logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Opracowanie i wyprodukowanie personalizowanej wersji istniejącej strategicznej gry planszowej

28.02.2024
Oferta ważna do:08.03.2024 godz. 10:00
Odsłon: 135

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie
i wyprodukowanie personalizowanej wersji istniejącej strategicznej gry planszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie
i wyprodukowanie personalizowanej wersji istniejącej strategicznej gry planszowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71742568-d549-11ee-a3b5-e25d731b0da9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00221350
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.kowr.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ttps://kowr.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, z
zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej SWZ komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w
formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem
postępowania wskazanym w tytule SWZ.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza
rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu po zalogowaniu się na Platformie musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do
udziału w postępowaniu”. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu.
5. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania Zamawiający zamieszcza dokumentację postępowania. Pobranie
dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników
jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą.
7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”.
8. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania
do systemu (przesłania na Platformę).
9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa dopuszczalne formaty przesyłanych
danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, xlsx.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
11. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji
elektronicznej, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
12. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych dokumentów oraz komunikacji
elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 292/2023/C
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na opracowaniu, wyprodukowaniu personalizowanej wersji istniejącej strategicznej gry planszowej, w liczbie 1500 sztuk, oraz jej dostarczeniu do siedziby Zamawiającego

4.2.6.) Główny kod CPV: 37524100-8 - Gry edukacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
37524200-9 - Gry planszowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (C) – 60%
2) Dodatkowe doświadczenie osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia (Z) – 40%
2. Punkty w kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:
najniższa cena brutto spośród ofert nie odrzuconych
K1 = -------------------------------------------------------------------- X 60 pkt
cena brutto w badanej ofercie
3. Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku:
 jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się;
 jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę.
4. Punkty w kryterium „Dodatkowe doświadczenie osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia” będą przyznawane według następujących zasad:
1) w celu przyznania punktów w tym kryterium Wykonawca jest zobowiązany wypełnić część B wykazu osób, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ);
2) osoby wykazane w części B wykazu osób nie mogą być inne niż osoby wskazane w części A wykazu na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
3) W przypadku Projektanta za każdą wykazaną dodatkową koncepcję merytoryczną lub instrukcję personalizowanej wersji istniejącej strategicznej gry planszowej, w której opracowaniu brał udział ten Projektant, Zamawiający przyzna po 2 punkty, jednak łącznie nie więcej niż 20 pkt;
4) W przypadku Grafika za każdą wykazaną dodatkową grafikę personalizowanej wersji istniejącej strategicznej gry planszowej, w której tworzeniu brał udział ten Grafik, Zamawiający przyzna po 2 punkty, jednak łącznie nie więcej niż 20 pkt;
5) usługi, które nie spełniają wymagań określonych w pkt 2)-4) nie będą uwzględniane w celu przyznania punktów w tym kryterium;
6) informacje zawarte w wykazie osób (dot. kryteriów oceny ofert) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego nie podlegają złożeniu, uzupełnieniu, poprawieniu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.
Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu nie złożył wykazu osób lub jest on niekompletny lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, odpowiednio do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia tego wykazu w wyznaczonym terminie wyłącznie w zakresie informacji dotyczących spełniania warunku udziału w postępowaniu;
Dla nowych osób, zastępujących osoby nie spełniające warunku udziału, bądź nowych osób nie wskazanych w pierwotnym wykazie, których doświadczenie ulegnie zmianie w wyniku zastosowania art. 128 ustawy - do oceny w kryterium oceny ofert osoba ta nie zostanie uwzględniona.
7) W przypadku gdy funkcję Projektanta i Grafika będzie pełniła ta sama osoba Zamawiający dokona sumowania wykazanych usług spełniających wymagania odpowiednio dla Projektanta i Grafika.
8) Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi łącznie 40.
5. Za najkorzystniejszą w danej części postępowania zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskaną poprzez zsumowanie punktacji w wymienionych kryteriach.
6. Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania we wszystkich określonych wyżej kryteriach wynosi 100.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej trzy usługi, w tym:
a) co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) zł brutto,
b) co najmniej 1 (jedną) usługę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 (sto tysięcy) zł brutto,
polegające na opracowaniu i wyprodukowaniu personalizowanej wersji już istniejącej strategicznej gry planszowej.
UWAGA 1: W przypadku wartości usługi wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający przeliczy podaną kwotę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem skierowanym do realizacji zamówienia, spełniającym następujące wymagania:

Funkcja Minimalna
liczba
personelu Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
Projektant 1 W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w opracowaniu koncepcji merytorycznej lub instrukcji gry dla co najmniej dwóch personalizowanych wersji już istniejącej strategicznej gry planszowej.
Grafik 1 W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w tworzeniu grafiki dla co najmniej dwóch personalizowanych wersji już istniejącej strategicznej gry planszowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez tę samą osobę dwóch funkcji, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych dla danej funkcji.
Uwaga! odnośnie wypełnienia Wykazu osób:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób, stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie spełnienia warunków udziału oraz kryterium oceny ofert, zgodnie z zakresem danych wskazanym w wykazie osób.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub w całości podmiot udostępniający Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci doświadczenia;
2) warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą spełnić łącznie (w sumie) albo łącznie z podmiotem lub podmiotami udostępniającymi zasoby Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca
dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ) oraz
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie dysponowania osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy, żąda złożenia wraz z ofertą wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
- pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli
umocowanie tej osoby do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze powyżej;
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – pełnomocnictwa do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy,
w formie aneksu, w szczególności w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub zakres odpowiedzialności Stron, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT; w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT kwota netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie;
w zależności od wysokości nowych (zmienionych) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy;
2) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie
i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich postanowień przez Strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty można składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://kowr.eb2b.com.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-i-wyprodukowanie-personalizowanej-wersji-istniejacej-strategicznej-gry-planszowej%2C-warszawa,92273,ogloszenie.html

http://www.bip.kowr.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764