logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lwówek Śląski: Opracowanie koncepcji i wykonanie wystawy multimedialnej w Ratuszu w Lwówku Śląskim pn. "Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej"

08.01.2019
Oferta ważna do:18.01.2019 godz. 11:30
Odsłon: 336

Ogłoszenie nr 500565-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Gmina Lwówek Śląski: Opracowanie koncepcji i wykonanie wystawy multimedialnej w Ratuszu w Lwówku Śląskim pn. "Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska!" Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek Śląski, krajowy numer identyfikacyjny 53064300000, ul. al. Wojska Polskiego , 59600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna. Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego.
Adres:
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji i wykonanie wystawy multimedialnej w Ratuszu w Lwówku Śląskim pn. "Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej"
Numer referencyjny: IN.271.1.2019.NP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na opracowaniu koncepcji i wykonaniu wystawy multimedialnej w Ratuszu w Lwówku Śląskim pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej”. 2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Kody CPV: 79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów, 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71244000-0 – Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów, 39154000-6 – Sprzęt wystawowy, 32323000-6 – Urządzenia multimedialne, 32321300-2 – Materiały audiowizualne, 31500000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 31611000-2 – Zestawy instalacji elektrycznej, 32417000-9 – Sieci multimedialne, 48780000-9 – Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością, 72212783-1 – Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością, 79930000-2 – Specjalne usługi projektowe, 92110000-5 – Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi, 92312000-1 – Usługi artystyczne 3. Zakres przedmiotu zamówienia. 3.1. Celem zamówienia jest aranżacja nowej, stałej wystawy multimedialnej pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej”. Zamówienie będzie polegało na odpowiednim zaadaptowaniu wnętrza pomieszczenia tzw. „Wagon” w Ratuszu w Lwówku Śląskim na potrzeby prezentacji, w atrakcyjnej i nowoczesnej formie, historii i dziedzictwa naturalnego oraz geologicznego regionu (remont pomieszczenia tzw. „Wagon” planowany jest w okresie od lutego 2019 r. do maja 2019 r.). Od lat w Gminie Lwówek Śląski wydobywa się surowce naturalne takie jak anhydryt, gips, piaskowiec i piasek. Region słynie również z bogatych złóż szczególnie pięknych agatów. Dowodem na występowanie tych niezwykłych kamieni jest Lwóweckie Lato Agatowe (LLA) czyli największa w Polsce, stale rozrastająca się impreza dedykowana kolekcjonerom minerałów, przyciągająca co roku kilkadziesiąt tysięcy osób z kraju i zagranicy. Ponadto na terenie gminy znajdują się malownicze jaskinie oraz ciekawe formy skalne o wysokich wartościach geologicznych, geomorfologicznych i przyrodniczych, czego przykładem jest m.in. Szwajcaria Lwówecka i Panieńskie Skały. Liczne szlaki piesze i rowerowe umożliwiają dobre poznanie miejscowości oraz przyrody Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, w którym położona jest część Gminy Lwówek Śląski. W związku z powyższym nowoczesna wystawa multimedialna ma pełnić funkcję bogatej bazy informacyjnej o naturalnym dziedzictwie regionu, a przede wszystkim stanowić centralne miejsce, w którym, przy użyciu najlepszych osiągnięć technologicznych, będzie można zaprezentować bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej, a także zapewnić przestrzeń edukacyjną wyposażoną w stanowiska interaktywne przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zamawiający jest otwarty na wszelkie, kreatywne pomysły aranżacji wystawy, która w atrakcyjny sposób pozwoli ożywić zabytkowe wnętrze pomieszczenia tzw. „Wagon”, a przez wykorzystanie odpowiednich bloków narracyjnych oraz technologii audiowizualnych, pobudzi wyobraźnię widza w każdym wieku, zaangażuje go w geologiczno-przyrodniczą podróż po Ziemi Lwóweckiej, a tym samym przyciągnie potencjalnych turystów do mineralogicznej stolicy Polski. 3.2. Zamówienie będzie polegało na stworzeniu koncepcji i na jej podstawie projektu wykonawczego, a następnie wdrożeniu założeń projektowych poprzez wykonanie wystawy multimedialnej pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej”, w skład której powinny wchodzić następujące elementy realizacji wystawy: 1) Zabudowa scenograficzna ekspozycji: a) system ekspozycyjny, b) specjalistyczny sprzęt ekspozycyjny, 2) System multimedialny: a) sprzęt multimedialny, b) treść multimedialna, 3) Oprawa graficzna i plastyczna, 4) Udostępnienie przestrzeni wystawienniczej osobom dysfunkcyjnym, 5) System identyfikacji wizualnej. 