graficzny i skład komputerowy albumu, przygotowany do druku w formie elektronicznej. Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedstawi do wyboru Zamawiającego minimum 3 koncepcje projektu okładki i obwoluty albumu. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo do wprowadzenia uwag w terminie do 10 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu całego albumu i jego akceptacji, przed ostatecznym skierowaniem do druku. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie uwagi Zamawiającego w całości. Wykonawca zobowiązuje się do nadania wydawnictwom numerów ISBN oraz umieszczenia oznaczeń zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji oraz Poradnikiem Beneficjenta - Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9, 79.34.22.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje przynajmniej dwa zamówienia obejmujące swym zakresem usługi w zakresie opracowania projektu graficznego i wydruku albumów o charakterze promującym, każde o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, określonych w pkt. III.4.1), wg formuły spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 3) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy w odniesieniu do pkt III.4.1): W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. III.4.1) tiret pierwszy. 4) Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego, powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu winno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drohiczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 Promocja i Współpraca.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-i-wydruk-albumow-promujacych-w-ramach-projektu-obszary-o-szczegolnym-znaczeniu-przyrodniczym-czynnikiem-rozwoju-polski-wschodniej%2C-drohiczyn%2C-woj.-podlaskie,52415,ogloszenie.html

http://www.drohiczyn.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Drohiczyn, woj. podlaskie - więcej ofert

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Dam pracę (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Szukam pracy (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Sprzedam (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Kupię (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Dam zlecenie (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Różności (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Oferty Last minute (0)

  • Drohiczyn, woj. podlaskie: Zamówienia publiczne (3)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764