logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Poznań: Opracowanie merytoryczne, graficzne, druk, dystrybucja i wykonanie e-wydania publikacji pt. WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ w Wielkopolsce – dobre praktyki.

Oferta ważna do:29.07.2021 godz. 09:00
Odsłon: 112

Opracowanie merytoryczne, graficzne, druk, dystrybucja i wykonanie e-wydania publikacji pt. WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ w Wielkopolsce – dobre praktyki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Wielkopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.3.) Oddział zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639769964
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Szyperska 14
1.5.2.) Miejscowość: Poznań
1.5.3.) Kod pocztowy: 61-754
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
1.5.7.) Numer telefonu: 618463833
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wup.poznan.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wuppoznan.praca.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie merytoryczne, graficzne, druk, dystrybucja i wykonanie e-wydania publikacji pt. WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ w Wielkopolsce – dobre praktyki.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-848f7d21-e861-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120064
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000162/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Album/broszura informacyjno-promocyjna pt. Wiedza Edukcacj Rozwój w Wielkopolsce - dobre praktyki
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://wuppoznan.praca.gov.pl/-/15627502-opracowanie-merytoryczne-graficzne-druk-dystrybucja-i-wykonanie-e-wydania-publikacji-pt-wiedza-edukacja-rozwoj-w-wielkopolsce-dobre-praktyki
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fa0b1f36-cda1-4158-8446-2c2ae008f5c8
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy: WUPXXV/4/3322/6/2021.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający spełnia obowiązek informacyjny przekazując klauzule informacyjne z art. 13 RODO w dokumentach postępowania - rozdział XXIII ust. 12 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WUPXXV/4/3322/6/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 155220,33 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 40650,41 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa kompleksowego przygotowania i opracowania merytorycznego, zaprojektowania, opracowania graficznego, druku, dystrybucji oraz wykonania e-wydania publikacji pt. WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ w Wielkopolsce – dobre praktyki. Przykłady projektów Osi Priorytetowej I PO WER 2014-2020 realizowanych w województwie wielkopolskim. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79824000-6 - Usługi drukowania i dystrybucji

79961000-8 - Usługi fotograficzne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający zsumuje punkty uzyskane przez Wykonawcę w poszczególnych kryteriach oceny ofert i jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która
otrzyma największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapewnienie papieru ekologicznego pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

wymagania dotyczące określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi wydawnicze o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każda, polegające na kompleksowym opracowaniu merytorycznym i graficznym treści oraz druku publikacji – usługa typu custom publishing.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium pozacenowego w zakresie papieru ekologicznego pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą: certyfikatu lub znaku ekologicznego, takiego jak: FSC; lub Eco-Label UE; lub Błękitny Anioł; lub Nordycki Łabędź lub inny równoważny lub kartę produktu o ile Wykonawca udowodni, że papier spełnia wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania i kryteria wskazane przez Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał w postaci elektronicznej albo cyfrowa kopia) winien być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców.
Umocowanie do złożenia oferty przez wspólnika w spółce cywilnej może również wynikać z załączonego do oferty: oryginału umowy lub oryginału uchwały wspólników sporządzonej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) lub cyfrowej kopii tych dokumentów poświadczonej przez wszystkich wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena warunków określonych w rozdz. VIA ust. 1 SWZ będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.1 SWZ i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 SWZ, mogą być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, przez Pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, albo odrębnie przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 SWZ, składane są odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-29 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików wynosi 150 MB.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Nie dotyczy


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-merytoryczne%2C-graficzne%2C-druk%2C-dystrybucja-i-wykonanie-e-wydania-publikacji-pt.-wiedza-edukacja-rozwoj-w-wielkopolsce-%E2%80%93-dobre-praktyki.%2C-poznan,84337,ogloszenie.html

https://wuppoznan.praca.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764