logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Opracowanie nowych kursów e-learningowych, aktualizacja metodyczno-graficzna istniejących kursów i usługi graficzne na potrzeby Akademii PARP

28.02.2024
Oferta ważna do:19.03.2024 godz. 11:00
Odsłon: 139

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie nowych kursów e-learningowych, aktualizacja metodyczno-graficzna istniejących kursów i usługi graficzne na potrzeby Akademii PARP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017181095
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pańska 81/83
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-834
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@parp.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie nowych kursów e-learningowych, aktualizacja metodyczno-graficzna istniejących kursów i usługi graficzne na potrzeby Akademii PARP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35cf5386-d54a-11ee-8305-7e4937eb936d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00220638
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00219662/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Opracowanie nowych kursów e-learningowych, aktualizacja metodyczno-graficzna istniejących kursów i usługi graficzne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://parp.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://parp.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca chcąc wziąć udział w
postępowaniu, musi posiadać konto na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem https://parp.eb2b.com.pl. Zarejestrowanie i
utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Wykonawca rejestrując się na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za
wiążący. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym https://parp.eb2b.com.pl/user/terms.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4
GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy
nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania),
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge,
Firefox, Opera
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf
pakiet Office lub równoważny),
6) Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w
szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt. pades, xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
7) Zalecenia Zamawiającego odnośnie: dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
b) podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
c) podpisu zaufanego:
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
4. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z
polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy
Wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do systemu w przypadku posiadania konta na
Platformie;
1) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może
dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji operatora, która może
potrwać do 24h (8h roboczych);
2) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu
email oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
3) Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów
podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
4) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane
są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania ofert/wniosków;
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska
81/83. Kontakt do administratora: adres e-mail biuro@parp.gov.pl lub listownie na wyżej podany adres.
2. Inspektor ochrony danych (IOD)
Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail
iod@parp.gov.pl lub na adres siedziby Administratora.
3. Cel i podstawy przetwarzania danych Dane będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np.
ustawa z dnia 11 września 2019 roku
Prawo
zamówień publicznych, w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego lub ofertowego oraz zawarcia i wykonania
umowy.
4. Okres przechowywania danych
Czas przechowywania danych uzależniony jest od zasad odnoszących się do źródeł finansowania umowy.
5. Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców danych:
a) osobom i podmiotom na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
c) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym
wsparcie techniczne lub organizacyjne.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Na każdym etapie przetwarzania przez PARP danych, mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych
danych,
b) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich
zakresu przetwarzania;
c) całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
d) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
e) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
f) przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo zrealizować za pośrednictwem wniosku (do pobrania bezpośrednio ze strony
internetowej PARP, łącze do dokumentu znajduje się na dole strony w zakładce „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez e-mail.
Szczegółowe informacje ten temat dostępne są na stronie internetowej PARP, w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Jednocześnie Zamawiający informuje, że odbiorcą danych osobowych będzie także eB2B Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji
Narodowej 51 lok. U 21, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000288535, REGON: 141119039,NIP: 951-223-07-07, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której PARP prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: p/8/DWP/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie metodyczne i techniczne pięciu kursów online i pięciu spotów do kursów online zgodnych z WCAG 2.1. w celu zamieszczenia i udostępnienia użytkownikom portalu Zamawiającego „Akademia PARP” wraz z udzieleniem 12 miesięcznej gwarancji na odebrane kursy i spoty,
2) aktualizacja metodyczno-techniczna jednego kursu online i opracowanie jednego spotu do kursów online zgodnych z WCAG 2.1. w celu zamieszczenia i udostępnienia użytkownikom portalu Zamawiającego „Akademia PARP” wraz z udzieleniem 12 miesięcznej gwarancji na odebrane kursy i spoty,
3) wycena, zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów graficznych w formie grafik wektorowych lub animacji grafik wektorowych w ramach maksymalnie 40 roboczogodzin Wykonawcy,
2. Umowa będzie realizowana nie dłużej niż 120 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z Harmonogramem prac, o którym mowa w OPZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia ¬(OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

80420000-4 - Usługi e-learning

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 45
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Próbka kursu online
4.3.6.) Waga: 55
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), wykonał co najmniej pięć Projektów. Pod pojęciem Projekt Zamawiający rozumie usługę/usługi opracowania metodycznego oraz technicznego kursów online zrealizowane w okresie 12 miesięcy dla jednego podmiotu o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia została wyrażona w walucie obcej – wyrażona w złotych równoważność tej kwoty wg średniego kursu NPB z dnia zawarcia umowy). W przypadku umów wieloletnich lub na dużą liczbę projektów Zamawiający dopuszcza wykazanie kilku projektów z takiej umowy przy czym definicja projektu wskazana wyżej musi być spełniona.

