logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kielce: Opracowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej RPOWŚ na lata 2014-2020

Oferta ważna do:28.04.2022 godz. 11:00
Odsłon: 110

Opracowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej RPOWŚ na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 041-342-15-30
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej RPOWŚ na lata 2014-2020
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7985f8b2-bb0b-11ec-97c7-b646b0ba23df
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00122625
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032447/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Kampania regionalnym o szerokim zasięgu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ, grupa wydatków - ,,Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ”.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego (dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”, „Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w trybie podstawowym
bez negocjacji” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.
Złożenie oferty przez wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne. Instrukcja złożenia oferty zawarta jest w instrukcji zamieszczonej na stronie: https://sejmikkielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html „Udział w trybie podstawowym bez negocjacji”. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty (lub dokumentu) przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty „bez logowania”, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości e-mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty (lub dokumentu). Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu (w ikonie „Złóż ofertę bez logowania”). W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju, co usprawni proces weryfikacji podpisów. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452), tj. formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatu .zip, .7Z. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Pełna informacja dotycząca wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej zawarta została w rozdz. VI SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://sejmik-kielce.logintrade.net/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie RODO została wskazana w rozdziale
II ust. 8 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja w zakresie RODO została wskazana w rozdziale
II ust. 8 SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.12.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 512195,13 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania oraz realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Kampania Funduszy Europejskich 2022 w województwie świętokrzyskim ma mieć charakter efektywnościowy, skierowany na dwa obszary tematyczne tj.:
a) prezentująca rezultaty wdrażania Funduszy Europejskich i ich oddziaływanie w województwie świętokrzyskim poprzez przykłady projektów zrealizowanych bądź realizowanych oraz ich efekty. Prezentowane działania mają pokazywać wpływ FE na rozwój województwa oraz na osobiste życie mieszkańców, pokazywać obszary/ projekty w najbliższym otoczeniu mieszkańców. W związku z zaistniałą sytuacją panującą w UE (pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, sytuacja na wschodniej granicy UE związana z wybuchem wojny na Ukrainie) w kampanii można również zaprezentować w jaki sposób Fundusz Europejskie skutecznie pomagają ludziom. Działania prezentowane w ramach kampanii mają pokazywać znaczący wpływ FE w województwie świętokrzyskim.
b) pokazująca założenia nowego programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” , a tym samym zachęcająca potencjalnych beneficjentów do korzystania z FE.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert według zasad określonych w rozdziale XVI SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wstępna koncepcja kampanii promocyjnej
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą iż:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentują, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej o zasięgu co najmniej jednego województwa/regionu o wartości nie mniejszej
niż 500 000,00 zł brutto.
Przez usługę Zamawiający rozumie jedną umowę/zamówienie/zlecenie.
Uwaga!Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 3 osobami o kwalifikacjach i doświadczeniu spełniającymi podane poniżej warunki:
a) Kierownik Projektu Kampanii (Kreatywny Copywriter) - osoba posiadająca doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem oraz tworzeniem strategii komunikacji/strategii marki w minimum jednym (1) projekcie o charakterze promocyjno-informacyjnym o zasięgu co najmniej jednego województwa/regionu, o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (np. Account Director lub Senior Account Director)
UWAGA: Przydzielenie do zespołu osoby pełniącej funkcję Kierownika Projektu Kampanii, spełniającej warunki określone powyżej oraz posiadającej dodatkowe doświadczenie ponad wymagane będzie dodatkowo punktowane zgodnie z rozdziałem XVII.

