logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Opole: Opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Oferta ważna do:02.03.2020 godz. 09:00
Odsłon: 130

Ogłoszenie nr 515121-N-2020 z dnia 2020-02-21 r.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki: Opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, krajowy numer identyfikacyjny 16012870100000, ul. ul. Krakowska 38 , 45-075 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 33 600, e-mail biuro@ocrg.opolskie.pl, faks 77 40 33 609.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ocrg.opolskie.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki , ul. Krakowska 38, 45-075 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
Numer referencyjny: DOA/323/13/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie i wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania (części) tj.: Zadanie nr 1: Opracowanie i wykonanie x - bannerów reklamowych na potrzeby Projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II“ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie nr 2: Opracowanie i wykonanie ścianki promocyjnej/reklamowej tekstylnej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Zadanie nr 3: Opracowanie i wykonanie x - bannerów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A, 1B i 1C do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79822500-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
22462000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2626,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 3) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej Umowy, gdy: a) wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem Umowy (np. przyczyny techniczne leżące po stronie Zamawiającego), nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, a czas wydłużenia jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy - możliwe jest wydłużenie terminu realizacji Umowy, b) zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 1 ust. 1 umowy nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, c) nastąpi zmiana przedmiotu Umowy w szczególności dotycząca względów organizacyjnych, technicznych, osobowych - Zamawiający może wskazać inne sposoby realizacji przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie i wykonanie x - bannerów reklamowych na potrzeby Projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II“ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie x - bannerów reklamowych na potrzeby Projektu pn. „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II“ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 „Wzmocnienie otoczenia biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Przedmiot zamówienia: X-banner ilustrujący i promujący projekt „Kooperacyjne opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” – 2 sztuki. 1. Wymagania dot. X – bannera: • estetyczny i trwały, • łatwy, szybki montaż i demontaż, • stelaż oparty na kształcie litery X, • po rozłożeniu stabilny, trzymający pion, • konstrukcja solidna i stabilna, wykonana z wytrzymałego włókna weglowego i rurek metalowych, • jednostronna powierzchnia reklamowa (grafika) z wydrukiem wysokiej jakości, pełnokolorowym, • materiał z nadrukowaną grafiką odporny na deformację, brak efektu zwijania boków, • łatwy w utrzymaniu czystości, powierzchnia antyrefleksyjna, • grafika mocowana do konstrukcji nośnej za pomocą oczek chronionych materiałem zapobiegającym ich niszczeniu, • dołączona torba transportowa wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości, dopasowana wielkością do X-bannera, wyposażona w dwie rączki do przenoszenia oraz szeroki pas nośny na ramię; pas wyposażony w regulatory długości; otwieranie torby za pomocą mocnych zamków błyskawicznych. 2. Nadruk: • intensywne, trwałe, wyraźne kolory, • nadruk grafiki wg. projektu przygotowanego i dostarczonego przez Zamawiającego, • nadruk jednolity, bez zacieków, pasów, przebarwień, plam, smug i zabrudzeń, nierówności, rozmyć, • wersja pełny kolor, • nadruk na całej szerokości materiału (bez białych marginesów po bokach), • nadruk w technologii UV, fotodruk 1440 dpi lub równoważny (przez słowo równoważny zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie) • dostosowanie grafiki dostarczonej przez Zamawiającego do parametrów bannera. 3. Materiał: • konstrukcja: metal, włókon węglowe, • materiał z nadrukowana grafiką nie przepuszczający światła Blockout PET 420-440 g/m2, • torba: poliester; czarna, szara lub inna uzgodniona z Zamawiającym. 4. Wymiary: • 180 cm/80 cm lub 190 cm/80 cm, • torba – dopasowana do X-banneru, mieszcząca wszystkie jego elementy, wygodna w użytkowaniu, estetyczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822500-7, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 492,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie i wykonanie ścianki promocyjnej/reklamowej tekstylnej na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia: Ścianka promocyjna/reklamowa tekstylna z wydrukiem jednostronnym, osadzona na aluminiowej konstrukcji, prosta – 1 sztuka. 