logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Organizacja i obsługa stoiska w ramach projektu „Odpoczywaj na wsi” z podziałem na 2 części (...)

09.02.2024
Oferta ważna do:19.02.2024 godz. 11:00
Odsłon: 162

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i obsługa stoiska w ramach projektu „Odpoczywaj na wsi” z podziałem na 2 części (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wspólna 30
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-930
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@minrol.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Organizacja i obsługa stoiska w ramach projektu „Odpoczywaj na wsi” z podziałem na 2 części (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5570c9c-c671-11ee-a84d-d63fc4d19e65
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00097495
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - PROW 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://minrol.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://minrol.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem XI SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BA.zp.23.1.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Kompleksowa organizacja wyspowego stoiska wystawienniczego podczas 8 imprez targowych i plenerowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

70130000-1 - Wynajem nieruchomości stanowiących własność

66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

63120000-6 - Usługi składowania i magazynowania

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

39298900-6 - Różne wyroby dekoracyjne

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Estetyka i walory wizualne zabudowy
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby z kategorii osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp
4.3.6.) Waga: 5
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Kompleksowa merytoryczna obsługa wyspowego stoiska wystawienniczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98110000-7 - Usługi świadczone przez organizacje przedsiębiorców, organizacje zawodowe oraz organizacje specjalistyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
92312240-5 - Usługi świadczone przez animatorów kultury

92312200-3 - Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

79900000-3 - Różne usługi branżowe i podobne

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 35
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ramowa koncepcja organizacji obsługi merytorycznej, w tym ramowy scenariusz organizacji usługi doradczo-informacyjnej oraz ramowy scenariusz organizacji pokazów produkcji wyrobów rękodzielniczych dla 8 imprez targowych
4.3.6.) Waga: 65
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: − Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: − Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: − Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: − Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Część 1:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda, z których każda polegała na organizacji stoiska informacyjno-promocyjnego obejmującego co najmniej wykonanie zabudowy stoiska.
Część 2:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na kompleksowej obsłudze merytorycznej konferencji/szkolenia/seminarium/stoiska wystawienniczego, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda usługa,
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z nw. wyszczególnieniem (wskazane przez Wykonawcę osoby zostaną skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia):
- Kierownik stoiska – 1 osoba - posiada wykształcenie wyższe, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierował organizacją co najmniej 3 konferencji/szkoleń/seminarium/wykładów/warsztatów/stoisk wystawienniczych w zakresie turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresów opisanych poniżej*
- Ekspert – minimum 2 osoby - posiada wykształcenie wyższe, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert obsługiwał co najmniej 3 konferencje/szkolenia/seminaria/wykłady/warsztaty/stoiska wystawiennicze w
zakresie turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie z co najmniej czterech zakresów, przy czym łącznie wszyscy eksperci muszą posiadać doświadczenie z zakresów opisanych poniżej*
*Wymagane zakresy w celu spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1) promowanie i reklamowanie gospodarstw agroturystycznych oraz prowadzenia innych form działalności marketingowej na rzecz promocji i rozwoju polskiej turystyki obszarów wiejskich,
2) funkcjonowanie i rozwijanie polskiego systemu informacji turystyki wiejskiej w kraju i za granicą,
3) kształtowanie opinii i ocen dotyczących agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz warunków ich prowadzenia,
4) propagowanie różnorodnych form odpoczynku w gospodarstwach rolnych lub innych odpowiednio przystosowanych miejscach na terenach wiejskich,
5) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi, krajowymi lub zagranicznymi, w takich dziedzinach jak: turystyka na obszarach wiejskich, turystyka wiejska i agroturystyka,
6) pomoc i doradztwo w organizowaniu form turystyki wiejskiej i dążenia do podniesienia ich efektywności.

Część 1 i 2:
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp;
c) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp;
d) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp;
e) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp;
f) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp;
g) art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp;
h) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 1497 t.j.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Część 1 i 2:
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 Ustawy
Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część 1:
1) wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8A do SWZ.
Część 2:
1) wykaz usług w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8B do SWZ.
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób określony jest w Załączniku nr 9 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Projekt stoiska wykonany techniką komputerową w kolorze wraz z wizualizacją oraz „Ramowa koncepcja organizacji obsługi merytorycznej” sporządzona przez Wykonawcę zgodnie ze 15 wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ. Dokumenty stanowić będą podstawę do przeprowadzenia oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w Rozdziale XVI SWZ: Część 1 – K2 i K3 oraz Część 2 – K2.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane jest przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (członek Konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej). W przypadku polegania na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie składa także podmiot udostępniający zasoby.
2) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, stanowiące Załącznik nr 6 i 6a do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy Pzp potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. (jeżeli dotyczy)
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wynikające z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. (jeżeli dotyczy)
5) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz na etapie zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. (jeżeli dotyczy)
6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w przypadku, gdy Wykonawca zastrzega określone informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. (jeżeli dotyczy)
7) przedmiotowy środek dowodowy: Projekt stoiska wykonany techniką komputerową w kolorze wraz z wizualizacją oraz „Ramowa koncepcja organizacji obsługi merytorycznej” sporządzona przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ. Dokumenty stanowić będą podstawę do przeprowadzenia oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w Rozdziale XVI SWZ: Część 1 – K2 i K3 oraz Część 2 – K2. Jeżeli oferta nie będzie zawierać ww. dokumentów, wówczas zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, ponieważ jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania ww. dokumentów.
(dotyczy Części 1 i 2)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z Rozdziałem IX SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w projekcie umowy oraz dopuszczonych przepisami Ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-19 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://minrol.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-19 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-20


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/organizacja-i-obsluga-stoiska-w-ramach-projektu-_odpoczywaj-na-wsi_-z-podzialem-na-2-czesci-%28...%29%2C-warszawa,92111,ogloszenie.html

https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764