3.3. Zakres prac do wykonania: 1) Zaprojektowanie, wykonanie i montaż zabudowy ekspozycji na trwale związanej z pomieszczeniem tzw. „Wagon” w Ratuszu w Lwówku Śląskim, 2) Zaprojektowanie, wykonanie i montaż elementów zabudowy ekspozycji „nie związanej na trwale” z pomieszczeniem tzw. „Wagon” w Ratuszu w Lwówku Śląskim, 3) Dostarczenie i montaż systemu multimedialnego (urządzeń multimedialnych), 4) Zaprojektowanie, wykonanie i montaż elementów na trwale związanych z pomieszczeniem tzw. „Wagon” w Ratuszu w Lwówku Śląskim, takich jak: oprawa plastyczna i graficzna wystawy, 5) Wyposażenie wystawy w system informacji wizualnej, tj. elementy informacji kierunkowej, metryki wystawiennicze, druki poligraficzne obsługujące wystawę, 6) Montaż eksponatów i elementów scenograficznych wystawy, 7) Wykonanie treści multimedialnej dla dostarczonego sprzętu, 8) Dostosowanie wystawy do potrzeb osób dysfunkcyjnych, 9) Przeprowadzenie rozruchu urządzeń technicznych, multimedialnych i zainstalowanych systemów wystawy, 10) Wgranie treści multimedialnej do zainstalowanych urządzeń, przeprowadzenie prób i uzyskanie ostatecznej akceptacji Zamawiającego, 11) Przeprowadzenie rozruchu ostatecznego urządzeń technicznych, multimedialnych i zainstalowanych systemów wystawy, 12) Szkolenie pracowników (5 osób) w zakresie urządzeń technicznych, multimedialnych, zainstalowanych systemów oraz z obsługi sprzętów elektronicznych przeznaczonych dla osób dysfunkcyjnych, wyposażenia pomieszczenia tzw. „Wagon” w Ratuszu w Lwówku Śląskim, 13) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej, certyfikatów, zaświadczeń, instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń i wyposażenia aranżacji wystawy. 3.4. Etapowanie zamówienia: 1) Etap A – Opracowanie koncepcji szczegółowej oraz projektu wykonawczego aranżacji wystawy multimedialnej pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej” w Ratuszu w Lwówku Śląskim. UWAGA! Ratusz w Lwówku Śląskim wpisany jest do rejestru zabytków nr 62 z dnia 29.03.1949 r. i objęty jest ochroną konserwatorską. W związku z tym projekt wykonawczy należy opracować w uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obowiązkiem wykonawcy będzie również opracowanie programu podejmowania innych działań w zabytku. 2) Etap B – Realizacja kompletnej aranżacji wystawy multimedialnej pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej” w Ratuszu w Lwówku Śląskim. 3) Etap C – Uruchomienie wystawy multimedialnej oraz szkolenie pracowników. 3.5. Pomieszczenie tzw. „Wagon” w Ratuszu w Lwówku Śląskim. Miejscem aranżacji wystawy multimedialnej pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej” będzie pomieszczenie tzw. „Wagon” w Ratuszu w Lwówku Śląskim, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków nr 62 z dnia 29.03.1949 r. Jest to wąskie pomieszczenie o powierzchni ok. 50 m2 (aktualne zdjęcia w załączeniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), pośrodku trzytraktowego układu wnętrz parteru Ratusza – obecnie zwane „wagonem” – dawniej służące jako przejście między kramami kupieckimi. Wnętrze pomieszczenia jest przesklepione kolebkowo. W latach 2008-2009 wykonano w nim m.in. nową instalację elektryczną oraz instalację sygnalizacji pożaru – dokumentacja projektowa stanowi załącznik do niniejszego postępowania. W okresie od lutego 2019 r. do maja 2019 r. planowany jest natomiast remont pomieszczenia – szczegółowy zakres prac został zawarty w dołączonej do niniejszego postępowania dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 79950000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71242000-6
71244000-0
39154000-6
32323000-6
32321300-2
31500000-1
31611000-2
32417000-9
48780000-9
72212783-1
79930000-2
92110000-5
92312000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 200 000,00 zł (słownie zł: dwieście tysięcy); - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika projektu (koordynatora), która posiada doświadczenie i była odpowiedzialna w charakterze kierownika/ zastępcy kierownika projektu w przynajmniej 2 (dwóch) projektach, dotyczących aranżacji stałych multimedialnych ekspozycji lub wystaw – łączna wartość projektów nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję głównego projektanta, która posiada doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej 2 (dwóch) aranżacji wystaw, przy czym co najmniej jedna aranżacja dotyczyła aranżacji wystawy multimedialnej, a powierzchnia użytkowa co najmniej jednej aranżacji wynosiła nie mniej niż 50 m2, - dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. sprzętu multimedialnego, która