logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Opole: Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

30.03.2024
Oferta ważna do:08.04.2024 godz. 09:00
Odsłon: 162

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU
1.3.) Oddział zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531655508
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Głogowska 25C
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-315
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.7.) Numer telefonu: 774416701
1.5.8.) Numer faksu: 774416702
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wup@wup.opole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wupopole.praca.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cdc535b-ecfd-11ee-b4e0-4ac387c144e3
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00266176
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00048675/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.19 Organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Plan Działań Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na 2024 (w ramach działania 12.01 Pomoc Techniczna EFS+)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9cdc535b-ecfd-11ee-b4e0-4ac387c144e3
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej pod adresem: przetargi@wup.opole.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne oraz instrukcja wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych dostępna jest bezpośrednio na Platformie, pod
adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
6. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, tel. 77 44 16 701;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wup.opole.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NO.3317.4.2024.PW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich promujących Fundusze Europejskie oraz 20-lecie Polski w Unii Europejskiej, zwane dalej Imprezą.
2. Impreza zostanie zorganizowana na terenie Gminy Turawa – Jezioro Średnie w Turawie (dalej teren Imprezy) w dniu 11 maja 2024 r. w godzinach 13.00 – 17.00.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-12
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem ich oceny.
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Cena (C) 60 pkt
b) Doświadczenie koordynatora wydarzenia (D) 40 pkt

2) Opis stosowanych kryteriów oraz sposób oceny ofert:
a) zasady przyznawania punktów w kryterium „cena” (C):
- W powyższym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto wskazana w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ)
- Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

cena najniższa brutto*
C = ----------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 60 pkt.

b) zasady przyznawania punktów w kryterium „doświadczenie koordynatora wydarzenia” (D):
- Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium oceny ofert, jeśli do realizacji zamówienia skieruje koordynatora wydarzenia, posiadającego doświadczenie w zakresie organizacji /koordynacji wydarzeń/ eventów/ imprez o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto każde, w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert.
- Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie złożonej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ), deklaracji skierowania do realizacji zamówienia ww. osoby i jej doświadczenia.
- Punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadą:
• doświadczenie w zakresie organizacji /koordynacji co najmniej jednego wydarzenia/eventu/imprezy – 0 pkt;
• doświadczenie w zakresie organizacji /koordynacji 2 wydarzeń/ eventów/ imprez – 10 pkt;
• doświadczenie w zakresie organizacji /koordynacji 3 wydarzeń/ eventów/ imprez – 20 pkt;
• doświadczenie w zakresie organizacji /koordynacji 4 wydarzeń/ eventów/ imprez – 30 pkt;
• doświadczenie w zakresie organizacji /koordynacji 5 lub więcej wydarzeń/ eventów/ imprez – 40 pkt.
- Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna maksymalnie 40 pkt.

3) Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę kryterium: cena + doświadczenie koordynatora wydarzenia.

Szczegółowy sposób oceny ofert określono w rozdziale XVII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora wydarzenia
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na kompleksowej organizacji wydarzenia/eventu/imprezy o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto,
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia i będą wykonywać je osobiście, tj. o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować koordynatorem wydarzenia, który posiada doświadczenie w zakresie organizacji /koordynacji co najmniej jednego wydarzenia/eventu/imprezy o wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto, w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert.

Przez jedno zamówienie należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy przez Wykonawcę lub przez podmiot udostępniający zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędne zasoby na czas realizacji danego zamówienia lub przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na podstawie jednej umowy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Edytowany wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia - wg Załącznika nr 7 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy
oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:
e) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykaz usług
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Edytowany wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ
b) Wykaz osób
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Załącznika nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Deklaracja w formularzu ofertowym, o której mowa w rozdziale XVII ust. 1 pkt 2 lit. b potwierdzająca „doświadczenie koordynatora wydarzenia”, które stanowi kryterium oceny ofert i oceniane jest na podstawie informacji o doświadczeniu, wskazanym w ust. 2 pkt 2 formularza ofertowego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty – wg Załącznika nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia – wg Załącznika nr 2 do SWZ,
3) jeśli dotyczy - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wg Załącznika nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
4) jeśli dotyczy – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wg Załącznika nr 4 do SWZ,
5) jeśli dotyczy – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg Załącznika 6 do SWZ,
6) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, tj. KRS, CEiDG lub inny właściwy rejestr, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia” oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale V, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają części zamówienia do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającej rolę i zadania poszczególnych wykonawców oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia kopii zawartej umowy regulującej współpracę.
7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określone w zał. nr 10 do SWZ - Projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-08 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania na platformie e-Zamówienia po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-08 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-07
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wskazanie konkretnej daty realizacji zamówienia, wynika z faktu, iż 10-11.05.2024 r. odbędzie się jedenasta edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2024 (DOFE), natomiast 12.05.2024 r. nastąpi uprzątnięcie terenu po Imprezie.
2. Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego), Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców wykluczonych na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/organizacja-dni-otwartych-funduszy-europejskich%2C-opole,92541,ogloszenie.html

https://wupopole.praca.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764