logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Lublinie 2024 wraz z zapewnieniem nagród

20.11.2023
Oferta ważna do:27.11.2023 godz. 12:00
Odsłon: 260

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Lublinie 2024 wraz z zapewnieniem nagród

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lublin
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019514
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-109
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Lublinie 2024 wraz z zapewnieniem nagród

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63bd8cef-8390-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00500149
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017684/53/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.65 Organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej Rozlicz PIT w Lublinie wraz z zapewnieniem nagród

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63bd8cef-8390-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym: ZP-P-I.271.82.2023.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień oraz zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@lublin.eu (nie dotyczy składania ofert) - do wiadomości wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające awarię Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
1.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
1.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
1.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy.
1.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3.15) ppkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
1.1.8. Posiada Pani/Pan:
1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
1.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-P-I.271.82.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje:
1. opracowanie zasad i schematu działania Loterii, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
2. przygotowanie Regulaminu Loterii, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
3. ustanowienie wymaganego ustawą o grach hazardowych zabezpieczenia wypłaty nagród poprzez uzyskanie gwarancji bankowych wypłaty nagród na potrzeby Loterii, na kwotę stanowiącą równowartość nagród przewidzianych do wręczenia laureatom Loterii zgodnie z Regulaminem Loterii, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia o gwarancję bankową w terminie nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia poprzedniego etapu - tj. od dnia opracowania zasad i schematu działania Loterii oraz Regulaminu Loterii,;
4. uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie loterii, w tym: wystąpienie z wnioskiem do właściwego terytorialnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia otrzymania gwarancji bankowej, w celu uzyskania decyzji umożliwiającej urządzenie Loterii. W złożonym wniosku Wykonawca będzie wskazany jako podmiot urządzający Loterię - organizator Loterii. Wykonawca jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu potwierdzenie daty wpływu wniosku do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej;
5. niezwłoczne dostarczenie Zamawiającemu kopii uzyskanej decyzji zezwalającej na urządzenie Loterii promocyjnej oraz decyzji bankowej;
6. przygotowanie graficzne i druk 4000 egzemplarzy formularzy zgłoszeniowych do Loterii nie później niż na 3 dni robocze przed datą startu Loterii;
7. zapewnienie oraz dostarczenie w miejsca wskazane przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przed datą startu Loterii, 8 (słownie: ośmiu) urn na formularze zgłoszeniowe, przy czym urny powinny być opisane nazwą Loterii, opieczętowane i zabezpieczone, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych zawartych na składanych do urn ww. formularzach zgłoszeniowych do Loterii;
8. odbiór od Zamawiającego i dostarczenie w miejsca wskazane przez Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze przed datą startu Loterii 6 (słownie: sześciu) roll-upów premium i 2 (słownie: dwóch) dwustronnych ścianek tekstylnych z informacją o Loterii, na potrzeby jej promocji;
9. odbiór urn zawierających formularze zgłoszeniowe z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, po zakończeniu terminu zgłoszeń do Loterii;
10. przygotowanie i uruchomienie nie później niż na 3 dni robocze przed datą startu Loterii oraz prowadzenie w okresie od dnia startu Loterii nie później niż do 3 miesięcy od dnia zakończenia Loterii, internetowego formularza zgłoszeniowego Loterii na serwerach Wykonawcy. Po uruchomieniu formularza Wykonawca przekaże Zamawiającemu adres strony internetowej, na której umieszczony jest internetowy formularz zgłoszeniowy w celu wykonania przez Zamawiającego przekierowania z serwisu internetowego Zamawiającego. Po zakończeniu losowania, tego samego dnia, w miejscu formularza Wykonawca zamieści listę laureatów;
11. powołanie Komisji Nadzoru do kontroli prawidłowości wykonywanych losowań, jak również do przeprowadzenia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa postępowania reklamacyjnego w zakresie ewentualnych roszczeń zgłoszonych przez uczestników Loterii;
12. nadzór i koordynacja przebiegu Loterii, losowanie oraz wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z Regulaminu Loterii, przy czym losowanie nagród odbywa się w Lublinie w miejscu zapewnionym przez Zamawiającego;
13. systematyczne i prawidłowe sporządzanie dokumentacji wymaganej przy obsłudze Loterii, a w szczególności przy obsłudze losowania;
14. zakup nagrody głównej do Loterii;