posiada doświadczenie i uczestniczyła w montażu i uruchomieniu lub nadzorze nad montażem i uruchomieniem sprzętu multimedialnego w co najmniej 2 (dwóch) ekspozycjach, przy czym powierzchnia co najmniej jednej z nich wynosiła nie mniej niż 50 m2 oraz wartość dostarczonego i uruchomionego sprzętu w co najmniej jednej ekspozycji była nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). UWAGA – Gdy wskazane roboty obejmują zadanie o większym zakresie, należy wymienić i określić wartość prac w zakresie wymaganym przez Zamawiającego – takie prace należy wyodrębnić, wymienić i określić ich wartość. W tym przypadku specjalisty ds. sprzętu multimedialnego należy wyodrębnić i określić wartość dostarczonego i uruchomionego sprzętu multimedialnego w co najmniej jednej ekspozycji). - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał i prawidłowo ukończył zamówienie, odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, tj.: a) wykonał jedno zadanie polegające na wykonaniu systemów multimedialnych do ekspozycji lub wystawy (np. multimedialnej) w zakresie obejmującym co najmniej wykonanie prac instalacyjnych (instalacje elektryczne, dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu multimedialnego i aplikacji interaktywnych), obejmujące powierzchnię nie mniejszą niż 50 m2, o wartości zadania nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto); b) wykonał jedno zadanie polegające na opracowaniu projektu wykonawczego aranżacji ekspozycji lub wystawy (np. multimedialnej) obejmującej powierzchnię nie mniejszą niż 50 m2, zawierającego szczegółowe rysunki techniczne stałych zabudów ekspozycyjnych, stanowisk dla eksponatów, ich rozmieszczenie w przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie, schematy instalacji elektrycznych i informatycznych interaktywnych stanowisk multimedialnych, a także opisy systemów sterowania, monitorowania i zarządzania treścią, o wartości prac projektowych nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto) i wykonaniu aranżacji ekspozycji lub wystawy (np. multimedialnej) w oparciu o ten projekt wykonawczy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa: 1) Wykaz zadań wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te zadania zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; 2) Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; 4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3. Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wstępna koncepcja aranżacji wystawy multimedialnej w Ratuszu w Lwówku Śląskim pn. „Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi Lwóweckiej”. 6. Oświadczenie dot. RODO. 7. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w pkt. 13 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Jakość - wstępna koncepcja aranżacji wystawy multimedialnej 30,00
Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: a) Zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją: - braku możliwości udostępnienia obiektu w celu wykonania przedmiotu zamówienia, wynikającą z obiektywnych, nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności; - zmiany osób wykonujących umowę po stronie Wykonawcy, przy czym zmiany w tym zakresie mogą być dokonane wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy przez osoby zapewniające należyte jej wykonanie, w szczególności posiadające kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2.c) SIWZ; - wstrzymania wykonania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego; b) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ppkt. a) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy; c) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. a) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa; d) Zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) ÷6) Ustawy. 2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: - Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); - Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-18, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-koncepcji-i-wykonanie-wystawy-multimedialnej-w-ratuszu-w-lwowku-slaskim-pn.-_bogactwo-przyrodnicze-i-geologiczne-ziemi-lwoweckiej_%2C-lwowek-slaski,74559,ogloszenie.html

http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista/zamowienia_publiczne
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Lwówek Śląski - więcej ofert

  • Lwówek Śląski: Dam pracę (0)

  • Lwówek Śląski: Szukam pracy (0)

  • Lwówek Śląski: Sprzedam (0)

  • Lwówek Śląski: Kupię (0)

  • Lwówek Śląski: Dam zlecenie (0)

  • Lwówek Śląski: Przyjmę zlecenie (0)

  • Lwówek Śląski: Różności (0)

  • Lwówek Śląski: Oferty Last minute (0)

  • Lwówek Śląski: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764