b) Kierownik Produkcji Filmowej – osoba posiadająca doświadczenie w realizacji minimum jednej (1) produkcji spotów/filmów reklamowo-promocyjnych w kampaniach reklamowo-promocyjnych, o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto (np. Art. Director, Senior Art. Director lub Creative Director)
UWAGA:
Przydzielenie do zespołu osoby pełniącej funkcję Kierownika Produkcji Filmowej, spełniającej warunki określone powyżej oraz posiadającej dodatkowe doświadczenie ponad wymagane będzie dodatkowo punktowane zgodnie z rozdziałem XVII.
c) Specjalista ds. grafiki – osoba z doświadczeniem przy opracowaniu/tworzeniu grafik, projektów, banerów, itp. w ramach kampanii o szerokim zasięgu z wykorzystaniem reklam internetowych w minimum jednym (1) projekcie o charakterze promocyjno-informacyjnym o zasięgu co najmniej jednego województwa/regionu.
UWAGA:
Przydzielenie do zespołu osoby pełniącej funkcję Kierownika Produkcji Filmowej, spełniającej warunki określone powyżej oraz posiadającej dodatkowe doświadczenie ponad wymagane będzie dodatkowo punktowane zgodnie z rozdziałem XVII.
Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna (ta sama) osoba, którą wykonawca będzie dysponował, mogła być wskazana w celu spełnienia wymagań w kilku rolach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII, tj.: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Dodatku nr 7 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII, tj.:
b) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi ostały wykonane – wg wzoru wskazanego w wezwaniu oraz SWZ (Dodatek nr 9 do SWZ) oraz załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SWZ;
2) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz cenowy - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SWZ;
3) Sporządzony i podpisany przez wykonawcę dokument „Wstępna koncepcja kampanii promocyjnej z uwzględnieniem „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020”, który będzie stanowić będzie podstawę oceny ofert w oparciu o kryterium II wyboru oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale XVI SWZ. Dokument powinien zawierać zarys konceptu kampanii, w tym zarys koncepcji graficznej kampanii, tj. min.:
a) opis przesłania/przekazu kampanii
b) propozycję formy i stylu przekazywania treści;
c) propozycję hasła kampanii;
d) założenia dotyczące założenia dotyczące koncepcji graficznej, w tym wskazanie podstawowej kolorystyki oraz rozwiązań typograficznych wraz ze wstępnym jednym projektem jednej reklamy na portalu lub jednego slajdu reklamy na ekranach wizyjnych w środkach komunikacji publicznej
Uwaga! Wykonawca powinien przedstawić wstępną koncepcję w taki sposób,
aby w dokumencie zawarte były wszystkie elementy, o których mowa w pkt. 2 a-d. Złożenie dokumentu niezawierającego elementów, o których mowa w w/w pkt., będzie skutkować odrzuceniem oferty. Dokument „Wstępna koncepcja kampanii promocyjnej z uwzględnieniem „Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020”” nie będzie podlegał uzupełnieniu.
4) Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że wykonawca wskaże w Formularzu oferty dane, umożliwiające zamawiającemu uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6) Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Uwaga!
Na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wzywa do złożenia wraz z ofertą na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. XIII część
B pkt. 1.2): Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru określonego w Dodatku nr 8 do SWZ. Powyższy wykaz służy również ocenie oferty pod kątem kryterium doświadczenie zespołu.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz wykonawcy łącznie muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna zdolność techniczna lub zawodowa, przy czym nie podlegają sumowaniu ilości, wielkości lub wartości wykazywanych zamówień. 4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy występujący wspólnie załączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy jest możliwa w następujących przypadkach:
1) gdy zmiany umowy będą podyktowane koniecznością dostosowania do wymagań i wytycznych wynikających z działań informacyjnych i promocyjnych, zawartych w dokumencie pn.: „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” - zmianie może ulec termin realizacji; 2)działania siły wyższej rozumianej jako wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu umowy w życie, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, np. działania sił natury, epidemie, strajki, mobilizacja powszechna, wojna itp. – zmianie może ulec sposób realizacji i termin wykonania umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;
3)zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu ujętego przedmiotem umowy oraz nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu umowy- zmianie może ulec termin realizacji;
4)ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dla przedmiotu umowy - zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony niezwłocznie i w formie pisemnej.
3.Zamawiający lub Wykonawca po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.
4.Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-28 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-28 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-27


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/opracowanie-oraz-realizacja-kampanii-informacyjno-promocyjnej-rpows-na-lata-2014-2020%2C-kielce,86600,ogloszenie.html

https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764