2. Wymagania dot. ścianki promocyjnej: • estetyczna i trwała, po rozłożeniu stabilna, efektowna, trzymająca pion, • łatwa i szybka w montażu i demontażu (oznaczenie poszczególnych elementów dla łatwego montażu), • stelaż wykonany z lekkich, wytrzymałych rurek metalowych (aluminiowych), • jednostronna powierzchnia reklamowa (grafika) z wydrukiem wysokiej jakości, pełnokolorowym na białym tle, • materiał tekstylny - wytrzymały, estatyczny, nieprzezroczysty lub przezroczysty w niewielkim stopniu, łatwy w utrzymaniu czystości (możliwość wielokrotnego prania w temperaturze do 40 st. C, niepowodująca zniekształcania, mechacenia, wycierania czy płowienia motywów nadrukowanych), • materiał z nadrukiem umieszczany na aluminiowej konstrukcji poprzez naciągnięcie, posiadający zamek błyskawiczny umożliwiający zapięcie tkaniny na konstrukcji, dofasowany do konstrukcji wymiarem tak, by był lekko naciągnięty po założeniu, • dwie stopy stabilizujące konstrukcję, • dołączona torba transportowa wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości, dopasowana wielkością do ścianki, wyposażona w dwie rączki do przenoszenia oraz szeroki pas nośny na ramię; otwieranie torby za pomocą mocnych zamków błyskawicznych; 3. Nadruk: • intensywne, trwałe, wyraźne kolory motywów graficznych (wersja pełny kolor) na białym tle • nadruk grafiki wg. projektu przygotowanego i dostarczonego przez Zamawiającego (projekt graficzny oparty będzie na powtarzających się logotypach Zamawiającego i ewentualnym dodatkowym motywie graficznym, tło białe) • dostosowanie grafiki dostarczonej przez Zamawiającego do parametrów ścianki 4. Materiał: • stelaż rurki aluminiowe łączone bez użycia dodatkowych narzędzi • tkanina nieprześwitująca lub mało prześwitująca, odporna na zagniecenia, elastyczna/rozciągliwa, o gęstym splocie, mat; • wydruk metodą sublimacji (wygrzewanie) lub równoważną (przez słowo równoważny zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie) 5. Wymiary: • 2700-3000 mm szerokości x 2200-2500 mm wysokości x 300-500 mm głębokości Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822500-7, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1400,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie i wykonanie x - bannerów reklamowych na potrzeby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia: X-banner ilustrujący i promujący Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 4 sztuki. 1. Wymagania dot. X – bannera: • estetyczny i trwały, • łatwy, szybki montaż i demontaż, • stelaż oparty na kształcie litery X, • po rozłożeniu stabilny, trzymający pion, • konstrukcja solidna i stabilna, wykonana z wytrzymałego włókna weglowego i rurek metalowych, • jednostronna powierzchnia reklamowa (grafika) z wydrukiem wysokiej jakości, pełnokolorowym, • materiał z nadrukowaną grafiką odporny na deformację, brak efektu zwijania boków, • łatwy w utrzymaniu czystości, powierzchnia antyrefleksyjna, • grafika mocowana do konstrukcji nośnej za pomocą oczek chronionych materiałem zapobiegającym ich niszczeniu, • dołączona torba transportowa wykonana z materiału o wysokiej wytrzymałości, dopasowana wielkością do X-bannera, wyposażona w dwie rączki do przenoszenia oraz szeroki pas nośny na ramię; pas wyposażony w regulatory długości; otwieranie torby za pomocą mocnych zamków błyskawicznych. 2. Nadruk: • intensywne, trwałe, wyraźne kolory, • nadruk grafiki wg. projektu przygotowanego i dostarczonego przez Zamawiającego, • nadruk jednolity, bez zacieków, pasów, przebarwień, plam, smug i zabrudzeń, nierówności, rozmyć, • wersja pełny kolor, • nadruk na całej szerokości materiału (bez białych marginesów po bokach), • nadruk w technologii UV, fotodruk 1440 dpi lub równoważny (przez słowo równoważny zamawiający rozumie technikę nadruku gwarantującą taką samą trwałość, intensywność i jednolitość koloru oraz wykończenie) • dostosowanie grafiki dostarczonej przez Zamawiającego do parametrów bannera 3. Materiał: • konstrukcja: metal, włókon węglowe, • materiał z nadrukowana grafiką nie przepuszczający światła Blockout PET 420-440 g/m2, • torba: poliester; czarna, szara lub inna uzgodniona z Zamawiającym. 4. Wymiary: • 180 cm/80 cm lub 190 cm/80 cm, • torba – dopasowana do X-banneru, mieszcząca wszystkie jego elementy, wygodna w użytkowaniu, estetyczna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1C do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79822500-7, 22462000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 734,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-i-wykonanie-materialow-reklamowych-na-potrzeby-opolskiego-centrum-rozwoju-gospodarki.%2C-opole,79414,ogloszenie.html

http://bip.ocrg.opolskie.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764