logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego MRiRW podczas targów POLAGRA 2024

10.07.2024
Oferta ważna do:17.07.2024 godz. 10:00
Odsłon: 101

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego MRiRW podczas targów POLAGRA 2024”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wspólna 30
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-930
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@minrol.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego MRiRW podczas targów POLAGRA 2024”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1fc096b-4b6d-403d-9f5f-f96507550c4d
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00403736
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.gov.pl/web/rolnictwo
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://minrol.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej
pod adresem internetowym: https://minrol.ezamawiajacy.pl Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne
jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy,
określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym: https://minrol.ezamawiajacy.pl oraz zobowiązuje się korzystając z
Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Sposób korzystania z Platformy jest określony w „Instrukcji dla Wykonawcy” Platformy dostępnej pod adresem internetowym:
https://minrol.ezamawiajacy.pl
5. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i
sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego złożenia/wysłania na Platformie.
Dodatkowe informacje zawarte zostały w rozdziale 11 Specyfikacji warunków zamówienia
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem 23 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BA.zp.23.1.28.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch stoiska informacyjno-promocyjnych podczas targów POLAGRA 2024, które odbędą się w dniach 25-27 września 2024 oraz w dniach 27-29 września 2024 r. w Poznaniu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania zabudowy stoiska Zamawiającego, o powierzchni wystawienniczej 100 m² dalej zwanego „targami 1” podczas targów POLAGRA 2024, zwanych dalej „targami”, odbywających się w dniach 27-29 września 2024 r. w Poznaniu, zgodnie z projektem stoiska informacyjno-promocyjnego załączonym przez Wykonawcę do oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz
2) wykonania zabudowy stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 150 m2 powierzchni wystawienniczej na Targach Smaki Regionów, odbywających się w dniach 27-29.09.2024 r. w Poznaniu, zwanych dalej „targami 2”, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, w tym wyodrębnienia pomieszczenia na cele sali konferencyjnej, oraz zapewnienia wyposażenia tego stoiska,
3) zapewnienia wywozu odpadów i sprzątania stoisk przez czas trwania targów 1 i 2,
4) organizacji i obsługi technicznej stoisk w trakcie trwania targów 1 i 2,
5) wykonania relacji fotograficznych z każdego dnia targów 1 i 2 oraz relacji audiowizualnej z targów 1 i 2, zwanych dalej łącznie „relacjami”,
6) zapewnienia kart wstępu na targi 1 i 2,
7) zapewnienia 2 hostess do obsługi stoiska podczas targów 1,
8) demontażu stoisk niezwłocznie po zakończeniu targów 1 i 2,
9) zapewnienia ubezpieczenia OC każdego ze stoisk od dnia protokolarnego odbioru zabudowy stoisk przez Zamawiającego do dnia zakończenia targów 1
i 2, na sumę nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) - zwanych dalej „przedmiotem umowy”.
10) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 3 do umowy.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany logotypów i grafik, których wzory zostały określone w załączniku nr 3 do umowy. O powyższej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 7 dni przed terminem wykonania zabudowy stoisk określonym w § 2. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-03
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej
4.3.6.) Waga: 36
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Estetyka i walory wizualne zabudowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy
4.3.6.) Waga: 4
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 usługi, z których każda została wykonana na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto i obejmowała swym zakresem, co najmniej wykonanie zabudowy stoiska informacyjno-Promocyjnego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykonanych usług określony jest w załączniku nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego w postaci projektu zabudowy stoiska informacyjno-promocyjnego, który będzie oceniany w ramach kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem 18 SWZ.
2. Wyżej wskazany przedmiotowy środek dowodowy nie będzie podlegał uzupełnieniu na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane. W takim przypadku, zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie § 11. projektu umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://minrol.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-17 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 3 października 2024 r. do godz.
14:00, przy czym:
1) zabudowę stoiska na „targach 1” - do dnia 24 września 2024 r. do godziny 14.00;
2) demontaż stoiska na „targach 1” - w dniu 27 września 2024 r. do godz. 24.00;
3) relacje fotograficzne z każdego dnia targów 1 i 2 - do dnia następnego do godziny 12.00.
4) relację audiowizualną z „targów 1” - do dnia 1 października 2024 r. do godziny 14.00;
5) zabudowę stoiska na „targach 2” - do dnia 26 września 2024 r. do godziny 14.00;
6) demontaż stoiska na „targach 2” - w dniu 29 września 2024 r. do godz. 24.00;
7) relacje audiowizualnych z „targów 2” - do dnia 3 października 2024 do godziny 14.00


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/organizacja-stoiska-informacyjno-promocyjnego-mrirw-podczas-targow-polagra-2024%2C-warszawa,93283,ogloszenie.html

https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764