2) skieruje do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia tj. co najmniej:
a) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Koordynatora Wykonawcy, która zarządzała realizacją co najmniej trzech Projektów, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość projektu wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto;
b) dwie osoby, które będą pełniły funkcję Specjalisty ds. metodyki kursów online (Metodyk), z których każda zajmowała się doborem właściwej formy, metody dydaktycznej oraz przygotowaniem scenariuszy technicznych kursów online w co najmniej trzech Projektach w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość projektu wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto;
c) dwie osoby, które będą pełniły funkcję Specjalisty ds. technicznego opracowania kursów online (Developer), z których każda zajmowała się przełożeniem treści scenariusza technicznego kursu online na kurs online w Articulate Storyline gotowy do zamieszczenia na platformie LMS (Learning Management System) i udostępnienia użytkownikom platformy LMS w co najmniej trzech projektach, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość projektu wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto;
d) jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. grafik i animacji (Grafik) i zajmowała się przygotowaniem grafik wektorowych do kursów online oraz animacji w co najmniej trzech projektach, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość projektu wynosiła co najmniej 50 000,00 zł brutto;
e) jedną osobę, posiadającą kwalifikacje korektora językowego i redaktora (lub dwie osoby – jednego korektora oraz jednego redaktora).
• W przypadku korektora: osoba, która zrealizowała nie mniej niż dwadzieścia usług korekty polskojęzycznej obejmującej co najmniej poprawienie błędów: ortograficznych, interpunkcyjnych, leksykalnych, gramatycznych, składniowych, logicznych, merytorycznych, normatywnych
• W przypadku redaktora: osoba, która zrealizowała nie mniej niż dwadzieścia usług redakcji polskojęzycznej obejmującej co najmniej poprawienie błędów: ortograficznych, gramatycznych, leksykalnych, składniowych, logicznych, merytorycznych, normatywnych oraz dbała o poprawność kompozycji treści, logiczność wywodu i dostosowanie jej do grupy docelowej
w materiałach drukowanych lub elektronicznych – tj. publikacjach książkowych, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, kwartalnikach lub innych wydawnictwach czy scenariuszach technicznych do kursów online – o objętości co najmniej 20 stron standardowego maszynopisu każda (1 strona standardowego maszynopisu = 1800 znaków ze spacjami), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
• W przypadku, gdy jedna osoba będzie odpowiedzialna za korektę i redakcję tekstu, musi osobno spełnić wyżej opisane wymagania. Jeżeli wykazywana usługa polegała na korekcie i redakcji tekstu, to Zamawiający uzna ją za dwie osobne usługi: korekty i redakcji.

Pod pojęciem Projekt Zamawiający rozumie usługę/usługi opracowania metodycznego oraz technicznego kursów online zrealizowane w okresie 12 miesięcy dla jednego podmiotu o łącznej wartości wskazanej w warunku.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia funkcji, określonych w ust. 1 pkt 2 SWZ. Zamawiający zastrzega, że osoby wymienione w ust. 1 pkt 2 SWZ nie mogą pełnić przy realizacji umowy więcej niż jednej z wyżej wymienionych funkcji.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów (w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy), może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wkluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
2) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy;
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca składa:
1) Formularz ofertowy.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku Wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
5) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, w formularzu ofertowym (jeżeli dotyczy).
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
7) (wymóg obligatoryjny) Próbka kursu online przygotowana w sposób umożliwiający ocenę Wykonawcy w kryteriach oceny ofert (Rozdział XV) w postaci pliku .story i paczki SCORM 1.2. W przypadku braku załączenia „Próbki” do oferty, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia). Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB. W przypadku gdy pliki próbki będą przekraczały 50 MB zaleca się spakowanie ich do formatu .zip, w tym pliku w formacie .story.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Warunek „zdolności technicznej lub zawodowej”, może zostać spełniony przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, Wykaz
usług, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 1 dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył, a w przypadkach świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp w zakresie podstaw wkluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego składają wszyscy wykonawcy natomiast dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
składa wykonawca, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
5. Wykonawca składa oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, w formularzu ofertowym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 11 i 14 wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-19 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://parp.eb2b.com.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-19 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-17
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Umowa będzie realizowana nie dłużej niż 120 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z Harmonogramem prac, o którym mowa w OPZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-nowych-kursow-e-learningowych%2C-aktualizacja-metodyczno-graficzna-istniejacych-kursow-i-uslugi-graficzne-na-potrzeby-akademii-parp%2C-warszawa,92272,ogloszenie.html

http://www.parp.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764