15. zapewnienie dodatkowej nagrody pieniężnej dla Laureata Nagrody Głównej w wysokości: 11,1111% wartości nagrody głównej, która nie będzie wydawana do rąk Laureata Nagrody Głównej, lecz zostanie potrącona przez Wykonawcę i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, na co Uczestnik, biorąc udział w Loterii, musi wyrazić zgodę;
16. wypłatę laureatom nagród dodatkowych - nagród pieniężnych w Loterii;
17. dostarczenie nagrody głównej w miejsce wskazane przez Zamawiającego i wydanie jej Laureatowi Nagrody Głównej;
18. sporządzenie dokumentacji wydania nagród oraz rozliczenie Loterii zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów, w szczególności poprzez uiszczenie opłat na rzecz Izby Administracji Skarbowej;
19. pozyskiwanie zgody laureatów Loterii na przetwarzanie danych osobowych wraz z wizerunkiem na potrzeby promocyjne Zamawiającego;
20. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania obowiązków organizatora Loterii;
21. zapewnienie udziału przedstawiciela Wykonawcy na uroczystości wręczania nagrody głównej, która odbędzie się w Lublinie w dniu ustalonym w trybie roboczym z Zamawiającym;
22. zapewnienie wszelkiej niezbędnej logistyki związanej z realizacją Loterii wynikającej z jej Regulaminu, w tym: zakup, przewóz i dostarczenie nagrody, przewóz nośników reklamowych, nadzór nad urnami;
23. przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego;
24. przygotowanie i przekazanie do Urzędu Celno-Skarbowego sprawozdania po zakończeniu Loterii promocyjnej oraz wykonania wszelkich innych obowiązków organizatora Loterii;
25. sporządzenie raportu z wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględniającego udokumentowanie wykonania wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, łącznie z dokumentacją fotograficzną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92351100-7 - Usługi prowadzenia loterii
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące:
1.1. niezbędnego doświadczenia wykonawcy umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) wykonanie 3 usług obejmujących organizację i przeprowadzenie loterii w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wraz z zapewnieniem nagród o wartości nie mniejszej niż 130 000 PLN brutto każda usługa (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość 130 000 PLN według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy) w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
1.2. niezbędnych kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiających realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) dysponowanie 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier hazardowych, zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że usługa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych stanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
4. Dokumenty wymienione w pkt 1. - 2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
2. Oświadczenie wymagane w pkt 5.5) oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.5 (o ile zachodzi taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt. 1.3 oraz oświadczenie wymagane w sekcji IX pkt 1.6 winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
4. Dokumenty wymagane w pkt 5.11) ppkt 1 winien złożyć każdy wykonawca.
5. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione jeżeli w zakresie określonym w pkt 5.4) ppkt 1.1 co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63bd8cef-8390-11ee-a60c-9ec5599dddc1
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 12:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-26
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1.1 Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 1.2. Wycenę ofertową. 1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1.5. Podmiotowe środki dowodowe wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2. ustawy Pzp , w przypadku zajścia okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5. 1.6. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Okres realizacji zamówienia: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym:
- 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na opracowanie zasad i schematu działania Loterii oraz na przygotowanie Regulaminu Loterii;
- 5 dni roboczych od zakończenia poprzedniego etapu - tj. od dnia opracowania zasad i schematu działania Loterii oraz Regulaminu Loterii na wystąpienie o gwarancję bankową;
- 2 dni robocze od dnia otrzymania gwarancji bankowej na wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w celu uzyskania decyzji umożliwiającej urządzenie Loterii;
- 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej niż 1 lutego 2024 r.,
na rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Loterii (czas przyjmowania zgłoszeń do loterii - 3 miesiące);
- 15 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń na zorganizowanie losowania;
- 6 tygodni od dnia losowania na wręczenie nagrody głównej oraz wypłatę nagród dodatkowych - nagród pieniężnych;
- 10 dni roboczych na przekazanie sprawozdania do Urzędu Celno-Skarbowego od dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego bądź od upływu terminu wniesienia reklamacji;
- 7 dni roboczych od dnia przekazania sprawozdania do Urzędu Celno-Skarbowego na dostarczenie raportu z realizacji umowy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/organizacja-i-przeprowadzenie-loterii-promocyjnej-rozlicz-pit-w-lublinie-2024-wraz-z-zapewnieniem-nagrod%2C-lublin,91565,ogloszenie.html

https://lublin.eu
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764